KHÖNG THÙÆNG LAÂ VÏ!Ì

17H30 SÊN RAJAMANGALA, ÀT VIÏÅT NAM- ÀT PHILIPPINES (VTV2 TÛÚÂNG THUÊÅT TRÛÅC TIÏËP)

The Thao & Van Hoa - - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A Aff Cup 2012 - NHÊÅT HUY

Khöng coá lûåa choån naâo khaác cho ÀT Viïåt Nam, chó coá möåt chiïën thùæng trûúác ÀT Philippines úã trêån àêëu chiïìu nay múái coá thïí giuáp ÀT Viïåt Nam nuöi hy voång vaâo baán kïët, coân bêët cûá möåt kïët quaã naâo khaác cuäng àöìng nghôa vúái viïåc thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng gêìn nhû chùæc chùæn seä phaãi chia tay AFF Cup 2012 ngay khi voâng baãng coân chûa kïët thuác.

Höm qua, nhòn vaâo khuön mùåt cuãa HLV trûúãng ÀT Viïåt Nam vaâ ÀT Philippines úã trïn sên têåp (vúái HLV Phan Thanh Huâng) cuäng nhû úã buöíi hoåp baáo trûúác trêån (vúái HLV Michael Weiss) àïìu dïî daâng nhêån thêëy nöîi lo lùæng vaâ sûác eáp khöng àûúåc thua àang àeâ nùång lïn têm trñ cuãa hoå.

So vúái ngûúâi tiïìn nhiïåm Henrique Calisto úã voâng baãng AFF Cup 2008, HLV Phan Thanh Huâng khöng bõ chó trñch kõch liïåt quaá mûác vò maân ra mùæt keám thuyïët phuåc cuãa ÀT Viïåt Nam, nhûng chùèng ai biïët seä xaãy ra nhûäng chuyïån gò nïëu chiïìu nay ÀT Viïåt Nam laåi thïí hiïån phong àöå bêët öín vaâ múâ nhaåt nhû úã trêån ra quên vúái ÀT Philippines.

Haâng phoâng ngûå vöën bõ xem nhû laâ tûã huyïåt cuãa ÀT Viïåt Nam úã trêån naây seä mêët cùåp hêåu vïå caánh chñnh thûác Vùn Hoaân-Vùn Phong vaâ duâ HLV Phan Thanh Huâng vêîn noái rùçng 2 phûúng aán thay thïë laâ Àònh Àöìng vaâ Höìng Tiïën coá trònh àöå khöng thua keám Vùn Hoaân-Vùn Phong, nhûng àêy chó laâ möåt caách noái maâ thöi, búãi ai chùèng biïët nïëu Vùn Hoaân vaâ Vùn Phong khöng gùåp chêën thûúng thò Àònh Àöìng vaâ Höìng Tiïën laâm sao coá cú höåi àaá chñnh?

Mêët 3 truå cöåt trong möåt trêån àêëu coá tñnh chêët sinh tûã roä raâng laâ thiïåt thoâi rêët lúán cuãa ÀT Viïåt Nam (ngoaâi Vùn Hoaân, Vùn Phong vùæng mùåt coân thïm Nguyïn Sa chûa khoãi öëm). Chùèng thïë maâ trong buöíi hoåp baáo trûúác trêån àêëu, khi nghe phoáng viïn Philippines hoãi rùçng nghe noái coá cêìu thuã Viïåt Nam bõ chêën thûúng túái mûác phaãi nhêåp viïån, Trûúãng àoaân ÀT Viïåt Nam Ngö Lï Bùçng àaä phaãi vöåi vaâng khoaã lêëp vaâ chuyïín sang àïì taâi khaác. Àiïìu àoá chûáng toã HLV Weiss quaã thêåt khöng noái chúi khi tuyïn böë rùçng toaân böå thöng tin vaâ tû liïåu vïì ÀT Viïåt Nam àaä àûúåc BHL ÀT Philippines thu thêåp vaâ tòm hiïíu rêët kyä.

Húåp àöìng giûäa HLV Weiss vúái LÀBÀ Philippines seä hïët haån vaâo thaáng 1 nùm sau nhûng àïën giúâ vêîn chûa coá tñn hiïåu naâo tûâ LÀBÀ Philippines cho thêëy hoå muöën tiïëp tuåc giûä chên öng thêìy ngûúâi Àûác naây, nïn khöng cêìn noái cuäng biïët HLV Weiss seä laâm moåi caách àïí giuáp ÀT Philippines vûúåt qua voâng baãng AFF Cup 2012 nhùçm tranh thuã sûå tñn nhiïåm cuãa LÀBÀ Philippines.

BHL ÀT Viïåt Nam àaä theo doäi troån veån caã trêån Thaái Lan-Philippines úãngaây khai maåc baãng A, nhûng caãtrûúãng àoaân Ngö Lï Bùçng lêîn HLV Phan Thanh Huâng àïìu thûâa nhêån rêët khoá àïí nhêån àõnh xem nhûäng ûu nhûúåc àiïím cuå thïí cuãa ÀT Philippines laâ gò vaâ laâm sao àïí khöëng chïë khöng cho hoå phaát huy töët nhêët súã trûúâng cuãa mònh.

Chùèng noái àêu xa, duâ àaä nghiïìn ngêîm bùng ghi hònh vïì ÀT Myanamar suöët thúâi gian vûâa qua maâ cuöëi cuâng ÀT Viïåt Nam thiïëu chuát nûäa àaä phaãi nhêån thêët baåi trûúác àöëi thuã naây, cho duâ gùåp ÀT Myanmar àûúåc xem laâ trêån àêëu ñt khoá khùn nhêët cuãa ÀT Viïåt Nam úã voâng baãng AFF Cup 2012. Thêåm chñ ngay caã vïì thïí lûåc, khña caånh àûúåc xem laâ ûu àiïím cuãa ÀT Viïåt Nam nhúâ sûå xuêët hiïån cuãa chuyïn gia Dylan Kerr thò àöåi boáng cuãa HLV Phan Thanh Huâng cuäng chùèng coá gò nöíi tröåi hún so vúái ÀT Myanmar.

Sau trêån ra quên gùåp ÀT Myanmar, HLV Phan Thanh Huâng àaä bõ phï bònh khaá nhiïìu vïì caách sûã duång nhên sûå cuäng nhû chiïën thuêåt cuãa öng, maâ noái nhû HLV Lï Thuyå Haãi trïn túâ Thïí thao 24h söë ra ngaây 25/ 11/2012 thò laâ “Töi khöng thêëy dêëu êën cuãa HLV Phan Thanh Huâng”, nhûng coá veã nhû öng Huâng seä tiïëp tuåc cho ÀT Viïåt Nam vaâo trêån vúái ÀT Philippines cuâng thaânh phêìn cêìu thuã vaâ löëi chúi nhû thïë úã trêån àêëu chiïìu nay, ngoaåi trûâ 2 sûå àiïìu chónh bùæt buöåc úã haâng thuã.

Coá thïí àêëy laâ sûå kiïn àõnh cêìn coá cuãa möåt HLV chuyïn nghiïåp, nhûng cuäng coá thïí bõ xem laâ biïíu hiïån cuãa sûå baão thuã, moåi sûå àïìu phuå thuöåc vaâo kïët quaã trêån àêëu. Nïëu thùæng, têët caã àïìu seä laâ ngûúâi huâng, coân trong trûúâng húåp thêët baåi thò chùèng coá gò àïí noái.

ÀT Viïåt Nam(phaãi) buöåc phaãi chiïën àêëu möåt mêët, möåt coân vúái ÀT Philippines. AÃnh: V.S.I

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.