“CHAYÅ ÀAÂ NÏN PHAIÃ CHÊËP NHÊÅN VÊËP NGAÄ”

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

MÖÅC MÖÅC MIÏN MIÏN ( thûåc hiïån) Thêët baåi trong vai troâ cuãa möåt trung phong, Vùn Quyïët trúã laåi laâ chñnh mònh úã vai troâ tiïìn àaåo luâi. Cuá suát phaåt gúä hoâa 1-1 trong trêån àêëu vúái U23 Haân Quöëc àaä giuáp Vùn Quyïët tûå tin hún vaâo haânh trònh chuêín bõ AFF Cup 2012 cuâng àöåi nhaâ.

Vùn Quyïët hùèn rêët tûå haâo khi thûåc hiïån möåt cuá àaá phaåt giuáp ÀT Viïåt Nam gúä hoâa 1-1 trûúác U23 Haân Quöëc?

- Phaãi noái rùçng töi cuäng bêët ngúâ vúái tònh huöëng àaá phaåt êëy. Thúâi àiïím êëy, ÀT Viïåt Nam cuäng àang àïí àöëi thuã dêîn trûúác, nïn töi húi lûúäng lûå giûäa viïåc chuyïìn boáng vaâ dûát àiïím. Nïëu chuyïìn boáng chûa chùæc vûúåt qua haâng phoâng ngûå to cao cuãa àöëi phûúng. Nïn töi quyïët àõnh tung cuá suát thùèng cêìu mön cuãa thuã mön Hwang Sun Min. Kiïíu suát phaåt theo kiïíu ‘’laá vaâng rúi’’ êëy mang chuát may mùæn lêîn phuát ngêîu hûáng trïn sên cuãa töi vaâ bêët ngúâ àaánh baåi àöëi thuã. Chûá coân úã HN.T&T lêîn úã ÀT, töi ñt thûåc hiïån àaá phaåt kiïíu êëy lùæm. Thïë nïn ghi àûúåc möåt baân thùæng àeåp nhû thïë, töi thûåc sûå lêng lêng vaâ haånh phuác.

Chó coá àiïìu Vùn Quyïët vêîn chûa thûåc sûå coá duyïn vúái vai troâ tiïìn àaåo cùæm úã trêån gùåp Turkmenistan?

- Thuá thûåc laâ töi khöng mï võ trñ tiïìn àaåo cùæm lùæm. Vò xeát thïí hònh, thïí lûåc, töi khoá coá thïí chúi tò àeâ, laâm tûúâng nhû Gonzalo úã HN.T&T, hay àöìng àöåi Viïåt Thùæng, Quang Haãi, Cöng Vinh úã ÀT. Töi thêëy mònh thñch húåp võ trñ tiïìn àaåo luâi hay tiïìn àaåo caánh hún. ÚÃ võ trñ àoá, töi phaát huy àûúåc töëc àöå vaâ khaã nùng choån võ trñ cuãa mònh. Muâa giaãi nùm nay, töi àaä coá hún 10 baân cho HN.T&T tûâ viïåc böë trñ chúi khaá tûå do phña sau tiïìn àaåo cùæm.

Chó coá àiïìu HLV Phan Thanh Huâng àaä coá sûå thay àöíi chiïën thuêåt, löëi chúi àïí chuêín bõ cho AFF Cup 2012. Rêët nhiïìu thûã nghiïåm, böë trñ àöåi hònh àûúåc liïn tuåc àûúåc thûåc hiïån. Laâ cêìu thuã, töi vêîn phaãi tön troång chiïën thuêåt cuãa BHL vaâ cöë gùæng chúi töët nhêët. Trêån gùåp Turkmenistan, töi chûa coá thïí lûåc, phong àöå töët nhêët. Àaá úã vai troâ nùång nïì, àoâi hoãi sûác maånh nhû thïë, khiïën töi chûa phaát huy àiïím maånh cuãa mònh.

* Vùn Quyïët thêëy sao khi dû luêån vêîn lo lùæng khaã nùng ghi baân haån chïë cuãa haâng cöng?

- Àuáng laâ luác naây, phong àöå ghi baân cuãa chuáng ta chûa töët. Nguyïn nhên thò rêët nhiïìu vaâ chñnh töi vaâ àöìng àöåi cuäng thûâa nhêån caãm giaác boáng cuãa mònh khöng töët. Nhûng luác naây, ÀT Viïåt Nam vêîn àang chuá troång reân thïí lûåc nïn caãm giaác, töëc àöå chûa thïí thanh thoaát nhêët. Vaâ lyá do chuyïn mön taác àöång khöng nhoã. Tûâ giai àoaån têåp huêën, thi àêëu giao hûäu vûâa qua, chûa bao giúâ ÀT Viïåt Nam giûä nguyïn böå khung. Liïn tuåc sûå xaáo tröån, thûã nghiïåm võ trñ àûúåc àûa ra. Nhiïìu trêån thûã nghiïåm hoaân toaân àöåi hònh múái, thò àoâi hoãi àöå hiïåu quaã, öín àõnh rêët khoá. Luác naây, coá nhiïìu nhên töë múái nïn sûå kïët dñnh, ùn yá chûa cao. Têët caã àïìu coi àêy laâ giai àoaån chaåy àaâ nïn phaãi chêëp nhêån vêëp ngaä, thêët baåi. Chó coá thïí ÀT Viïåt Nam múái trûúãng thaânh, baãn lônh hún khi vaâo voâng baãng.

* Giúái chuyïn mön, dû luêån cho rùçng löëi chúi khöng tiïìn àaåo cuãa ÀT Viïåt Nam àaä bõ phaá saãn sau trêån thua Turkmenistan?

- Coá nhiïìu ngûúâi so saánh caách àaá cuãa ÀT Viïåt Nam vúái ÀT Têy Ban Nha úã EURO 2012. Töi nghô àêy laâ so saánh khêåp khiïîng, vò Têy Ban Nha quaá maånh, quaá hoaân haão. Haâng tiïìn vïå cuãa hoå coá rêët nhiïìu taâi nùng, gioãi kyä thuêåt lêîn coá khaã nùng ghi baân. Böå khung cuãa hoå laâ cêìu thuã Barcenola vaâ nïn nhúá hoå àang laâ CLB söë möåt thïë giúái vaâo luác naây. Coá böå khung chêët lûúång, öín àõnh nhû thïë, Têy Ban Nha khöng cêìn trung phong àùèng cêëp vêîn coá thïí vö àõch àûúåc.

Coân ÀT Viïåt Nam thò trònh àöå thêëp hún rêët nhiïìu àöëi thuã. Luác naây ÀT Viïåt Nam cuäng gùåp vêën àïì úã haâng têën cöng lêîn toan tñnh thûã nghiïåm àöåi hònh tûâ BHL. Moåi thûã nghiïåm chó àïí chuêín bõ cho caác trêån àêëu, nïn thêët baåi àöi khi cuäng coá caái hay. Quan troång hún laâ cêìu thuã cuäng hoåc hoãi, nùæm vûäng moåi sú àöì nïëu ban huêën luyïån chuyïín àöíi àöåi hònh phuâ thuöåc vaâo àöëi thuã. Töi nghô khi cêìn ÀT Viïåt Nam chúi khöng tiïìn àaåo vêîn coá thïí àaá töët, nïëu coá sûå chuêín bõ chu àaáo, cùån keä.

* Coá leä Vùn Quyïët cuäng trûúãng thaânh nhiïìu sau nhûäng hònh aãnh noáng naãy trêån SG.XT-HN.T&T cuöëi muâa giaãi vûâa röìi?

- Thúâi àiïím töi nhêån theã àoã vaâ coá nhûäng pha va chaåm vúái cêìu thuã SG.XT úã V-League röìi CK Cuáp QG, coá rêët nhiïìu chó trñch àöëi vúái töi. Töi cuäng tûå nhêån thêëy mònh húi noáng naãy, nöng nöíi, nhûng khi ra sên phaãi thi àêëu, nöî lûåc hïët mònh. Àöi khi sûå noáng naãy vûúåt kiïím soaát cuäng do töi quaá treã. Nhûng noái töi mùæc bïånh sao vaâ thi àêëu khöng fair-play thò oan cho töi quaá. Sau àoá, töi cuäng nhòn nhêån mònh àaä thiïëu kiïìm chïë vaâ coá haânh àöång khöng thûåc sûå chuêín mûåc. Töi àaä ruát ra baâi hoåc troâ mònh trong thúâi gian qua vaâ hûáa seä khöng àïí nhûäng hònh aãnh êëy taái hiïån.

* Luác naây Vùn Quyïët vêîn chûa haâi loâng àiïìu gò vïì baãn thên?

- Àêy múái laâ nùm thûá 2 töi àaá chuyïn nghiïåp, nïn kinh nghiïåm, baãn lônh vêîn chûa thûåc sûå döìi daâo. Chûa kïí töi cuäng laâ lñnh múái úã ÀT, nïn caâng phaãi hoåc hoãi, böí sung nhûäng haån chïë cuãa mònh. Luác naây, töi coân nhiïìu àiïìu chûa thêåt öín, nhû thïí hònh coân húi moãng, nïìn thïí lûåc cuäng chûa thêåt töët. Khaã nùng têån duång cuãa töi cuäng chûa töët, khaã nùng giûä thùng bùçng, vûúåt qua aáp lûåc cuäng chûa coá. Nïëu töi coá caái àêìu tónh taáo, laånh luâng hún, chùæc chùæn töi xûã lyá boáng vaâ ghi baân töët hún. Noái toám laåi töi coân nhiïìu àiïìu phaãi hoåc hoãi lùæm. Chûa tûå tin baãn thên cho lùæm nïn töi cuäng chûa phaát huy hïët nùng lûåc cuãa mònh cuäng vò thïë. Toám laåi, töi chûa haâi loâng lùæm vïì baãn thên,

* Taái ngöå ÀT Malaysia úã trêån giao hûäu lûúåt vïì, khaát khao cuãa Vùn Quyïët vaâ àöìng àöåi laâ gò?

- Chó coân möåt thaáng nûäa AFF Cup 2012 diïîn ra, têët caã àang cöë gùæng thïí hiïån mònh àïí coá võ trñ dûå giaãi boáng àaá vö àõch ÀNA. Töi cuäng nhû caác àöìng àöåi cêìn chûáng minh nùng lûåc àïí àûúåc BHL giûä laåi trong danh saách sang Thaái Lan. Trêån àêëu vúái àöëi thuã maånh nhû Malaysia, anh em trong àöåi rêët muöën coá chiïën thùæng àïí àaáp ûáng tònh caãm tûâ ngûúâi hêm möå. Hy voång úã trêån giao hûäu vúái Malaysia töi coá thïí ra sên vaâ ghi thïm nhûäng baân thùæng àeåp vaâ quan troång cho àöåi nhaâ.

* Caãm ún Vùn Quyïët vïì cuöåc noái chuyïån!

Vùn Quyïët (10) thûâa nhêån anh thi àêëu töët hún úã võ trñ tiïìn àaåo luâi. AÃnh: Quang Nhûåt

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.