KHI SÛÅ THÊÅT TRÚÃ NÏN ÀÙÆNG NGÙÆT

The Thao & Van Hoa - - Aff Cup 2012 - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A - VUÄ MINH

Sûå thêåt úã àêy chñnh laâ maân khúãi àêìu tïå nhêët cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam trong lõch sûã caác lêìn tham dûå giaãi vö àõch Àöng Nam AÁ vaâ coân möåt sûå thêåt nûäa, nhiïìu khaã nùng seä súám trúã thaânh sûå thêåt - Lêìn thûá 2, àöåi tuyïín Viïåt Nam bõ loaåi tûâ voâng baãng AFF Cup maâ khöng coá nöíi túái 1 trêån thùæng! Nhûäng sûå thêåt àang trúã nïn àùæng ngùæt vúái ngûúâi hêm möå nûúác nhaâ.

Haäy bùæt àêìu bùçng sûå thêåt thûá nhêët vúái nhûäng con söë thöëng kï cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam tûâ lõch sûã àïën hiïån taåi úã voâng àêëu baãng cuãa giaãi vö àõch Àöng Nam AÁ. Thua trêån àêìu tiïn - coá thïí! chùèng àêu xa, AFF Cup 2008, cuäng trïn àêët Thaái, chuáng ta tûâng àïí thua chuã nhaâ 0-2 úã trêån àêìu, nhûng röìi chiïën thùæng trûúác Malaysia àaä múã ra con àûúâng àïën vúái ngöi vö àõch. Hoâa - cuäng àaä nhiïìu lêìn röìi, thêåm chñ vaâo nùm 2007, àöåi tuyïín Viïåt Nam tûâng múã maân bùçng 2 trêån hoâa liïn tiïëp trûúác Singapore vaâ Indonesia, tuy nhiïn àaä kõp thùæng Laâo úã trêån cuöëi àïën 9-0 àïí qua àoá giaânh suêët vaâo baán kïët.

Coân bêy giúâ, hoâa Myanmar úã ngaây khai cuöåc, coá thïí chó laâ tai naån nhoã trïn mùåt sên Rajamangala trún trûúåt giûäa cún mûa, nhûng àïën trêån thua àêìy thêët voång trûúác Philippines höm qua, roä raâng laâ “thaãm hoåa” búãi chûa bao giúâ àöåi tuyïín Viïåt Nam laåi coá khúãi àêìu tïå àïën nhû thïë taåi sên chúi khu vûåc kïí tûâ ngaây giaãi àêëu naây ra àúâi caách àêy 16 nùm. Sûå khúãi àêìu tïå haåi dûúâng nhû àaä chó ra thûåc tïë rùçng àöåi tuyïín Viïåt Nam khöng coân laâ àöåi boáng maånh taåi khu vûåc Àöng Nam AÁ höm nay. Khöng coân thùæng nöíi (thêåm chñ laâ thua) caã nhûäng àöëi thuã vöën bõ xem laâ dûúái têìm nhû Myanmar, Philippines, thò vûúåt qua voâng baãng cuäng khoá, chûá noái gò àïën chuyïån vaâo chung kïët nhû muåc tiïu àaä àïì ra.

Chñnh caái sûå thêåt thûá nhêët àaä múã ra cú höåi cho sûå thêåt thûá hai nhiïìu khaã nùng... súám thaânh sûå thêåt. Voãn veån 1 àiïím sau 2 trêån, àöåi tuyïín Viïåt Nam àaä khöng coân tûå quyïët àõnh àûúåc söë phêån cuãa mònh taåi voâng àêëu baãng nùm nay. Caái cûãa thùæng ngûúâi Thaái trêån cuöëi röìi kyâ voång Myanmar chia àiïím cuâng Philippines àïí so saánh chó söë phuå gêìn nhû laâ àiïìu khöng tûúãng. Lêìn thûá 2 kïí tûâ Tiger Cup 2004, àöåi tuyïín Viïåt Nam àöëi mùåt vúái khaã nùng (lúán) vùng ngay tûâ voâng àêëu baãng, nhûng so vúái 8 nùm trûúác, lêìn naây cuäng nhiïìu khaã nùng coân tïå hún, bõ loaåi súám maâ khöng coá nöíi túái 1 trêån thùæng (Taåi Tiger Cup 2004, àöåi tuyïín Viïåt Nam bõ loaåi tûâ voâng baãng nhûng vêîn coá 2 trêån thùæng trûúác Laâo vaâ Campuchia).

Vaâ hai caái sûå thêåt hiïån taåi kïí trïn coân chó ra caái sûå thêåt lúán hún, àùæng loâng hún - Boáng àaá Viïåt Nam àaä tuåt laåi so vúái chñnh mònh vaâ so vúái chñnh laâng cêìu Àöng Nam AÁ maâ trêån thua trûúác Philippines àaä phúi baây têët caã.

Daân ngoaåi nhêåp coá thïí giuáp Philippines maånh lïn so vúái chñnh mònh, nhûng khoá coá thïí noái hoå trúã thaânh àaåi gia thûåc sûå cuãa laâng cêìu khu vûåc khi ngoaâi thïí hònh, thïí lûåc cuäng nhû cêìu thuã “Têy”, thò löëi chúi coân quaá àún giaãn, cûáng nhùæc vúái nhiïìu sai söë. Vêåy maâ àöåi tuyïín Viïåt Nam vêîn thua, thua búãi tûå àaánh mêët chñnh mònh qua löëi chúi coân vö höìn hún thïë nûäa. Baåc nhûúåc trong tûâng pha tranh chêëp, haâng loaåt nhûäng ngöi sao àûúåc kyâ voång thò chòm nghóm vaâ caã baâi têën cöng tûâng àûúåc vñ von vúái phong caách thi àêëu tiqui-taca bêët lûåc trûúác haâng thuã aáo xanh daây àùåc maâ chùèng hïì coá phûúng aán thay àöíi naâo hûäu hiïåu. Chuáng ta àaä tûå thua chñnh mònh, trûúác khi àïí thua àöëi thuã.

Àïën AFF Cup 2012 vúái muåc tiïu vaâo àïën trêån cuöëi cuâng, sûå tûå tin vaâ kyâ voång vaâo laâ quaá thûâa, nhûng cuäng súám suåp àïí chó ra caái thûåc tïë phuä phaâng rùçng cún khuãng hoaãng cuãa boáng àaá Viïåt Nam àaä lïn túái têìm àöåi tuyïín quöëc gia. Vaâ khi caái chên àïë laâ giaãi VÀQG laâ caác CLB coân àang chùèng nhòn thêëy tûúng lai ngay trûúác mùæt cuãa mònh thúâi kinh tïë khuãng hoaãng, thò thûã hoãi àïën bao giúâ àöåi tuyïín Viïåt Nam múái laåi lïn ngöi, duâ chó úã têìm khu vûåc? Àoá cuäng laâ sûå thêåt, sûå thêåt... àùæng!

Khúãi àêìu tïå: àöåi tuyïín Viïåt Nam coá khúãi àêìu tïå nhêët trong caác kyâ AFF Cup tûâ trûúác àïën nay. AÃnh: V.S.I

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.