KHÖNG COÁ ÀÊËT CHO THÊÌY NÖÅI?

The Thao & Van Hoa - - Aff Cup 2012 - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A - NHÊÅT HUY

Nhòn laåi caã quaá trònh chuêín bõ cho AFF Cup cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam thò thúâi àiïím maâ àöåi tuyïín Viïåt Nam chúi töët nhêët laåi laâ khi thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng vûâa múái têåp trung chûa àûúåc möåt tuêìn, coân caâng vïì sau àöåi tuyïín Viïåt Nam caâng thïí hiïån quaá nhiïìu bêët öín, tûâ nhên sûå cho túái löëi chúi, nïëu noái chùèng ngoa thò laâ: “Phuá quyá giêåt luâi”.

Coá veã nhû thúâi àiïím maâ àöåi tuyïín Viïåt Nam chúi 2 trêån khaá töët trïn àêët Malaysia vaâ Indonesia laâ do cöng cuãa...V-League, vò luác êëy V-League múái kïët thuác nïn caác cêìu thuã àïìu vêîn coân úã traång thaái sùén saâng thi àêëu, nhûng àïën luác àöåi tuyïín Viïåt Nam ài vaâo giai àoaån huêën luyïån chuyïn sêu thò biïíu àöì phong àöå cuãa thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng chó coá ài xuöëng chûá chùèng hïì nhòn thêëy dêëu hiïåu ài lïn.

Thïë nhûng, khi dû luêån lïn tiïëng phï bònh chó trñch, ngûúâi trong cuöåc àaä khöng hïì tiïëp nhêån vúái thaái àöå thûåc sûå cêìu thõ, vaâ coá luác coân phaãn ûáng quyïët liïåt röìi biïån baåch bùçng nhûäng lyá do khaách quan. HLV Phan Thanh Huâng àûúåc xem laâ truyïìn nhên àùæc yá nhêët cuãa HLV Henrique Calisto úã Viïåt Nam, vaâ àêy cuäng laâ möåt trong nhûäng nguyïn nhên quan troång khiïën öng Huâng àûúåc choån laâm HLV trûúãng àöåi tuyïín Viïåt Nam, cho duâ àïí thuyïët phuåc öng Huâng dêîn dùæt àöåi tuyïín Viïåt Nam, VFF àaä chêëp thuêån möåt àiïìu kiïån coá leä laâ chûa tûâng coá trong lõch sûã boáng àaá Viïåt Nam, àêëy laâ öng Huâng tuy lïn àöåi tuyïín nhûng vêîn laâ HLV trûúãng CLB Haâ Nöåi T&T.

Chó giöëng HLV Calisto vïì caách thûác xêy dûång löëi chúi cho àöåi tuyïín Viïåt Nam, nhûng öng Huâng laåi khaác ngûúâi tiïìn nhiïåm úã rêët nhiïìu khña caånh, àêëy laâ vêën àïì kyã luêåt, vêën àïì chuêín bõ têm lyá thi àêëu cho cêìu thuã, vêën àïì ûáng phoá vúái nhûäng diïîn biïën thûåc tïë trïn sên.

Chûa coá lêìn têåp trung àïí chuêín bõ cho giaãi khu vûåc naâo maâ àöåi tuyïín Viïåt Nam laåi phaãi loaåi boã nhiïìu tuyïín thuã vò lyá do kyã luêåt nhû úã AFF Cup nùm nay, khi àïëm nhanh cuäng coá túái 3 caái tïn phaãi rúâi khoãi àöåi tuyïín vò lyá do phi chuyïn mön. Thêåm chñ, úã àöåi tuyïín Viïåt Nam dûúái thúâi HLV Phan Thanh Huâng àaä coá túái 2 lêìn caác truå cöåt bõ thay ra giûäa chûâng vò bêët maän maâ khöng theâm bùæt tay BHL, trong àoá möåt lêìn xaãy ra ngay taåi AFF Cup 2012.

Cöng viïåc chuêín bõ têm lyá thi àêëu cho àöåi tuyïín Viïåt Nam laåi coân thêët voång hún nûäa, khi baãn thên HLV trûúãng Phan Thanh Huâng coân phaãi thûâa nhêån khöng biïët vò sao laåi coá sûå khaác biïåt quaá lúán vúái caác hoåc troâ cuãa mònh giûäa luác têåp luyïån vaâ khi thi àêëu thûåc tïë. Nhûng nïëu àêëy khöng phaãi laâ traách nhiïåm cuãa HLV trûúãng thò laâ cuãa ai?

Xeát mùåt bùçng chung thò nhên sûå cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam tham dûå AFF Cup 2012 tuy chûa phaãi têåp húåp toaân böå nhûäng cêìu thuã töët nhêët cuãa boáng àaá Viïåt Nam, nhûng thûåc tïë cuäng chó coân thiïëu soát möåt vaâi caái tïn, nïn viïåc àöåi tuyïín Viïåt Nam thi àêëu thêët baåi úã giaãi nùm nay thûåc sûå laâ möåt àiïìu rêët khoá hiïíu vaâ àaáng tiïëc. Suöët caã haânh trònh cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam tûâ luác múái têåp trung cho àïën khi thi àêëu úã AFF Cup 2012, ngûúâi ta nhêån thêëy hêìu hïët nhûäng lêìn thay ngûúâi cuãa HLV Phan Thanh Huâng àïìu chó laâ àûa cêìu thuã naây vaâo sên lêëp võ trñ cho cêìu thuã khaác, chûá rêët hiïëm thêëy hiïåu quaã tûâ sûå àiïìu chónh thïë trêån trïn sên thöng qua nhûäng lêìn thay ngûúâi cuãa öng Huâng.

Têm lyá thi àêëu khöng töët, chiïën thuêåt cûáng nhùæc, àiïìu chónh trêån àêëu khöng linh hoaåt, chûâng àêëy lyá do laâ quaá àuã àïí dêîn túái möåt kyâ giaãi thêët baåi nùång nïì, cho duâ mùåt bùçng cêìu thuã cuãa chuáng ta khöng hïì thua keám so vúái caác àöåi boáng khaác trong khu vûåc. Cuâng vúái thêët baåi gêy söëc cuãa àöåi tuyïín Malaysia úã baãng B, coá thïí nhêån àõnh caái thúâi maâ caác HLV nöåi lïn nùæm àöåi tuyïní quöëc gia úã bonág àaá Àöng Nam AÁ vênî conâ rêtë xa, vaâ chuáng ta coá khi laåi phaãi quay vïì con àûúâng sûã duång HLV ngoaåi.

HLV Phan Thanh Huâng chûa àïí laåi dêëu êën lïn löëi chúi cuãa àöåi tuyïín Viïåt Nam taåi AFF Cup 2012. AÃnh: V.S.I

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.