ROY HODGSON ÀÛÚÅC PHÊÌN LAN PHONG HIÏÅP SÔ

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 - T.T

HLV àöåi tuyïín Anh Roy Hodgson àaä àûúåc phong hiïåp sô úã Phêìn Lan vò nhûäng thaânh tûåu cuãa öng trong viïåc àûa boáng àaá nûúác naây lïn baãn àöì thïë giúái. Phêìn Lan, möåt nûúác cöång hoâa, àaä vinh danh Hodgson vúái tûúác hiïåu hiïåp sô, haång nhêët, huên chûúng huên cöng sû tûã cuãa Phêìn Lan.

Hodgson, àûúåc böí nhiïåm laâ HLV tuyïín Anh tûâ thaáng 5, àaä dêîn dùæt àöåi tuyïín quöëc gia Phêìn Lan trong giai àoaån tûâ thaáng 1/2006 túái thaáng 11/2007 khi hoå àaä tiïën rêët gêìn túái viïåc vûúåt qua voâng loaåi giaãi àêëu lúán àêìu tiïn, EURO 2008.

“Thúâi gian Roy gùæn boá vúái Phêìn Lan àaä nêng têìm boáng àaá vaâ vùn hoáa boáng àaá úã àêy vaâ giuáp àöåi tuyïín Phêìn Lan àûúåc biïët àïën röång raäi hún úã têìm quöëc tïë”, àaåi sûá Phêìn Lan taåi Anh, Pekka Huhtaniemi, noái trïn trang chuã cuãa LÀBÀ Anh (FA).

Phêìn Lan àaä vûún lïn cao nhêët trïn baãng xïëp haång cuãa LÀBÀ thïë giúái (FIFA), thûá 33, vaâ chó thiïëu möåt baân thùæng laâ àaä vaâo àûúåc voâng chung kïët EURO 2008. Àöåi boáng Bùæc Êu chó hoâa BÀN 0-0 trong trêån voâng loaåi cuöëi cuâng, khi maâ hoå cêìn möåt chiïën thùæng.“Töi rêët thñch thuá vúái quaäng àúâi cuãa mònh úã Phêìn Lan. Khöng chó laâ boáng àaá, maâ caã bïn ngoaâi àoá nûäa. Töi hy voång quan hïå cuãa töi vúái Phêìn Lan, vöën àaä rêët töët, seä coân töët hún”, Hodgson, 65 tuöíi, noái.

Laâ möåt HLV chu du khùæp núi, Hodgson àùåc biïåt gùæn boá vúái boáng àaá vuâng Scandinavia. Ngoaâi Phêìn Lan, öng coân coá thúâi gian daâi laâm viïåc úã Thuåy Àiïín, Na Uy vaâ Àan Maåch. Hodgson cuäng tûâng coá nhûäng cuöåc phiïu lûu taåi Thuåy Sô, Italia vaâ àûúng nhiïn, Anh. Öng noái thöng thaåo nhiïìu thûá tiïëng, àaä giaânh 8 chûác vö àõch quöëc gia khaác nhau vaâ àaä dêîn dùæt caã thaãy 4 àöåi tuyïín quöëc gia, bao göìm Phêìn Lan, Thuåy Sô, UAE vaâ Anh.

“Roy mang cuâng öng êëy túái Phêìn Lan möåt trònh àöå boáng àaá chuyïn nghiïåp hún vaâ möåt phong caách kyã luêåt hún”, Huhtaniemi noái. Khúãi nghiïåp huêën luyïån taåi möåt CLB Scandinavia, Halmstads cuãa Thuåy Àiïín, vaâo nùm 1976, öng àaä coá nhiïìu thúâi kyâ khaác nhau vúái töíng cöång hún 15 nùm lang thang úã caác nûúác Bùæc Êu. Caã 8 chûác vö àõch quöëc gia öng giaânh àûúåc cuäng laâ úã Thuåy Àiïín vaâ Àan Maåch.

Coá möåt àiïìu kyâ laå laâ tó lïå chiïën thùæng cuãa Hodgson trong gêìn 2 nùm dêîn dùæt Phêìn Lan chó laâ 27,3%, thêëp nhêët trong lõch sûã boáng àaá nûúác naây. Tuy nhiïn, hêìu hïët caác thêët baåi laâ trong nhûäng trêån giao hûäu vúái 5 hoâa, 3 baåi trong töíng cöång 8 trêån. Caã 6 chiïën thùæng cuãa öng àïìu laâ nhûäng trêån chñnh thûác taåi voâng loaåi EURO 2008, núi Phêìn Lan àaä giaânh àûúåc túái 24 àiïím. Hodgson àûúåc àùåc biïåt khen ngúåi vò löëi chúi töí chûác, kyã luêåt, nhûng ngûúåc laåi, öng bõ chó trñch vò haâng cöng Phêìn Lan chúi quaá tïå, vúái 5 trong 14 trêån voâng loaåi cuãa hoå kïët thuác vúái tó söë 0-0.

Boáng àaá Phêìn Lan hiïån khöng àûúåc laåc quan nhû thúâi Hodgson khi hoå àaä rúi xuöëng haång 96 thïë giúái, thêëp nhêët trong lõch sûã, cuâng HLV Mixu Paatelainen. Hoå cuäng rúi vaâo möåt baãng àêëu khoá khùn úã voâng loaåi World Cup 2014, coá mùåt Phaáp vaâ TBN, vaâ hêìu nhû khöng coá hy voång thûåc tïë ài tiïëp.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.