Chöëng laåi khaán giaã úã Bernabeu

The Thao & Van Hoa - - Gûúng Mùåt Ngaây Thûá Tû -

Mourinho cuäng khöng thñch thaái àöå cuãa caác khaán giaã trïn sên Bernabeu trong möåt söë trêån àêëu, khöng phaãi vò kïët quaã thùæng - thua maâ vò sûå thúâ ú cuãa caác CÀV. “Töi muöën caám ún söë ñt khaán giaã àùçng sau cêìu mön, búãi vò nïëu khöng coá hoå, ngûúâi ta seä nghô caái sên naây tröëng trún”, Mourinho àaä noái nhû vêåy vaâo thaáng 11/2011 sau khi Madrid àeâ beåp Osasuna maâ vêîn khöng àûúåc hûúãng ûáng. Sau trêån hoâa nhoåc nhùçn vúái Dortmund, möåt lêìn nûäa HLV naây laåi chó trñch khaán àaâi: “Ai àaä tûâng laâm viïåc hai nùm rûúäi úã àêy, nhû töi chùèng haån, chùèng coân bêët ngúâ gò vúái sûå laånh nhaåt naây”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.