LAÅI LAÂ CÚN AÁC MÖÅNG CHÊËN THÛÚNG

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - NGUYÏN HOAÂNG

Kïí tûâ khi bùæt àêìu bûúác vaâo quaá trònh têåp luyïån hûúáng túái AFF Cup 2012 túái nay, ÀT Viïåt Nam chûa bao giúâ coá àuã quên söë trong caác buöíi têåp cuäng nhû nhûäng trêån giao hûäu vûâa qua. Caâng gêìn túái ngaây haânh quên sang Thaái Lan, HLV Phan Thanh Huâng caâng phaãi àöëi mùåt nhiïìu hún vúái nhûäng chêën thûúng cuãa caác hoåc troâ, àêy nhû laâ möåt cùn bïånh àang hoaânh haânh úã ÀT Viïåt Nam.

Sau nhûäng buöíi têåp, möîi trêån àêëu, danh saách chêën thûúng cuãa ÀT Viïåt Nam laåi àûúåc àiïìn thïm nhûäng gûúng mùåt múái. Ngoaåi trûâ Têën Taâi lïn ÀT àaä laâ “bïånh binh”, tiïëp sau àoá danh saách “thûúng binh” lêìn lûúåt coá thïm Àònh Luêåt, Cöng Vinh, Minh Àûác, Nguyïn Sa vaâ chiïìu qua àïën lûúåt tiïìn àaåo Quang Haãi àaä phaãi boã buöíi têåp giûäa chûâng.

Nhû vêåy, trûâ 6 gûúng mùåt bõ chêën thûúng trong danh saách 24 tuyïín thuã àûúåc triïåu têåp, ÀT Viïåt Nam hiïån chó coân 18 cêìu thuã laânh lùån vaâ coá thïí hoaân thiïån hïët giaáo aán trong buöíi têåp chiïìu qua.

Nhûäng ngaây trûúác, öng Huâng vêîn toã ra khaá thoaãi maái trûúác nhûäng ca chêën thûúng liïn tiïëp, nhûng sau khi kïët thuác VFF Cup 2012, öng Huâng àaä bùæt àêìu caãm thêëy aáp lûåc àïí tòm ra giaãi phaáp àûúng àêìu vúái vêën naån chêën thûúng úã ÀT Viïåt Nam.

“Duâ caác ca chêën thûúng àïìu khöng quaá lo ngaåi, nhûng vúái söë lûúång àöng nhû hiïån nay, ñt nhiïìu cuäng àang aãnh hûúãng túái nhûäng kïë hoaåch maâ BHL àïì ra. Tuy nhiïn, töi xin khùèng àõnh, moåi thûá vêîn trong têìm kiïím soaát cuãa BHL, viïåc caác truå cöåt bõ chêën thûúng seä laâ cú höåi cho nhûäng gûúng mùåt khaác àûúåc ra sên thi àêëu vaâ têåp luyïån nhiïìu hún. Nhû caác baån àaä thêëy úã VFF Cup vûâa qua, ÀT Viïåt Nam cuäng vùæng möåt söë cêìu thuã quan troång, nhûng caác cêìu thuã dûå bõ vaâo sên cuäng toã ra khöng hïì thua keám. Töi hy voång toaân àöåi seä duy trò àûúåc sûå sung maän nhû hiïån nay vaâ caác cêìu thuã gùåp chêën thûúng seä höìi phuåc súám nhêët”, öng Huâng bùæt àêìu toã ra quan ngaåi vïì vêën naån chêën thûúng úã ÀT Viïåt Nam.

Noái vïì khaã nùng höìi phuåc cuãa caác cêìu thuã trong ban caán sûå ÀT nhû Minh Àûác, Cöng Vinh, Têën Taâi, höm qua, HLV Phan Thanh Huâng khùèng àõnh böå ba naây gêìn nhû seä khöng thïí àaá chñnh úã cuöåc àöëi àêìu vúái ÀT Malaysia trïn sên Myä Àònh ngaây 3/11 túái àêy. “Caác cêìu thuã vêîn àang coá tiïën triïín töët, nhûäng nhiïìu khaã nùng àïí an toaân töi seä khöng sûã duång hoå”, öng Huâng noái.

Àaánh giaá vïì trêån giao hûäu lûúåt vïì vúái Malaysia, HLV Phan Thanh Huâng cho biïët: “Àêy seä laâ möåt trêån àêëu múã, vaâ seä dêîn hêëp dêîn, búãi 2 àöëi thuã àaä quaá hiïíu nhau. Malaysia luön laâ àöåi boáng maånh trong khu vûåc, nhûng do àêy chó laâ möåt trêån giao hûäu, BHL khöng àùåt nùång tñnh ùn thua, chuã yïëu tiïëp tuåc daânh cho nhûäng thûã nghiïåm vaâ lùæp gheáp àöåi hònh”.

Trong 2 buöíi têåp höm qua, Cöng Vinh vaâ Minh Àûác àïìu vêîn chûa thïí têåp luyïån cuâng àöìng àöåi vaâ phaãi thûåc hiïån theo giaáo aán riïng. Trong khi àoá, Nguyïn Sa, Àònh Luêåt, Têën Taâi chó coá thïí goáp mùåt àûúåc möåt buöíi, vaâ phaãi têåp höìi phuåc taåi khaách saån.

Trong buöíi têåp höm qua, HLV Phan Thanh Huâng chuã yïëu cho caác cêìu thuã vêån àöång vúái caác baâi têåp úã cûúâng àöå vûâa phaãi, nhùçm lêëy laåi thùng bùçng sau khi phaãi traãi qua 3 trêån àêëu taåi VFF Cup 2012.

Cöng Vinh vêîn àang phaãi têåp riïng do chûa hoaân toaân bònh phuåc. AÃnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.