GUSTAVO NÖËI TIÏËP MAÅCH THÙÆNG CHO BAYERN!

BOÁNG LÙN ÀÏM QUA Khöng phaãi baãn húåp àöìng àùæt giaá Javi Martinez hay tiïìn àaåo àang coá phong àöå rêët cao Mario Mandzukic, Luiz Gustavo múái laâ ngûúâi huâng mang vïì chiïën thùæng cho Bayern trûúác Bremen vúái möåt cuá suát xa tuyïåt àeåp.

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga Voâng 6 - TRÊÌN KHAÁNH AN

Trong 5 trêån trûúác, Bremen thi àêëu khaá bïët baát nhûng töëi qua, àaä löåt xaác hoaân toaân, gêy ra vö vaân khoá khùn cho Bayern, khiïën àöëi thuã phaãi túái cuöëi trêån múái giaânh àûúåc 3 àiïím. Tuy chó kiïím soaát boáng 34% nhûng nhúâ aáp duång löëi àaá rêët chùåt cheä, khöng ngaåi va chaåm, àoaân quên cuãa HLV Thomas Schaaf àaä ngùn chùån àûúåc rêët nhiïìu àúåt têën cöng cuãa Bayern. Ngoaâi ra, Bremen cuäng ñt nhêët hai lêìn khiïën Bayern thoát tim vúái nhûäng quaã taåt tûâ hai bïn caánh úã caác phuát 26 vaâ 79.

Bïn caånh sûå xuêët sùæc bêët ngúâ cuãa Bremen, töëi qua haâng cöng cuãa “Huâm xaám” cuäng thi àêëu khaá keám coãi, àùåc biïåt trong hiïåp 1. Trong 45 phuát àêìu tiïn, Bayern cuäng taåo ra àûúåc khöng ñt cú höåi nhûng hoùåc rúi vaâo thïë viïåt võ hoùåc bõ caác cêìu thuã, àùåc biïåt laâ Claudio Pizarro, phung phñ. Trong hiïåp 1, tiïìn àaåo ngûúâi Peru àaä àûúåc trao 2 cú höåi rêët tuyïåt vúâi nhûng laåi àaánh àêìu thiïëu chñnh xaác.

Sang hiïåp 2, khi Pizarro àûúåc thay bùçng chên suát àang lïn Mario Mandzukic, haâng cöng Bayern múái thi àêëu khúãi sùæc hún. Franck Ribery, Mandzukic vaâ Thomas Mueller liïn tiïëp thûã sûác thuã thaânh Mielitz nhûng àïìu khöng thïí giaânh chiïën thùæng. Trong tònh huöëng duy nhêët vûúåt qua àûúåc Mielitz úã phuát 49, Ribery laåi khöng thïí àaánh baåi àûúåc khung göî. Tûâ àêìu muâa giaãi túái nay, caã Ribery lêîn Arjen Robben àïìu vêîn chûa thïí khai hoãa.

Àuáng luác Bayern rúi vaâo bïë tùæc, ngûúâi huâng thêìm lùång Luiz Gustavo àaä lïn tiïëng. Phuát 81, coá boáng úã gêìn voâng cêëm àõa vaâ quan saát thêëy thuã thaânh Mielitz àaä dêng cao, Gustavo àaä tung ra möåt cuá suát xa rêët kyä thuêåt vaâ chuêín xaác, ghi baân múã tyã söë cho “Huâm xaám”. Àêy laâ baân thùæng thûá 2 cuãa “maáy queát” naây chó sau 6 trêån, möåt thaânh tñch rêët êën tûúång búãi trong 1,5 muâa trûúác àoá, Gustavo chó ghi àûúåc voãn veån 4 baân.

Sau baân thua naây, caác cêìu thuã Bremen lao lïn tòm baân gúä hoâa vaâ àaä dñnh vaâo bêîy phaãn cöng cuãa Bayern. Phuát 83, Ribery chuyïìn boáng cho Xherdan Shaqiri tùng töëc vaâ cùng ngang vaâo voâng cêëm àõa cho Mandzukic. Trong tû thïë khöng bõ ai theo keâm, chên suát ngûúâi Croatia àaä dïî daâng êën àõnh tyã söë 20 cho àöåi nhaâ. Àêy àaä laâ baân thùæng thûá 6 cuãa Mandzukic, bùçng 1/2 söë baân cuãa caã muâa giaãi trûúác.

Àaánh baåi Bremen ngay taåi sên Weser, Bayern àaä coá chiïën thùæng thûá 6 liïn tiïëp (laâ thûá 9 tñnh trïn moåi àêëu trûúâng), boã xa àöåi xïëp thûá 2 Frankfurt 5 àiïím vaâ hún Dortmund àaá muöån 10 àiïím. “Huâm xaám” cuäng àaä ghi àûúåc túái 19 baân vaâ múái àïí thuãng lûúái 2, àïìu thuöåc diïån xuêët sùæc nhêët Bundesliga. Nïëu tñnh caã muâa trûúác, àoaân quên cuãa HLV Jupp Heynckes àaä coá 9 trêån liïn tiïëp ghi àûúåc trïn 2 baân.

ÚÃ möåt diïîn biïën khaác, Hamburg àaä coá chiïën thùæng thûá 2 kïí tûâ àêìu muâa giaãi vaâ möåt lêìn nûäa, ngûúâi huâng cuãa àöåi boáng naây laåi laâ Rafael van der Vaart. Phuát 20 trêån gùåp Hannover, tiïìn vïå ngûúâi Haâ Lan àaä coá pha doån cöî cho Rudnevs ghi baân duy nhêët cuãa trêån àêëu. Trong 4 trêån thi àêëu cho Hamburg, Van der Vaart àaä goáp dêëu giaây vaâo 5 baân thùæng (ghi 1 baân vaâ coá 4 pha kiïën taåo), mang vïì 2 chiïën thùæng, 1 trêån hoâa cho àöåi nhaâ.

Muâa naây, Gustavo àaä ghi 2 baân vaâ àïìu laâ nhûäng cuá suát xa àeåp mùæt.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.