Huntelaar khöng giuápáp àûúåcåc Schalke

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga Voâng 6 - KÏËT QUAÃ Bremen - Bayern .................. 0-2 Duesseldorf - Schalke ......... 2-2 Leverkusen - Fuerth ............ 2-0 Hamburg - Hannover ........... 1-0 Nuremberg - Stuttgart ......... 0-2 Hoffenheim - Augsburg ...... 0-0

Sau ba trêån tõt ngoâi, cuöëi cuâng Klaas Jan Huntelaar cuäng àaä thöng noâng trúã laåi vúái baân thùæng vaâo lûúái Fortuna Duesseldorf. Ngay phuát thûá 13, tûâ pha kiïën taåo cuãa trung vïå Benedikt Hoewedes, “Thúå sùn” àaä choåc thuãng lûúái Duesseldorf. Àêy cuäng laâ baân thua àêìu tiïn tên binh naây phaãi nhêån. Chó 7 phuát sau, Joel Matip àaä nêng tyã söë lïn 2-0 cho Schalke. Nhûäng tûúãng vúái khúãi àêìu rêët thuêån lúåi naây, Schalke seä dïî daâng àeâ beåp Duesseldorf nhûng àöåi boáng naây laåi bêët ngúâ chúi truâng xuöëng úã hiïåp 2. Tûâ phuát 47 túái 77, Schalke àaä dïî daâng àïí Dani Schahin lêåp cuá àuáp, àaánh rúi hai àiïím vö cuâng àaáng tiïëc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.