“ÀT VIÏÅT NAM CHÛA NGHÔ TÚÁI VOÂNG BAÁN KÏËT”

TRÛÚÃNG ÀOAÂN ÀT VIÏÅT NAM NGÖ LÏ BÙÇNG

The Thao & Van Hoa - - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A Aff Cup 2012 - H.H (ghi)

“Nhû caác baån àïìu thêëy caã 2 trêån àêëu àêìu tiïn cuãa baãng A AFF Cup 2012 àïìu kïët thuác vúái tyã söë rêët sñt sao, àiïìu àoá cho thêëy trònh àöå giûäa caác àöåi boáng trong baãng àêëu gêìn nhû khöng coá nhiïìu chïnh lïåch. Theo àaánh giaá chuã quan cuãa töi vïì ÀT Philippines thò àêy laâ möåt àöëi thuã maånh, cêìu thuã cao to, thïí lûåc rêët töët, möåt söë vûâa nhanh nheån vûâa kyä thuêåt. Mùåc duâ ÀT Philippines àaä thua 1-2 trûúác ÀT Thaái Lan trong trêån ra quên nhûng sau nhûäng gò maâ ÀT Philippines àaä thïí hiïån thò hoå xûáng àaáng coá möåt kïët quaã hoaâ.

Dô nhiïn laâ chuáng töi vêîn nhúá möåt kyã niïåm buöìn liïn quan túái ÀT Philippines úã AFF Cup 2010, khi ÀT Viïåt Nam àaä thêët thuã 0-2 trûúác ÀT Philippines ngay taåi sên nhaâ Myä Àònh trong khuön khöí voâng baãng AFF Cup 2012. Àêëy laâ möåt baâi hoåc kinh nghiïåm xûúng maáu maâ chuáng töi buöåc phaãi nhúá kyä, vaâ hy voång ÀT Viïåt Nam seä chúi töët hún trong lêìn gùåp laåi ÀT Philippines úã giaãi nùm nay àïí xoaá ài kyã niïåm khöng vui êëy.

ÀT Philippines súã hûäu nhûäng cêìu thuã cao to, coá thïí hònh thïí lûåc vûúåt tröåi, gioãi chúi boáng böíng, thiïån nghïå duâng boáng daâi vaâ coá tinh thêìn baão àaãm kyã luêåt chiïën thuêåt rêët töët. ÚÃ cuöëi trêån gùåp ÀT Thaái Lan, chuáng töi nhêån thêëy ÀT Philippines àaä gêy àûúåc sûác eáp rêët maånh meä vïì phña khung thaânh ÀT Thaái Lan, vaâ chó vò keám may mùæn nïn ÀT Philippines múái phaãi nhêån thêët baåi maâ thöi.

Trêån àêëu vúái ÀT Philippines coá yá nghôa rêët quan troång vúái àöåi boáng chuáng töi, vò chó coá möåt chiïën thùæng múái giuáp ÀT Viïåt Nam hoaân thaânh muåc tiïu laâ coá mùåt úã voâng loaåi trûåc tiïëp. Suy cho cuâng thò thûåc ra kïët quaã hoaâ vúái ÀT Myanmar trong trêån ra quên cuäng khöng phaãi laâ thaãm hoaå vúái ÀT Viïåt Nam, búãi nïëu chuáng töi thùæng ÀT Myanmar röìi höm nay laåi thua ÀT Philippines thò chiïën thùæng êëy cuäng trúã nïn vö nghôa.

Bêy giúâ noái túái voâng baán kïët thò coân quaá xa so vúái chuáng töi, muåc tiïu hiïån taåi cuãa ÀT Viïåt Nam laâ chúi töët trong 2 trêån àêëu coân laåi àïí chñnh thûác vûúåt qua voâng baãng röìi sau àoá múái tñnh tiïëp”.

Trûúãng àoaân ÀT Viïåt Nam, Ngö Lï Bùçng taåi buöíi hoåp baáo trûúác trêån àêëu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.