NGÖI MÖÅ THUÃY TINH GIÛÄA BAÃO TAÂNG

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Taåi Baão taâng Chûáng tñch chiïën tranh úã TP.HCM, coá möåt hiïån vêåt àùåc biïåt, àoá laâ möåt ngöi möå nhoã bùçng thuãy tinh, khiïën bêët cûá du khaách naâo àïën àêy cuäng àïìu rûng rûng xuác àöång.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.