10

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga Voâng 6 -

Trong 8 trêån àêëu

gêìn nhêët taåi Bundesliga, Van der Vaart àaä goáp dêëu giaây trong 10 baân thùæng (ghi 3 baân, 7 pha kiïën

taåo).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.