VIÏÅT NAM LAÅI THUA PHILIPPINES

The Thao & Van Hoa - - Aff Cup 2012 - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A - Philippines: Ghi baân:

Höìng Sún - Àònh Àöìng, Minh Àûác, Gia Tûâ, Vùn Biïín - Thanh Hûng, Têën Taâi - Troång Hoaâng, Thaânh Lûúng (Vùn Quyïët 72’), Quöëc Anh - Cöng Vinh (Quang Haãi 70’).

Sacapano - Johnsson, Gier, Juan Guirado, Carragar - James Younghusband ( Galigdong 74’), Mulders (Angel Guirado 54’), De Jong, Lucena, Reichelt - Phil Younghusband (Wolfs 67’).

Emilio Caligdong 85’ Vúái löëi àaá àún giaãn vaâ hiïåu quaã, àöåi tuyïín Philippines coá chiïën thùæng xûáng àaáng nhúâ pha lêåp cöng duy nhêët cuãa Emelio Caligdong. Trêån thua baåc nhûúåc naây cuäng khiïën àöåi tuyïín Viïåt Nam khöng coân tûå quyïët àõnh àûúåc söë phêån cuãa mònh maâ buöåc phaãi thùæng Thaái Lan röìi... chúâ àúåi.

Coá tònh huöëng Mulders vûúåt qua Vùn Biïín röìi traã ngûúåc vaâo phña trong xeá toang caã haâng phoâng ngûå àöåi tuyïín Viïåt Nam. Gêìn nhû cùåp trung vïå lúä trúán nhòn Phil Younghusband bùng xuöëng àoán boáng. May maâ phuát cuöëi, chên suát chuã lûåc cuãa àöåi baån mêët truå, nïn pha dûát àiïím múái chaåm vaâo Minh Àûác bêåt ra.

Löëi àaá cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam trong hiïåp àêìu cuäng chùèng khaác mêëy trêån hoâa Myanmar. Ngoaâi pha àaánh àêìu chiïën thuêåt cuãa Cöng Vinh cho Têën Taâi, nhûng cêìu thuã söë 14 àïåm loâng quaá nheå trong voâng cêëm Philippines, rêët ñt cú höåi àïí aáp saát cêìu mön cuãa àöëi phûúng. Vêîn laâ nhûäng pha àan boáng chêåm, thiïëu tñnh àöåt biïën, dïî daâng bõ phong toãa. Caác tiïìn vïå thûúâng sa àaâ nhûäng pha taåt boáng böíng vaâo phña trong cho Cöng Vinh. Vúái chiïìu cao khöng lyá tûúãng, “CV9’’ bõ Gier vaâ Guirado dïî daâng khoáa chùåt nhúâ sûå vûúåt tröåi vïì thïí hònh.

Thua laâ têët yïëu

Nïëu khöng coá 3 àiïím úã trêån àêëu naây, caã àöåi tuyïín Viïåt Nam lêîn àöåi tuyïín Philippines àïìu gùåp bêët lúåi trong cuöåc àua giaânh veá vaâo baán kïët. Philippines vêîn giûä sûå chuã àöång trïn sên, vúái haâng tiïìn vïå cú àöång. Coá khaác chùng HLV Weiss toã ra quyïët àoaán hún trong caác phûúng aán thay ngûúâi. Khi thêëy Phil Younghusband chúi dûúái sûác, chiïën lûúåc gia ngûúâi Àûác tung tiïìn àaåo Angel Guirado vaâo sên. Cuâng viïåc Emilio Caligdong vaâ Denis Wolfs xuêët hiïån trong hiïåp 2, Philippines khöng chó têën cöng biïn, maâ thûåc hiïån nhûäng pha tóa boáng vaâo keä húã cuãa haâng thuã àöåi tuyïín Viïåt Nam. Thêåm chñ giûäa hiïåp 2, Philippines àaä chúi pressing toaân sên, vúái yá àöì coá troån 3 àiïím.

Àöëi thuã dêng cao cuäng laâ luác múã ra cú höåi cho àöåi tuyïín Viïåt Nam chúi phaãn cöng àïí ghi baân. Nhûng tiïëc laâ HLV Phan Thaânh Huâng àaä quaá chêåm trong viïåc thay àöíi nhên sûå, khiïën löëi chúi àöåi tuyïín Viïåt Nam vêîn bïë tùæc. Phaãi àïën giûäa hiïåp 2, Quang Haãi, Vùn Quyïët múái àûúåc tung vaâo sên, nhûng sûác têën cöng cuäng chùèng tùng lïn laâ bao. Gêìn nhû àöåi tuyïín Viïåt Nam khöng giûä àûúåc nhõp àöå têën cöng liïn tuåc, traái laåi bõ cuöën vaâo löëi àaá cuãa àöëi thuã.

Sûå caãnh baáo cuãa àöëi thuã thïí hiïån roä khi chên suát Angel Guirado coá liïn tiïëp hai cuá dûát àiïím nguy hiïím. Àùåc biïåt pha boáng úã phuát 82, Guirado qua mùåt Vùn Biïín dïî daâng àïí lao xuöëng àöëi mùåt vúái Höìng Sún. Tûúãng chûâng lûúái àöåi tuyïín Viïåt Nam rung lïn, may maâÀònh Àöìng kõp duâng thên ngûúâi àïícaãn phaá. Nhûng vûâa laâ ngûúâi huâng khöng bao lêu, Àònh Àöìng laåi bùng lïn quaá cao úã caánh phaãi. Laåi laâ Angel coá pha àaão caánh chñnh xaác àïíCaligdong bùng lïn chiïëm lônh khöng gian. Cuásuát cheáo goác bùçng chên traái cuãa Caligdong khiïën thuã mön Höìng Sún phaãi vaâo lûúái nhùåt boáng úã phuát thûá 85.

Àïën luác naây, àöåi tuyïín Viïåt Nam múái cuöëng cuöìng dêng cao àöåi hònh àïí tòm baân gúä. Ngoaâi pha ài boáng röìi dûát àiïím chaåm xaâ ngang cuãa Têën Taâi, caác pha phöëi húåp cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam àïìu röëi rùæm, thiïëu yá tûúãng. Duâ coá thïm 4 phuát buâ giúâ nhûng nhûäng cuá dûát àiïím cuãa Vùn Quyïët, Têën Taâi hoaân toaân thiïëu chñnh xaác.

Trêån thua caã vïì têm lyá, lêîn löëi chúi trûúác àöåi tuyïín Philippines khiïën àöåi tuyïín Viïåt Nam chó coá 1 àiïím sau 2 lûúåt trêån. Nïëu cûá àaá vúái têm lyá húâi húåt nhû thïë naây trûúác àöåi tuyïín Thaái Lan úã lûúåt cuöëi, àöåi tuyïín Viïåt Nam coá bõ loaåi súám cuäng húåp lyá maâ thöi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.