2O TYÃ ÀÖÌNG CUÃA TÓNH NGHÏÅ AN

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - V.P NGOÅC HOÂA

Trong 12 nùm chuyïn nghiïåp hoáa cuãa boáng àaá Viïåt Nam, nïëu àïí choån ra möåt CLB coá mö hònh gêìn nhêët vúái tiïu chuêín chuyïn nghiïåp thò àêëy hùèn phaãi laâ SLNA. Àöåi boáng xûá Nghïå chûa bao giúâ thoaát khoãi caãnh khoá khùn vïì taâi chñnh, nhûng àêy laâ CLB duy nhêët luön duy trò sûå hiïån diïån úã VLeague suöët hún möåt thêåp kyã vûâa qua, vaâ nïëu trong trûúâng húåp V-League trúã vïì thúâi kyâ “àöì àaá”, tûác laâ hoaân toaân vùæng boáng ngoaåi binh, thò hùèn SLNA cuäng chùèng lêëy gò laâm lo lùæng, búãi hoå coá thïí söëng töët chó nhúâ vaâo daân cêìu thuã nöåi cuãa mònh.

Xeát vïì söë lêìn vö àõch V-League thò SLNA cuäng chó ngang vúái HA.GL, ÀT.LA, B.BD hay SHB.ÀN (cuâng 2 lêìn), nhûng bêët chêëp viïåc SLNA coá thûá haång nhû thïë naâo úã V-League thò àöåi boáng xûá Nghïå luác naâo cuäng laâ loâ cung cêëp cêìu thuã haâng àêìu cho caác ÀTQG. Ngay caã ÀT Viïåt Nam cuäng vêåy, nïëu tñnh caã caác cêìu thuã göëc Nghïå An nhûng giúâ khöng coân thi àêëu cho SLNA thò quên söë cêìu thuã xûá Nghïå hùèn laâ seä aáp àaão trong danh saách àaá chñnh dûúái thúâi HLV Phan Thanh Huâng.

Noái nhû thïë àïí thêëy SLNA laâ möåt thûúng hiïåu rêët coá giaá trõ cuãa V-League noái riïng vaâ boáng àaá Viïåt Nam noái chung, vaâ cuäng seä laâ khöng quaá lúâi nïëu cho rùçng chêët lûúång nhên sûå cuãa caác ÀTQG Viïåt Nam ñt nhiïìu seä bõ aãnh hûúãng nïëu nhû vò möåt lyá do naâo àoá maâ SLNA khöng coân laâ nguöìn cung cêëp cêìu thuã chuã yïëu.

Vò thïë, quyïët àõnh cuãa UBND tónh Nghïå An vïì viïåc chung tay goáp sûác vúái nhaâ taâi trúå ngên haâng Bùæc AÁ àïí tiïëp tuåc duy trò thûúng hiïåu SLNA thûåc sûå laâ möåt tin vui khöng chó vúái CÀV xûá Nghïå, vaâ qua àêëy cuäng thêëy möåt àiïìu rùçng boáng àaá chên chñnh, hay noái àuáng hún laâ boáng àaá coá sûå phaát triïín cùn cú vaâ bïìn vûäng khöng bao giúâ phaãi lo lùæng vïì nguy cú xoáa söí, búãi têët caã àïìu yá thûác àûúåc vai troâ vaâ giaá trõ cuãa nhûäng mö hònh nhû SLNA vúái nïìn boáng àaá QG.

Rêët may laâ V-League bêy giúâ bïn caånh nhûäng àöåi boáng àûúåc thaânh lêåp theo kiïíu “ùn xöíi” nhû SG.XT hay N.SG thò vêîn coân caác trûúâng húåp nhû SLNA hay SHB.ÀN, nhûäng àöåi boáng súã hûäu hïå thöëng àaâo taåo treã rêët baâi baãn nïn coá thïí söëng khoãe ngay caã khi khöng coá ngoaåi binh trong àöåi hònh. Àêëy laâ dêëu hiïåu cho thêëy boáng àaá chên chñnh luác naâo cuäng vêîn coân nguyïn giaá trõ.

LTrong thúâi àiïím naây, duy nhêët UBND tónh Nghïå An “daám” boã ra 20 tyã àöìng/ muâa chia seã khoá khùn vúái nhaâ taâi trúå ngên haâng Bùæc AÁ (30 tyã àöìng/ muâa) àïí cuâng giûä vaâ phaát huy thûúng hiïåu SLNA. êu nay, chuáng ta chó nghe àõa phûúng A, tónh B, thaânh phöë C... möîi nùm höî trúå cho àöåi boáng dùm mûúâi tyã laâ nhiïìu lùæm röìi. Coân, daám chi àïën 20 tyã nhû UBND tónh Nghïå An, quaã laâ hiïëm.

Àún giaãn, búãi têët caã àaä giao phoá cho nhaâ taâi trúå. Coá möåt têm lyá rêët roä, hêìu nhû phêìn lúán caác àõa phûúng, sau khi chuyïín giao àöåi boáng cho caác Maånh Thûúâng Quên, chùèng khaác gò àaä chöëi boã àûúåc “cuãa núå”. Ngay caã Àaâ Nùéng, vöën laâ àõa phûúng maånh, nhûng SHB.ÀN vö àõch nùm 2012, laänh àaåo cuäng chó thûúãng cho möåt tyã àöìng. Kinh phñ hoaåt àöång cuãa àöåi boáng, bêìu Hiïín caáng àaáng hïët.

Thaânh ra, vai troâ cuãa caác àõa phûúng vúái boáng àaá hiïån nay hïët sûác múâ nhaåt. Àöåi boáng chó biïët coi troång öng bêìu laâ to nhêët. Àêëy laâ àiïìu hïët sûác nguy hiïím, trong böëi caãnh boáng àaá chuyïn nghiïåp ta thiïëu caái nïìn taãng vûäng chùæc. Xaä höåi hoáa boáng àaá laâ chuã trûúng àuáng àùæn, nhûng khöng coá nghôa laâ buöng loãng quaãn lyá vïì mùåt Nhaâ nûúác, tûâ phña caác àõa phûúng.

Roä raâng, boáng àaá ta àang ài chïåch àõnh hûúáng, khöng phaãi trong cún khuãng hoaãng hiïån nay múái thêëy vai troâ àûa boáng àaá vaâo quyä àaåo cuãa VFF, caác àõa phûúng coân nhúåt nhaåt. Cuäng cêìn phaãi noái thùèng, sûå “chaán naãn” boáng àaá cuãa nhiïìu laänh àaåo àõa phûúng, phêìn naâo xuêët phaát tûâ sûå phaát triïín cuãa boáng àaá chuyïn nghiïåp úã ta thiïëu cùn baãn, gêy laäng phñ tiïìn baåc, nhûäng phiïìn muöån laâ bêët têån.

Àêëy cuäng laâ bùçng chûáng àïí haâng loaåt àöåi boáng hiïån nay rao baán vúái giaá beâo boåt, nhûng àïìu gùåp khoá khùn.

Boáng àaá coá àaáng phaãi bõ àöëi xûã thïë khöng? Chùæc chùæn laâ khöng, búãi nïëu àöåi boáng coá thûúng hiïåu, àûúåc laänh àaåo àõa phûúng vaâ nhên dên coi nhû laâ taâi saãn, niïìm tûå haâo cuãa hoå, bao nhiïu tiïìn cuäng khöng thïí mua nöíi. Tñnh truyïìn thöëng cuãa CLB, khoá xêy dûång möåt khi böîng dûng möåt nhaâ taâi phiïåt naâo àoá, boã àöëng tiïìn mua àöåi boáng naâo àoá, röìi mang àïën àõa phûúng naâo àoá nhêåp höå khêíu, bùæt khaán giaã súã taåi phaãi yïu quyá àûáa con lai taåo. Khi khöng haâi loâng, hoùåc gùåp khoá khùn, lêåp tûác giaãi taán. Tiïëc thay, àêëy laâ hiïån tûúång phöí biïën, maâ boáng àaá TP.HCM laâ “naån nhên” àiïín hònh nhêët.

Trïn thûåc tïë, SLNA àïën nay vêîn laâ thûúng hiïåu àuã sûác lay àöång loâng ngûúâi. Haäy nhòn sûác lan toãa cuãa hoå vúái ngûúâi Nghïå, thêåm chñ ngûúâi Nghïå úã nûúác ngoaâi vêîn phaát cuöìng vúái àöåi boáng aáo vaâng, múái thêëy rùçng thûúng hiïåu Söng Lam laâ vö giaá.

Vêåy thò, 20 tyã àöìng maâ UBND tónh Nghïå An boã ra àïí quyïët giûä gòn, phaát huy thûúng hiïåu SLNA trong böëi caãnh khuãng hoaãng kinh tïë, laâ chêëp nhêån àûúåc. Nhû thïë, möåt mùåt tö àêåm thïm vai troâ quaãn lyá, àõnh hûúáng cuãa laänh àaåo àõa phûúng vúái àöåi boáng, mùåt khaác chia seã vúái nhaâ taâi trúå trong àiïìu kiïån khoá khùn chung. Thûåc ra, nïëu kheáo têåp húåp hún, chùæc chùæn nhiïìu doanh nghiïåp trong tónh sùén saâng chung sûác cuâng UBND tónh Nghïå An, àïí söë tiïìn höî trúå cho àöåi boáng, coá thïí hún 20 tyã àöìng.

50 tyã àöìng/ muâa, kheáo veä vêîn troân. Coá leä, caác CLB nïn xiïët chùåt laåi quyä hoaåt àöång, àïí goáp phêìn àûa boáng àaá vïì àuáng giaá trõ cuãa noá. SLNA giúâ böîng dûng söëng khoãe, hùèn nhiïn phaãi nhúâ thûúng hiïåu Söng Lam vêîn giûä àûúåc sau bao vuâi dêåp, bïí dêu cuãa 12 nùm laâm boáng àaá chuyïn nghiïåp.

Coân thûúng hiïåu laâ coân têët caã!-

SLNA àïën nay vêîn laâ thûúng hiïåu àuã sûác lay àöång loâng ngûúâi. AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.