COÂN TRÖNG ÀÚÅI GÒ?

The Thao & Van Hoa - - Aff Cup 2012 - Lûúåt Trêån Thûá Hai Baãng A - UBYÂY

Beä baâng! Àoá laâ cuåm tûâ maâ söë àöng ngûúâi theo doäi trêån àêëu Viïåt Nam - Philippines phaãi thöët ra sau 90 phuát úã Rajamangala, khi chuáng ta àaä thua möåt àöëi thuã bõ àaánh giaá thêëp hún.

Taåi Rajamangala, chuáng ta vêîn àûúåc chúi theo caách cuãa mònh: Cêìm boáng nhiïìu, vúái nhûäng àûúâng ban ngùæn liïn tuåc, hïët àaánh giaän biïn röìi trung löå, nhûng khöng thïí xuyïn thuãng haâng phoâng ngûå coá chiïìu sêu cuãa àöëi thuã. Vêåy haá chùèng phaãi mònh khöng thïí thùæng chñnh mònh?! Thêìy troâ HLV Phan Thanh Huâng àaä khöng thùæng nöíi mònh, thò coân coá thïí thùæng ai?! Hoâa àöåi tuyïín Myanmar trong thïë dêîn baân, vaâ giúâ, thua caã àöåi tuyïín Philippines, àêëy àïìu laâ nhûäng àöåi boáng bõ àaánh giaá laâ yïëu hún.

Nhiïìu yá kiïën cho rùçng, àöåi tuyïín Viïåt Nam (cêìu thùæng trong trêån àêëu naây) àaáng leä ra khöng phaãi chõu möåt kïët quaã bi thaãm thïë, nïëu coá nhûäng àiïìu chónh húåp lyá vïì mùåt con ngûúâi vaâ vïì löëi chúi. Vñ nhû, khi cêìn tùng töëc, chuáng ta laåi khöng tùng vaâ khi cêìn àiïìu chónh (cuå thïí laâ võ trñ cuãa Thanh Hûng), öng Huâng laåi khöng àiïìu chónh. Sau khi khöng phaát huy taác duång úã ngoaâi biïn, viïåc keáo Troång Hoaâng vaâo trung löå laâ cêìn thiïët, àùåc biïåt sau khi Vùn Quyïët xuêët hiïån trïn sên.

Trong khi haâng phoâng ngûå vêîn mùæc nhûäng sai lêìm (caá nhên hoùåc töí chûác phoâng ngûå theo khu vûåc), àöåi tuyïín Viïåt Nam laåi luön thiïëu nhûäng phûúng aán tiïëp cêån cêìu mön àöëi phûúng. Caã trêån àêëu, cuá suát boáng chaåm xaâ ngang cêìu mön àöåi tuyïín Philippines cuãa Têën Taâi vïì cuöëi trêån, vêîn àûúåc xem laâ cú höåi ngon ùn nhêët, roä raâng laâ chuáng ta khöng xûáng àaáng giaânh chiïën thùæng. Thêåm chñ, möåt trêån hoâa vúái tyã söë töëi thiïíu cuäng laâ thiïëu cöng bùçng, ñt nhêët laâ vúái àöåi boáng àaä chúi húåp lyá Theo thùm doâ nhanh trïn baáo àiïån tûã Thethaovanhoa.vn, 96% àöåc giaã cho rùçng àöåi tuyïín Viïåt Nam xûáng àaáng nhêån thêët baåi trûúác àöåi tuyïín Philippines. Chó coá 3% söë àöåc giaã cho rùçng àöåi tuyïín Viïåt Nam àaä chúi töët, nhûng keám may mùæn. hún: Philippines.

Coá cêu: “Tiïn traách kyã, hêåu traách nhên”, nöm na laâ trûúác khi traách ngûúâi, traách nhûäng àiïìu kiïån khaách quan nhû thúâi tiïët, caác ca chêën thûúng ngoaâi yá muöën, chuáng ta nïn tûå traách mònh. Vêîn coân möåt trêån àêëu cuöëi vúái àöëi thuã chuã nhaâ Thaái Lan, àïí xem mònh coá chñnh thûác bõ loaåi hay khöng, nhûng tònh thïë hiïím ngheâo, àöåi tuyïín Viïåt Nam thêåt khöng thïí tûå quyïët àõnh àûúåc tûúng lai, vêåy coân coá thïí tröng chúâ gò?!

Hoãi maâ nhû àaä traã lúâi!

Sûå bïë tùæc vaâ nhûäng sai soát caá nhên khiïën àöåi tuyïín Viïåt Nam phaãi traã giaá. AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.