2

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga Voâng 6 -

Qua 6 trêån àêìu

muâa naây, Gustavo àaä coá 2 baân thùæng cho

Bayern vaâ àoá àïìu laâ nhûäng cuá

suát xa rêët àeåp mùæt. Trong 1,5

muâa trûúác àoá chúi cho Bayern, Gustavo chó ghi àûúåc voãn veån 4

baân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.