CHÖËNG LAÅI CHÑNH CLB

The Thao & Van Hoa - - Gûúng Mùåt Ngaây Thûá Tû - K.C

Mourinho

cho rùçng Real Madrid chûa bao giúâ thûåc sûå uãng höå öng hoaân toaân. Ngay tûâ muâa boáng àêìu tiïn öng àaä phaân naân CLB khöng thïí hiïån quan àiïím möåt caách roä raâng vïì vai troâ phaát ngön viïn cuãa Valdano. Sau trêån thùæng Sevilla 1-0 úã muâa àêìu tiïn, HLV ngûúâi Böì àaä rêët bûåc mònh vúái troång taâi vaâ tuyïn böë öng caãm thêëy cö àún trong cuöåc chiïën chöëng laåi nhûäng ngûúâi cêìm coâi. “Àöåi boáng cuãa töi xûáng àaáng àûúåc CLB baão vïå. Àiïìu laâm töi moãi mïåt möåt chuát laâ hoå àûa cho töi möåt danh saách caác sai lêìm nghiïm troång cuãa troång taâi vaâ muöën töi têën cöng öng ta cuäng nhû baão vïå àöåi boáng cuãa mònh. Hoå muöën giêëu mònh sau lûng HLV”.

Sau trêån hoâa vúái Man City vaâ trêån thua Betis taåi Sevilla, àïì taâi ngûúâi phaát ngön laåi àûúåc nïu ra. “Töi luön laâ ngûúâi noái. Töi luön laâ nhên vêåt xêëu xa”, Mourinho nhêën maånh. Möåt lêìn nûäa, theo “The Special One”, trong böëi caãnh àöåi boáng aáo Trùæng bõ thêët thïë, CLB cêìn coá möåt ngûúâi àûáng ra truyïìn taãi nhûäng phaân naân trong nhûäng trûúâng húåp cêìn thiïët. Sau Valdano laâ Pardeza vaâ Butragueno, nhûng caã hai ngûúâi naây vêîn chûa àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa Mourinho, nhêët laâ trong caác vêën àïì tranh caäi, nhû cöng taác troång taâi trûúác Man City hoùåc lõch thi àêëu trûúác Betis.

Chöëng laåi caác cêìu thuã

Àaáng chuá yá laâ úã muâa boáng hiïån nay, Mourinho toã ra àùåc biïåt khùæc nghiïåt vúái caác cêìu thuã. Sau trêån thua trûúác Getafe, chiïën lûúåc gia ngûúâi Böì Àaâo Nha àaä nöí tung: “Àêy laâ möåt trêån àêëu khöng thïí chêëp nhêån àûúåc. Xem trêån àêëu thò thêëy roä, caác anh thua laâ hoaân toaân xûáng àaáng”. Sau àoá hai trêån, Madrid laåi thua, lêìn naây taåi sên Pizjuan: “Töi àaä thêëy àöåi boáng chúi töìi tïå ngay tûâ phuát àêìu tiïn àïën phuát cuöëi cuâng. Sevilla àaä coá möåt chiïën thùæng xûáng àaáng coân chuáng ta thua cuäng xûáng àaáng. Chó coá hai hoùåc ba cêìu thuã muöën thi àêëu. Àoá laâ löîi cuãa töi”. Sau trêån thua Betis, möåt lêìn nûäa Mourinho chó trñch caác hoåc troâ.

Chöëng laåi tuyïën treã

Möåt vaâi ngaây sau trêån thua Dortmund, dû luêån vêîn chó trñch taåi sao Mourinho khöng àûa Nacho vaâo sên maâ laåi àûa Essien chúi úã caánh traái. “Ngûúâi àùåc biïåt” àaä bùæn möåt muäi tïn àöåc vaâo tuyïën treã. “Tûâ 1993 àïën 2003, chó coá 17 cêìu thuã treã àûúåc vaâo sên. Trong söë hoå chó coá hai ngûúâi laâ Raul Bravo vaâ Pavon chûáng toã àûúåc mònh. Nïn nhúá, vúái ngaâi Pellegrini, chó coá ba cêìu thuã treã àûúåc chúi, töíng cöång coá 9 phuát. Trûúác àoá, Miguel Torres, àûúåc chúi 25 trêån. Vaâ trûúác nûäa laâ Riki, Nunez. Töi khöng phaãi ngûúâi phaá vúä quy tùæc. Töi muöën caác cêìu thuã treã chúi àûúåc úã àöåi hònh möåt chûá khöng muöën caác cêìu thuã chó laâm phònh danh saách. Töi àaä àaåt kyã luåc

cho gêìn 30 cêìu thuã treã àûúåc trònh laâng”.

Chöëng laåi Toril

Bïn caånh viïåc nghi ngúâ trònh àöå cuãa caác cêìu thuã, Mourinho coân chó trñch phûúng phaáp àaâo taåo cuãa Toril, HLV cuãa àöåi treã Castilla. Theo chiïën lûúåc gia ngûúâi Böì Àaâo Nha, caách huêën luyïån boáng àaá cú súã cuãa Madrid laâ sai lêìm. “Chuáng töi chúi vúái möåt hïå thöëng khaác, coá möåt mö hònh khaác. Coá nhûäng cêìu thuã cuãa Castilla chúi úã nhûäng võ trñ maâ àöåi hònh möåt khöng coá, nhû söë 9 rûúäi, võ trñ cuãa Jese... Caách àaâo taåo tuyïën treã cuãa Madrid chó coá haåi cho caác cêìu thuã... Vúái töi, Nacho seä khöng bao giúâ laâ möåt trung vïå. Nhûng Toril coá quyïìn quyïët àõnh riïng cuãa mònh”.

Möåt vaâi ngaây sau àoá, sau khi cêìu thuã treã Morata coá möåt baân thùæng cûáu Madrid khoãi möåt thaãm hoåa trûúác Levante, Mourinho liïìn nhêån cöng vïì phêìn mònh: “Töi laâ ngûúâi àûa Morata lïn àöåi hònh möåt, nhûng thaânh tñch chñnh vêîn laâ cuãa cêåu êëy”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.