MALAYSIA RAÁO RIÏËT CHUÊÍN BÕ CHO TRÊÅN TAÁI ÀÊËU VÚÁI VIÏÅT NAM

Kïí tûâ sau thêët baåi 0-2 trûúác ÀT Viïåt Nam trong trêån giao hûäu lûúåt ài vaâo ngaây 11/9, ÀT Malaysia àaä coá thïm 3 trêån giao hûäu nûäa vúái kïët quaã hïët sûác thaânh cöng.

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - THAÂNH QUANG

ngaây sau trêån thua ÀT Viïåt Nam taåi Kuala Lumpur, caác hoåc troâ cuãa HLV Rajagopal àaä àaánh baåi ÀT Campuchia 3-0 trïn sên nhaâ nhúâ cuá àuáp cuãa tiïìn àaåo Zaquan Adha vaâ möåt baân cuãa tiïìn àaåo Safee Sali. Tiïëp àoá, ngaây 12/10, ÀT Malaysia laåi haå guåc CLB PDRM FA vúái tyã söë cuãa möåt set tennis, trong àoá coá Safee Sali vaâ Wan Zack Haikal möîi ngûúâi lêåp àûúåc möåt cuá àuáp, 2 baân coân laåi àûúåc ghi do cöng cuãa Kunalan vaâ Azamuddin.

4 ngaây sau, ÀT Malaysia vûúåt qua ÀT Höìng Köng (Trung Quöëc) ngay trïn sên khaách vúái tyã söë 3-0 nhúâ nhûäng pha lêåp cöng cuãa böå ba Safee, Safiq vaâ Fakri.

Töíng cöång trong 3 trêån àêëu giao hûäu gêìn àêy, caác hoåc troâ cuãa HLV Rajagopal àaä ghi àûúåc túái 12 baân thùæng vaâ khöng àïí thuãng lûúái baân naâo.

Safee Sali àang laâ chên suát söë möåt cuãa ÀT Malaysia

Múái àêy, LÀBÀ Malaysia (FAM) àaä cöng böë danh saách 28 cêìu thuã nhùçm chuêín bõ cho AFF Cup 2012 (keâm theo laâ danh saách dûå phoâng göìm 7 ngûúâi). Trong söë naây ngoaâi 19 cêìu thuã vûâa tham dûå trêån àêëu giao hûäu vúái ÀT Höìng Köng, coân coá sûå böí sung thïm möåt söë cêìu thuã àaáng chuá yá nhû tiïìn àaåo Idlan Talaha hay hêåu vïå Muslim Ahmad, ngûúâi àaä coá mùåt trong trêån àêëu giao hûäu lûúåt ài vúái ÀT Viïåt Nam.

Nhû vêåy, trong söë nhûäng gûúng mùåt àûúåc triïåu têåp lêìn naây, ÀT Malaysia vêîn giûä nguyïn böå khung tûâng giaânh chûác vö àõch Àöng Nam AÁ 2 nùm trûúác nhû thuã mön Khairul Fahmi, caác hêåu vïå Faizal Muhammad, Mahalli Jasuli, Azmi Muslim, tiïìn vïå Baddrol Bakhtiar, Safiq Rahim, S. Kunanlan, böå àöi tiïìn àaåo Safee Sali vaâ Norshahrul Idlan Talaha...Cêìu thuã àaáng chuá yá nhêët trong àöåi hònh cuãa ÀT Malaysia hiïån nay laâ tiïìn àaåo Safee Sali, Vua phaá lûúái AFF Cup 2010 vúái 5 baân thùæng vaâ hiïån àang laâ chên suát söë möåt cuãa ÀT Malaysia vúái thaânh tñch ghi àûúåc 19 baân thùæng trong 42 trêån khoaác aáo ÀTQG (trong àoá coá 4 baân trong 3 trêån gêìn àêy).

Sau trêån àêëu giao hûäu lûúåt vïì vúái ÀT Viïåt Nam trïn SVÀ Myä Àònh vaâo ngaây 3/11 túái, thêìy troâ HLV Rajagopal seä di chuyïín àïën Chiang Mai àïí laâm khaách cuãa ÀT Thaái Lan vaâo ngaây 7/11, trûúác khi trúã vïì Kuala Lumpur àïí tiïëp ÀT Höìng Köng vaâo ngaây 14/11.

Sau àoá, ÀT Malaysia seä coá khoaãng 10 ngaây àïí hoaân têët quaá trònh chuêín bõ trûúác khi àaá trêån àêìu tiïn taåi AFF Cup 2012 gùåp ÀT Singapore vaâo ngaây 25/11.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.