HOT NHÊËT NÛÚÁC ANH

Ryan Bertrand àang àûúåc caác àaân anh taåi Chelsea thaán phuåc vò tuöíi nhoã taâi cao trong caã sûå nghiïåp lêîn àûúâng tònh.

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - CÊÍM OANH

HLV Di Matteo tûâng taåo nïn möåt cuá söëc lúán taåi Champions League muâa giaãi trûúác khi àiïìn tïn Ryan Bertrand vaâo danh saách thi àêëu trong trêån chung kïët möåt mêët möåt coân vúái Bayern Munich khi anh chó múái àaá 12 trêån úã àöåi 1 Chelsea vaâ chûa hïì coá traãi nghiïåm úã àêëu trûúâng chêu Êu.

Thïë nhûng röìi chñnh Bertrand múái laâ ngûúâi khiïën dû luêån kinh ngaåc khi xuêët sùæc vûúåt qua àûúåc caái boáng quaá lúán cuãa Ashley Cole àïí toãa saáng núi tuyïën dûúái cuãa “The Blues”, khiïën nhûäng ngöi sao kyâ cûåu nhû Lahm hay Robben khöng thïí phö trûúng sûác maånh. Sau maân trònh diïîn êën tûúång àoá, Ryan àang ngaây caâng khùèng àõnh àûúåc võ thïë cuãa mònh trong àöåi hònh 1 cuãa Chelsea.

Bïn ngoaâi sên coã, Ryan cuäng biïët caách gêy... choaáng vaáng cho ngûúâi hêm möå khi cûa àöí cö naâng siïu mêîu xinh àeåp vaâ noáng boãng bêåc nhêët Vûúng quöëc Anh, Bianca Slater. Theo baáo chñ Anh, Ryan tònh cúâ quen biïët chên daâi 20 tuöíi taåi bûäa tiïåc sinh nhêåt cuãa möåt ngûúâi baån chung. Ngay khi nhòn thêëy Bianca, hêåu vïå 23 tuöíi àaä truáng tiïëng seát aái tònh, anh tûå tin bùæt chuyïån vúái cö naâng vaâ xin söë àiïån thoaåi. Nhûäng buöíi “nêëu chaáo” diïîn ra liïn tiïëp sau àoá nhûng Bianca vêîn kiïu kyâ trûúác nhûäng lúâi múâi ài chúi riïng cuãa Ryan. Cêìu thuã Chelsea vêîn kiïn trò baám àuöíi vaâ sûå nhiïåt tònh cuãa anh àaä khiïën con tim ngûúâi àeåp xûá sûúng muâ xao àöång. Àêy quaã laâ chiïën tñch maâ khöng phaãi cêìu thuã àeåp maä, ga lùng, lùæm tiïìn nhiïìu cuãa naâo cuäng coá thïí laâm àûúåc.

Bianca Slater àûúåc xem laâ ngûúâi mêîu thuöåc thïë hïå 9x saáng giaá nhêët hiïån nay taåi Anh quöëc, cö tûâng àûúåc loåt vaâo top àêìu nhûäng hotgirl gúåi caãm nhêët xûá sûúng muâ. Cö naâng toác nêu

Chelsea khöng coân yïëu thïë

Cûa àöí àûúåc Bianca khöng chó laâ niïìm vui cuãa Bertrand maâ coân laâ vinh dûå cuãa hêåu trûúâng Chelsea. Kïí tûâ khi Ashley Cole ly hön vúái cö vúå xinh àeåp, àa taâi Cheryl thò lûåc lûúång WAGs cuãa àöåi chuã sên Stamford Bridge luön leáp vïë so vúái caác àöåi baån. ÚÃ nhûäng cuöåc chaåm traán naãy lûãa vúái caác àöåi boáng kònh àõch úã Premier League, hêåu phûúng cuãa “The Blues” thûåc sûå laâ keám lûãa hún. Àoá laâ chûa kïí àïën nhûäng lêìn phaãi “thi àêëu” xa nhaâ thò sûå chïnh lïåch vïì chêët lûúång “lûåc lûúång” laåi caâng thêëy roä. Muâa trûúác, fan Chelsea khöng khoãi buöìn loâng khi àoå sùæc vúái WAGs Barcelona hay Bayern Munich thò nhûäng cö naâng nhû Toni Poole (vúå cuãa John Terry), Christine Bleakley (hön thï cuãa Lampard hay Ollala Dominguez (baâ xaä cuãa Torres) àïìu toã ra leáp vïë.

Àaä thïë, hêåu trûúâng cuãa “The Blues” cuäng rêët teã nhaåt. WAGs thò àa söë àïìu an phêån vúái nghiïåp “phoâ chöìng”, úã nhaâ chùm con lo nöåi trúå laâ chñnh. Hêìu nhû chaã ai taåo àûúåc êën tûúång hay sûå nöíi tiïëng trûúác cöng chuáng. Hön thï Lampard laâ biïn têåp viïn truyïìn hònh nhûng hònh thïí khöng àûúåc noáng boãng vaâ vaâi nùm qua sûå nghiïåp tuåt döëc rêët nhanh, nhaãy viïåc tûâ núi naây qua núi khaác. Coá Bianca, moåi chuyïån seä khaác. Chên daâi sinh nùm 1992 naây laâ khaách múâi chuåp aãnh bikini thûúâng xuyïn cuãa caác taåp chñ haâng àêìu daânh cho phaái maånh. Treã tuöíi nhûng kinh nghiïåm saãi bûúác trïn saân catwalk cuãa kiïìu nûä toác nêu cuäng khöng hïì keám caånh àaân chõ naâo vaâ rêët àùæt show quaãng caáo...

Thïë nïn Bianca Slater àûúåc kyâ voång seä àem àïën “cuöåc caánh maång” núi hêåu trûúâng Chelsea vaâ àaáp ûáng niïìm tûå haâo cuãa fan “The Blues” möîi khi phaãi àöëi choåi vúái caác kònh àõch trïn phûúng diïån...hêåu trûúâng.

Veã àeåp cuãa siïu mêîu Bianca Slater

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.