Huãyãy trêånån giao hûäuäu vúáiái Gremio

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

Thöng tin tûâ BHL ÀT Viïåt Nam cho biïët, trêån àêëu vúái Gremio (Bzaril) dûå kiïën seä diïîn vaâo ngaây 15/11 túái taåi Nha Trang seä khöng thïí diïîn ra.

Trûúác àoá, khaách múâi cuãa BTV Cup 2012 gêìn nhû àaä nhêån lúâi múâi tûâ VFF vaâ hoå seä àùåt chên túái Viïåt Nam súám hún dûå kiïën àïí àaá giao hûäu vúái ÀT Viïåt Nam taåi Nha Trang, trûúác khi bûúác vaâo tranh taâi taåi BTV Cup 2012 tûâ ngaây 16 àïën 25/11. Tuy nhiïn, kïë hoaåch dûå kiïën àaä bõ àöí bïí. Lyá do khiïën trêån giao hûäu khöng thïí diïîn ra laâ xuêët phaát tûâ BTC BTV Cup 2012, búãi hoå khöng muöën àöëi taác vaâ cuäng laâ khaách múâi cuãa mònh thi àêëu giao hûäu vúái ÀT Viïåt Nam taåi Nha Trang. Thay vaâo àoá, BTC BTV Cup 2012 muöën trêån àêëu phaãi àûúåc töí chûác taåi sên Goâ Àêåu (Bònh Dûúng).

Khöng àöìng tònh vúái phûúng aán trïn, VFF àaä quyïët àõnh huãy boã trêån giao hûäu vúái CLB Gremio. Cuâng luác àoá, VFF cuäng nhanh choáng tòm kiïëm möåt “quên xanh” khaác àïí cho thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng luyïån binh trûúác khi lïn àûúâng dûå AFF Cup 2012. Àöëi taác maâ VFF àang liïn hïå laâ möåt àöåi boáng àïën tûâ giaãi VÀQG Nhêåt Baãn, vaâ nïëu nhû moåi viïåc diïîn ra suön seã, trêån àêëu naây seä diïîn ra taåi Nha Trang vaâo ngaây 13/11.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.