NO DOUBT “LAÂ CHÑNH MÒNH” KHI TAÁI XUÊËT

Vúái album phoâng thu thûá 6, mang tûåa àïì phaát haânh vaâo tuêìn trûúác, ban nhaåc No Doubt àang trúã laåi sau 11 nùm kïí tûâ album gêìn nhêët laâ (2001). Thúâi àiïím àoá, Youtube, Twitter, Facebook vaâ itunes chûa xuêët hiïån, coân ipod múái ra àúâi àû

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - VIÏÅT LÊM

(lûúåc dõch)

Trong quaá trònh thûåc hiïån album múái, No Doubt vêîn trung thaânh vúái nguöìn göëc reggae-pop cuãa mònh, song cuäng haáo hûác thûã nghiïåm vúái nhûäng êm thanh hiïån àaåi.

Chó biïët laâ chñnh mònh

Öng Keith Caulfield, phuå traách baãng xïëp haång cuãa Billboard, cho rùçng sûå “biïën mêët” cuãa No Doubt trong möåt thúâi gian khaá daâi nhû vêåy coá thïí gêy aãnh hûúãng túái sûå nghiïåp cuãa ban nhaåc.

“Moåi hoaåt àöång trong laâng nhaåc àang diïîn ra rêët nhanh, baån khöng àûúåc pheáp xaã húi lêu àïën thïë. Kïí tûâ khi vùæng boáng vaâo nùm 2005 àïën nay, nûä ca sô Rihanna àaä phaát haânh 6 album vaâ cuöëi nùm nay seä tung ra album thûá 7. No Doubt phaãi kïí laåi àûúåc cêu chuyïån thaânh cöng cuãa mònh vaâ gúåi ngûúâi hêm möå nhúá laåi taåi sao hoå laåi hêm möå ban nhaåc àïën thïë. Àùåc biïåt laâ 10 nùm qua, hoå àaä boã qua 2 thïë hïå khaán giaã treã” - Caulfield noái.

Thïë nhûng, Settle Down, àôa àún àêìu tiïn cuãa album múái Push And Shove, sûå hoâa tröån giûäa pop-rock, àiïåu nhaåc ska (göëc tûâ Jamaica) vaâ nhaåc vuä trûúâng, àaä gêy êën tûúång nhiïìu nhaâ phï bònh vaâ tòm àûúåc chöî àûáng trïn laân soáng phaát thanh. Àiïìu àoá chûáng toã rùçng sau möåt thúâi gian im húi lùång tiïëng trong laâng nhaåc, No Doubt vêîn chinh phuåc àûúåc ngûúâi hêm möå.

“Khi xuác tiïën album múái, muåc tiïu cuãa chuáng töi laâ trung thaânh vúái quaá khûá cuãa mònh, song phaãi mang tñnh àûúng àaåi. Chuáng töi khöng thïí biïët album naây seä àûúåc chêëp nhêån trïn thõ trûúâng nhû thïë naâo. Chuáng töi chó biïët laâ chñnh mònh. Chuáng töi muöën laâm möåt album maâ mònh caãm thêëy tûå haâo vïì noá” - nghïå sô guitar Tom Dumont (44 tuöíi) cho biïët.

Album Push göìm 11 ca khuác, do Mark “Spike” Stent saãn xuêët vaâ àûúåc thu êm úã Los Angeles tûâ cuöëi nùm 2009 àïën giûäa nùm 2011.

“Chuáng töi phaát öëm khi tûå hoãi khi naâo múái hoaân thaânh album” - Gwen Stefani noái. “Quaá trònh thûåc hiïån album quaã laâ möåt haânh trònh daâi vaâ phêìn lúán laâ löîi do töi. Töi àaä theo àuöíi quaá nhiïìu àam mï trong cuöåc söëng cuãa mònh”.

Sau khi phaát haânh album Rock Steady höìi nùm 2001, ban nhaåc tung ra album tuyïín húåp, The Singles 1992-2003, trong àoá coá baãn cover ùn khaách Talk Talk’s It’s My Life, vaâ thûåc hiïån lûu diïîn vaâo nùm 2004 trûúác khi “vùæng boáng” trong laâng nhaåc vaâo nùm 2005.

Tuy nhiïn trong thúâi gian àoá, danh tiïëng cuãa Stefani laåi lïn nhû diïìu vúái 2 album solo, göìm Love. Angel. Music. Baby.( 2004) vaâ The Sweet Escape (2006). Chûa kïí, nùm 2003 cö coân tung ra thûúng hiïåu thúâi trang L.A.M.B. vaâ nùm 2005 laâ Harajuku Lovers. Cuöåc hön nhên cuãa cö vúái ca sô rock Gavin Rossdale, thuöåc ban nhaåc Bush, cuäng goáp phêìn thuác àêíy danh tiïëng cuãa cö.

Thaânh cöng dûåa vaâo tònh baån sêu sùæc

Àûúåc thaânh lêåp úã Nam California tûâ nùm 1986 vúái 4 thaânh viïn laâ Tom Dumont, Adrian Young, Gwen Stefani vaâ Tony Kanal, cho àïën nay lûúång àôa baán ra cuãa No Doubt àaä àaåt 33 triïåu baãn trïn toaân thïë giúái. Ban nhaåc àaä àoaåt nhiïìu giaãi thûúãng, trong àoá coá 2 giaãi Grammy Maân trònh diïîn xuêët sùæc nhêët cuãa möåt Böå àöi/Nhoám nhaåc (nùm 2001; nùm 2004) vaâ 5 giaãi Video Êm nhaåc MTV.

“Chuáng töi chûa bao giúâ laâm nhaåc àïí mong thaânh cöng” - Stefani kïí laåi thúâi kyâ àêìu àêìy chùæp vaá cuãa ban nhaåc úã Anaheim, California. “Luác àoá, chuáng töi chó laâ nhûäng àûáa treã thñch chúi àuâa, chó nhû con caá lúán trong möåt ao nhoã. Song trong thïë giúái cuãa mònh, chuáng töi laâ nhûäng ngûúâi thaânh cöng”.

Kanal cho rùçng, thaânh cöng cuãa No Doubt laâ dûåa vaâo sûå àoaân kïët, loâng trung thaânh vaâ tònh baån sêu sùæc cuãa caác thaânh viïn. “Chuáng töi tûâng chúi nhaåc cuâng nhau trong garage, tûâng lûu diïîn khùæp thïë giúái cuâng nhau vaâ giúâ cuâng nuöi daåy con caái”.

Khöng giöëng nhiïìu ban nhaåc khaác, caác thaânh viïn cuãa No Doubt rêët thên tònh vúái nhau. “Chuáng töi chùèng hïì xa caách nhau. No Doubt àaä laâm viïåc cêåt lûåc trong nhiïìu nùm. Töi àaä kïët hön vaâ àaä coá con. Möåt thúâi gian daâi khöng laâm viïåc cuâng nhau, nhûng chuáng töi vêîn höî trúå nhau. Vaâ giúâ àêy, trúã laåi laâm nhaåc cuâng nhau laâ möåt àiïìu hïët sûác tûå nhiïn” - Dumont cho biïët.

Khi thûåc hiïån album múái, Stefani vaâ Kanal phöëi húåp saáng taác giai àiïåu. Stefani coân àaãm nhiïåm vai troâ saáng taác ca tûâ. “Phêìn ca tûâ cuãa Stafani luön chên thêåt. Cö êëy laâ ngûúâi ruöåt àïí ngoaâi da vaâ moåi caãm giaác lo lùæng trong cuöåc söëng laâ nguöìn caãm hûáng cuãa Stefani. Trong quaá trònh thûåc hiïån album múái, cö êëy phaãi vêåt löån àïí tòm àûúåc sûå cên bùçng” - Kanal kïí.

Coân àöëi vúái Stefani, quaá trònh saáng taác “giöëng nhû xoay khöëi rubic. Song thêåt may mùæn laâ chuáng töi thêëy vui”.

Tûâ traái sang: Tom Dumont, Adrian Young, Gwen Stefani vaâ Tony Kanal

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.