DÛÚÁI CAÁI BOÁNG CUÃA PSG

02H00 NGAÂY 01/10, SÊN GERLAND: LYON2 - BORDEAUX10

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 - HOAÂI TRINH ÀÖÅI HÒNH DÛÅ KIÏËN Lyon: Bordeaux:

têëm veá Champions League.

ÚÃ chiïën tuyïën bïn kia, chuã tõch Jean-Louis Triaud cuãa Bordeaux tûâng àïìxuêët yátûúãng nïn trao cuáp cho PSG khi muâa giaãi chûa diïîn ra vaâ hún möåt lêìn nïu quan àiïím: “Töi choån PSG laâ ûáng cûã viïn vö àõch tûâ àêìu muâa vaâ khöng hïì thay àöíi. Phêìn coân laåi chiïën àêëu cho võ trñ aá quên”. Bordeaux laâ nhaâ vö àõch nùm 2009, Lyon ùn mûâng Cuáp chó möåt nùm trûúác àoá. Múái chó 3, 4 nùm thöi maâ tònh thïë àaä hoaân toaân àöíi khaác vaâ thaái àöå nhêîn nhõn cuãa hoå phaãn aánh xu hûúáng chung cuãa Ligue 1, têët caãàïìu chêëp nhêån sûå thöëng trõ cuãa PSG. Àûáng dûúái caái boáng cuãa möåt gaäkhöíng löìchùèng mêëy dïîchõu nhûng dêîu sao cuäng mang laåi cho hoånhûäng lúåi ñch thiïët thûåc vïìtaâi chñnh nhúâbaán goái baãn quyïìn truyïìn hònh khöíng löìcho kïnh Al Jazeera.

Khöng coân mú vïìchiïëc cuáp baåc Hexagoal, Lyon vaâ Bordeaux choån cho mònh nhûäng niïìm vui beá nhoã möîi cuöëi tuêìn, hoå giaânh giêåt vaâ tñch luäy tûâng àiïím söë. Caã hai àïìu bêët baåi sau 6 voâng nhûng Bordeaux àaä hoâa túái 4 trêån. Àöåi boáng vuâng rûúåu vang cuäng böåc löå àiïím yïëu vïì khaã nùng têåp trung khi àïí mêët àiïím úã nhûäng phuát cuöëi vúái caác baân thùæng cuãa Traore (Nice, voâng 4) hay Belghazouani (Ajaccio, voâng 6). Les Girondins coá veã nhû cuäng bõ phên têm búãi Europa League, giaãi àêëu maâ hoå toaân thùæng caã 3 trêån. Sau trêån naây hoå laåi phaãi laâm khaách cuãa àöëi thuã khaá maånh Newcastle, Lyon ngûúåc laåi chó gùåp Hapoel Ironi. Vúái lúåi thïë sên nhaâ vaâ thêìn kinh töët hún, Lyon seä coá lúåi thïë àïí giaânh 3 àiïím.

Vercoutre - Lovren, Bisevac, Dabo, Reveillere - Gonalons, Mvuemba, Malbranque - Lisandro, Briand, Gomis.

Carrasso - Mariano, Henrique, Planus, Tremoulinas - Gouffran, Plasil, Sertic, Jussie - Obraniak, Maurice-Belay.

Lyon cuãa Aulas quyïët thùæng vò muåc tiïu töëp 3.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.