20H30 NGAÂY 30/9, SÊN COMMERZBANK: FRANKFURT2 - FREIBURG13 (THÏÍ THAO TV) INUI SEÄ LAÂ KAGAWA MÚÁI?

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga Voâng 6 -

Tuêìn trûúác, nhúâ sûå toãa saáng cuãa Takashi Inui, Frankfurt àaä giêåt laåi àûúåc möåt àiïím tûâ ÀKVÀ Dortmund duâ bõ dêîn trûúác 0-2 ngay trong hiïåp 1. ÚÃ voâng àêëu naây, Inui seä tiïëp tuåc laâ niïìm hy voång lúán nhêët cuãa Frankfurt khi tiïëp àoán Freiburg trïn sên nhaâ.

Múái túái sên Commerzbank nhûng tên binh ngûúâi Nhêåt Baãn Inui àaä nhanh choáng trúã thaânh “linh höìn” cuãa Frankfurt. Chó sau 5 trêån, Inui àaä thûåc hiïån thaânh cöng 3 pha kiïën taåo vaâ ghi 3 baân thùæng. Phêím chêët tuyïåt vúâi nhêët cuãa Inui laâ khaã nùng buâng nöí vaâ löëi chúi nhiïåt tònh, xöng xaáo trong tûâng pha boáng. Sau 420 phuát thi àêëu, Inui àaä súã hûäu 231 lêìn tiïëp xuác boáng. Trong 143 lêìn nöî lûåc ài boáng, vûúåt qua àöëi thuã, tyã lïå thaânh cöng cuãa Inui lïn túái 86,7%.

Nhûäng bûúác tiïën thêìn töëc cuãa tiïìn vïå naây gúåi laåi hònh aãnh cuãa Shinji Kagawa, cêìu thuã Nhêåt Baãn thaânh cöng nhêët taåi Bundesliga cho àïën nay. Caã hai cêìu thuã naây àïìu khaá nhoã con (Inui cao 1m71 coân Kagawa nhónh hún 1 cm), cuâng xuêët thên tûâ CLB Cerezo Osaka, cuâng coá thïí àaá caã höå cöng lêîn hai caánh. Löëi chúi cuãa Inui cuäng khaá giöëng Kagawa, thiïn vïì kyä thuêåt vaâ cuäng súã hûäu nhûäng cuá suát xa rêët khoá lûúâng.

Tuy nhiïn, nïëu con àûúâng cuãa Kagawa tûâ khi khúãi nghiïåp àïën luác thaânh danh gêìn nhû chó traãi hoa höìng thò cuãa Inui laåi coá nhiïìu chöng gai hún hùèn. Chûa töët nghiïåp phöí thöng, Kagawa àaä àûúåc Osaka chaâo àoán vaâ nhanh choáng trúã thaânh ngöi sao úã àêy. Coân Inui gia nhêåp CLB Yokohama F Marinos taåi J-League vaâ khöng gêy àûúåc êën tûúång, phaãi daåt sang Osaka múái cûáu vúát àûúåc sûå nghiïåp.

Khi chuyïín sang chêu Êu, Kagawa ngay lêåp tûác cêåp bïën möåt àöåi boáng lúán laâ Dortmund laåi vaâo àuáng thúâi àiïím höìi sinh cuãa àöåi boáng naây coân Inui chó loåt vaâo mùæt xanh cuãa Bochum, àöåi boáng àang chúi úã giaãi haång Nhò cuãa Àûác. Nhûng nhúâ nhûäng nöî lûåc khöng biïët mïåt moãi, Inui cuäng àaä àûúåc thi àêëu taåi Bundesliga vaâ àang trúã thaânh möåt trong nhûäng tiïìn vïå cöng gêy êën tûúång nhêët cuãa giaãi àêëu.

Trong muâa heâ vûâa qua, Inui cuäng àaä àûúåc möåt àöåi boáng lúán laâ Schalke àïí mùæt nhûng vò möåt söë lyá do nïn phi vuå naây bêët thaânh. Nhûng nïëu cûá tiïëp tuåc àûúåc phong àöå êën tûúång nhû hiïån nay, ngaây Inui àûúåc chuyïín túái 1 CLB haâng àêìu Bundesliga, thêåm chñ chêu Êu laâ khöng xa.

Inui àaä ghi 3 baân vaâ coá 3 pha kiïën taåo.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.