Cêínín thêånån cuãiãi lûãaãa

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - CCKM

“Sai lêìm laâ möåt phêìn cuãa boáng àaá”, ai àoá àaä noái cêu naây vaâ noá trúã thaânh möåt àiïín tñch, àïí khi cêìn giaãi thñch cho nhûäng thêët baåi hay thêët voång. Nhûng, coá nhûäng sai söë thêåm chñ khöng àûúåc xem xeát laâ sai lêìm.

Àoá laâ caác pha vúân boáng trûúác khi chuyïìn vaâo chên àöëi thuã cuãa Têën Trûúâng ( trêån gùåp Turkmenistan), laâ nhûäng àûúâng chuyïìn hoãng liïn tuåc vaâ àûáng sai võ trñ cuãa Àònh Àöìng, laâ pha boáng húá hïnh cuãa Àònh Luêåt àïí àöëi phûúng àoaåt boáng trong chên (cuöåc àöëi àêìu vúái Laâo)...

ÚÃ nhûäng trêån àêëu chñnh thûác, vúái nhûäng àöëi thuã haâng àêìu nhû Thaái Lan hay Malaysia, thêåm chñ caã Philippines hay Indonesia, chuáng ta seä khöng bao giúâ coá cú höåi sûãa chûäa nhûäng sai lêìm kiïíu nhû thïë. Thêåm chñ chó cêìn vaâi pha loãng chên ( nhû thaái àöå tiïëp nhêån trêån àêëu veã khinh àõnh úã cuöåc gùåp Laâo múái àêy), ÀT Viïåt Nam cuäng coá thïí phaãi traã giaá àùæt.

Chùæc chùæn ngûúâi ta chûa quïn pha cêìm boáng hûúáng lïn trïn trûúác khi chuyïìn nhû àùåt vaâo chên tiïìn àaåo Philippines, khiïën ÀT Viïåt Nam bõ thua baân vaâ thua trêån ( 0- 2) cuãa Nhû Thaânh. Taåi AFF Cup 2010 vaâ úã Bukit Jalil sau àoá, nhûäng löîi cú baãn möåt lêìn nûäa lùåp laåi vaâ ÀT Viïåt Nam gêìn nhû àaä bõ biïën thaânh cûåu vûúng chó sau 90 phuát trêån baán kïët lûúåt ài vúái Malaysia (laåi laâ thua 0-2).

Tûác laâ phêìn lúán nhûäng baân thua vaâ trêån thua cuãa ÀT Viïåt Nam àïìu khöng phaãi búãi àö# i thuã quaá hay, quaá vûúåt tröåi, maâ chó àún giaãn laâ hoå biïët caách têån duång töëi àa nhûäng sai söë úã tuyïën thêëp nhêët àöåi hònh. Chuáng ta tûå laâm khoá mònh, àïí röìi laåi cöë gùæng tòm cho ra möåt ( hay vaâo) caái cúá naâo àoá àïí giaãi thñch.

Möi trûúâng boáng àaá vöën àêìy nhûäng caám döî vaâ luön rêët nhaåy caãm khi àûa nhûäng thöng tin hay coá yá àõnh àiïìu tra têån chên tú keä toác vïì möåt baân thua hay möåt trêån thua. Tuy nhiïn, “trúâi hanh khö, cêín thêån cuãi lûãa” vaâ sûå caãnh baáo laâ khöng thûâa trûúác möîi giaãi àêëu lúán.

Taåi voâng baãng AFF Cup 2012, àöëi thuã cuãa ÀT Viïåt Nam seä laâ chuã nhaâ Thaái Lan, Philippines vaâ Myanmar. Vïì lyá thuyïët, nïëu chúi àuáng sûác, thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng seä coá cú höåi khöng thua keám bêët cûá “öng lúán” naâo, vúái àùèng cêëp maâ chuáng ta àaä taåo dûång àûúåc tûâ trûúác vaâ sau lêìn lïn ngöi caách àêy 4 nùm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.