TÖÍNG CUÅC TDTT YÏU CÊÌU VFF CHÓNH SÛÃA QUY CHÏË BÀCN

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - V.P

Àïí chuêín bõ cho muâa giaãi 2013, Töíng cuåc TDTT vûâa coá vùn baãn gûãi VFF yïu cêìu chónh sûãa Quy chïë boáng àaá chuyïn nghiïåp (BÀCN). Nhûäng nöåi dung cuãa Quy chïë BÀCN àûúåc Töíng cuåc TDTT yïu cêìu VFF chónh sûãa àïìu àang laâ vêën àïì àûúåc dû luêån hïët sûác quan têm hiïån nay.

Cöng vùn cuãa Töíng cuåc TDTT do Phoá Töíng cuåc trûúãng Phaåm Vùn Tuêën kyá tïn àaä yïu cêìu VFF cêìn têåp trung chónh sûãa 3 àiïím trong Quy chïë BÀCN. Cuå thïí bao göìm giaãm söë lûúång cêìu thuã ngoaåi thi àêëu úã caác giaãi chuyïn nghiïåp, quy àõnh cuå thïí vaâ tùng nùång chïë taâi xûã phaåt caác haânh vi thi àêëu baåo lûåc, thiïëu vùn hoaá, sûã duång chêët cêëm, vaâ tiïën haânh kiïím tra doping bùæt buöåc àöëi vúái cêìu thuã trong suöët quaá trònh giaãi àêëu diïîn ra.

Viïåc haån chïë ngoaåi binh úã V-League 2013 àaä àûúåc VFF vaâ caác CLB tñnh àïën trong böëi caãnh boáng àaá Viïåt Nam àang phaãi àöëi mùåt vúái khoá khùn tûâ aãnh hûúãng cuãa nïìn kinh tïë, nïn khöng phaãi àöåi boáng naâo cuäng coá khaã nùng àûa vïì 4 ngoaåi binh vaâ cho ra sên 3 ngoaåi binh möîi trêån “quota” cuãa Quy chïë BÀCN.

Coân yïu cêìu tùng nùång chïë taâi xûã phaåt caác haânh vi thi àêëu baåo lûåc, thiïëu vùn hoaá àûúåc xem laâ biïån phaáp cêìn thiïët àïí giaãm thiïíu tònh traång baåo lûåc sên coã, baåo lûåc khaán àaâi àang lan traân túái mûác khoá kiïím soaát úã V-League mêëy nùm vûâa qua, khiïën dû luêån vö cuâng bûác xuác, vaâ àaä laâm möåt böå phêån khöng nhoã CÀV dêìn àaánh mêët niïìm tin vúái boáng àaá nöåi àõa.

Trong khi àoá, sau sûå cöë laái xe trong tònh traång khöng tónh taáo cuãa cûåu tuyïín thuã Huy Hoaâng taåi Thanh Hoáa caách àêy ñt thaáng vaâ viïåc laänh àaåo VPF thuá nhêån úã muâa giaãi 2012 vûâa qua khöng tiïën haânh kiïím tra doping cho caác cêìu thuã àaä khiïën cho nhu cêìu nêng cao caác biïån phaáp kiïím soaát viïåc sûã duång doping vaâ chêët bõ cêëm úã cêìu thuã ngaây caâng trúã nïn cêëp thiïët hún.

Vïì lyá thuyïët, yïu cêìu cuãa Töíng cuåc TDTT chó mang tñnh àõnh hûúáng, coân thûåc tïë viïåc sûãa àöíi Quy chïë BÀCN nhû thïë naâo seä do VFF vaâ caác CLB baân baåc röìi ài túái quyïët àõnh. Theo kïë hoaåch, ngaây 3/11 túái àêy, VFF seä töí chûác höåi thaão vúái 28 CLB cuâng àaåi diïån möåt söë ban ngaânh liïn quan. Ngoaâi viïåc tòm giaãi phaáp giuáp caác CLB vûúåt qua giai àoaån khoá khùn, viïåc sûãa àöíi vaâ böí sung Quy chïë BÀCN 2013 cuäng laâ möåt nöåi dung troång têm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.