THUÃ CHÙÆC HÚN, CHÙÈNG SÚÅ GÒ M.U!

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 -

Manchester City àaä múã àêìu muâa giaãi Premier League naây vúái 6 trêån liïn tiïëp àïí thuãng lûúái, nhûng kïí tûâ chiïën thùæng 30 trûúác Sunderland vaâo àêìu thaáng 10 túái giúâ, àöåi boáng cuãa HLV Roberto Mancini chó àïí thua thïm 2 baân trong 7 trêån úã giaãi Ngoaåi haång.

Coá ai coân nhúá Stefan Savic? Hêåu vïå treã múái 21 tuöíi, trong khi àang trûúãng thaânh tûâ tûâ, nhûng àêìy chùæc chùæn taåi Fiorentina, àaä quyïët àõnh chuyïín sang Manchester City giöëng nhû möåt diïîn viïn haång xoaâng chuyïn àoáng kõch thiïëu nhi cho caác buöíi lïî sinh nhêåt töí chûác úã KFC tòm túái Hollywood vúái mong muöën àöíi àúâi. Kïët quaã laâ bi kõch cho anh. Trong khi söë tiïìn 12 triïåu baãng maâ Man City boã ra cho Fiorentina àïí coá hêåu vïå ngûúâi Montenegro chó àaáng möåt caái tùåc lûúäi vúái nhûäng öng chuã àïën tûâ Trung Àöng, baãn thên Savic coi nhû àaä chön vuâi sûå nghiïåp cuãa mònh, anh trúã laåi Florence muâa Heâ vûâa röìi, àïí chó àûúåc àaá 4 trêån cho àöåi boáng aáo tñm suöët tûâ àêìu muâa.

Bêët ngúâ Nastasic

Nhûng húåp àöìng àoá àaä múã ra cú höåi cho möåt hêåu vïå treã khaác, cuäng túái tûâ Balkan, Matija Nastasic. Giöëng nhau àïën kyâ laå, chó coá möåt khaác biïåt giûäa Nastasic vaâ Savic: trung vïå ngûúâi Serbia àaä têån duång àûúåc cú höåi àïën vúái anh taåi Etihad. Múái 19 tuöíi, nhûng Nastasic àang cho thêëy anh laâ möåt lûåa choån àaáng tin cêåy hún hùèn so vúái caác àaân anh kinh nghiïåm hún rêët nhiïìu taåi Man City, Kolo Toure (31 tuöíi), Joleon Lescott (30) hay Micah Richards (24).

Sau khi àöåi boáng cuãa öng bõ loaåi khoãi voâng baãng Champions League möåt caách thaãm haåi, HLV Roberto Mancini àaä hûáng chõu haâng loaåt chó trñch, hêìu hïët laâ àñch àaáng. Tuy nhiïn, khi noái vïì caác hêåu vïå, Mancini vêîn coá quyïìn tûå haâo. Öng àaä cho thêëy baãn sùæc cuãa möåt chiïën lûúåc gia Italia àiïín hònh, khi haâng thuã Man City àang chúi vúái khaã nùng töí chûác vaâo loaåi töët nhêët giaãi Ngoaåi haång.

Thêåt ra, àöåi boáng aáo xanh àang coá haâng thuã chùæc chùæn nhêët úã Premier League, khöng chó vò thöëng kï: hoå chó múái àïí loåt lûúái 10 baân sau 13 trêån, so vúái 18 baân cuãa àöåi àêìu baãng M.U. Trêån àêëu vúái Chelsea cuöëi tuêìn röìi, trong khi hïët sûác teã nhaåt vaâ rêët keám söi àöång, laâ baâi hoåc giaáo khoa vïì phoâng ngûå kiïíu YÁ: chuã àöång, lyâ lúåm, nhiïìu têìng lúáp nhûng vêîn àêìy àe doåa. Kyã luêåt cuãa haâng thuã, tñnh töí chûác, sûå quyïët têm cuãa caác hêåu vïå, cûå ly àöåi hònh... Man City coá têët caã.

Haâng thuã seä taåo ra khaác biïåt?

Nhûäng phêím chêët àoá caâng thïm nöíi bêåt trong böëi caãnh nhiïìu àöåi lúán taåi giaãi Ngoaåi haång chúi phoâng ngûå nhû nhûäng keã nghiïåp dû. M.U múái coá 2 trêån saåch lûúái tûâ àêìu muâa vaâ khöng biïët bao nhiïu lêìn phaãi rúi vaâo caãnh rûúåt àuöíi. Arsenal àïí nhûäng àöåi nhû Reading choåc thuãng lûúái 5 baân (League Cup) hay Fulham ghi 3 baân ngay trïn sên nhaâ cuãa hoå (Premier League). Chelsea, cho túái trûúác trêån hoâa khöng baân thùæng vúái chñnh Man City úã Stamford Bridge cuöëi tuêìn röìi, àaä 10 trêån liïìn thuãng lûúái úã moåi giaãi àêëu.

Àuáng, caác àõch thuã chñnh cuãa Mancini àïìu gùåp nhiïìu vêën àïì bêët khaã khaáng úã haâng phoâng ngûå. M.U mêët Nemanja Vidic vò chêën thûúng. Àöåi trûúãng John Terry cuãa Chelsea bõ treo gioâ. Nhûng chñnh Mancini cuäng coá nhûäng vêën àïì cuãa riïng öng, vúái sûå sa suát cuãa Kolo Toure, Lescott, Gael Clichy, chêën thûúng cuãa Richards. Cho túái giúâ, HLV ngûúâi Italia laâ ngûúâi duy nhêët tòm ra giaãi phaáp, vúái Nastasic, coá thïí seä trúã thaânh möåt trong nhûäng húåp àöìng thaânh cöng nhêët Premier League muâa naây.

Trong khi coá thïí chó trñch Mancini vïì nhiïìu àiïím, khöng thïí àaánh giaá thêëp canh baåc maâ öng àaä chúi, vaâ àaä thùæng, vúái trung vïå ngûúâi Serbia. Àùåt anh bïn caånh Vincent Kompany khöng chó taåo ra möåt cùåp trung vïå nhõp nhaâng böí sung töët cho nhau, maâ coân laâ caái nhòn daâi haån cho Man City, àïí khùèng àõnh rùçng àöåi boáng aáo xanh khöng chó biïët mua danh hiïåu.

ÚÃ Old Trafford, Alex Ferguson àaä phaãi loay hoay khaá lêu vúái haâng phoâng ngûå vaâ cuöëi cuâng àaânh chêëp nhêån lêëy cöng buâ thuã. Chelsea cuäng khöng khaác, chó coá àiïìu laâ giúâ àêy hoå khöng coân buâ àûúåc nûäa, dêîn túái viïåc Roberto Di Matteo phaãi ra ài. Riïng Mancini hiïíu roä öng cêìn gò cho haâng phoâng ngûå vaâ bêët cûá àöåi boáng naâo khoá àïí thuãng lûúái, àöìng thúâi coá trong àöåi hònh Sergio Aguero, Samir Nasri, Carlos Tevez, David Silva vaâ Yaya Toure, seä laâ möåt ûáng viïn àñch thûåc cho chûác vö àõch.

Ñt nhêët, àïën thúâi àiïím naây, Manchester City laâ àöåi duy nhêët vêîn bêët baåi úã Premier League sau 13 voâng vaâ sau trêån laâm khaách úã Wigan, chuöîi trêån bêët baåi seä thaânh con söë 14.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.