02H45 NGAÂY 29/11, SÊN GOODISON PARK: EVERTON - ARSENAL PHAÁO THUÃ QUYÏËT CHIÏËN!

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - YÏËN THANH

Sau trêån hoâa àem laåi dû võ àùæng ngùæt trûúác Aston Villa, àöåi boáng cuãa Arsene Wenger seä àùåt quyïët têm cao nhêët àïí giaânh chiïën thùæng taåi Goodison Park. Muåc tiïu àaánh chiïëm võ trñ thûá 5 cuãa chñnh àöëi thuã vuâng Merseyside laâ rêët roä raâng. Nhûng hún thïë nûäa, Giaáo sû ngûúâi Phaáp seä coân phaãi chûáng toã öng àaä laâm nhûäng gò töët nhêët cho àöåi boáng sau nhûäng lúâi chó trñch tûâ caác CÀV nhaâ.

Sau caác trêån thua vaâ hoâa trûúác Reading vaâ Nor wich, Everton àang chûäng laåi. Nhûng noái vêåy khöng coá nghôa laâ Arsenal coá quyïìn mú túái möåt trêån àêëu dïîthúãtrong chuyïën ài túái Liverpool. Trung thaânh vúái löëi chúiàúngiaãnmaâhiïåuquaã, àöåiquênaáoxanhvêînluönlaâthûãthaách àaángngaåiàöëivúáibêëtkyâàaåigianaâotaåiPremierLeague. Muâatrûúác, ArsenalàaäàaánhbaåiàöåiboángcuãaDavidMoyestrongcaã2lûúåttrêån cuângvúáityãsöë1-0. Tuyvêåy, nhûängmaântrònhdiïînàoávêînmangtúái caãm giaác rêët nhoåc nhùçn vaâtiïìm êín khöng ñt ruãi ro.

Bêët chêëp sûå thua keám vïì chêët lûúång nhên sûå, The Toffees vêîn laâ möåt êín söë àöëi vúái The Gunners, xeát úã sûå öín àõnh vïì löëi chúi cuäng nhû kinh nghiïåm thi àêëu têåp thïí. ÚÃ phûúng diïån naây, cuöåc àöëi àêìu giûäa Wenger vaâ Moyes cuäng seä rêët hêëp dêîn. Àaä tûâ lêu, Giaáo sû ngûúâi Phaáp laâ möåt biïíu tûúång nöåi lûåc chöëng laåi sûå haâo nhoaáng cuãa àöìng tiïìn. Coân phña bïn kia chiïën tuyïën, ngûúâi àöìng nghiïåp treã cuãa öng cuäng êën tûúång khöng keám úã khaã nùng laâm viïåc cûåc kyâ hiïåu quaã dûåa trïn nhûäng gò sùén coá. Khaác vúái thoái quen khúãi àêìu chêåm, Everton nùm nay àaä coá nhûäng bûúác xuêët phaát àaáng khen, möåt bûúác àaâ têm lyá thuêån lúåi àïí hoå mú möång xa hún. Bïn caånh sûå vûäng vaâng vaâ thûåc duång trong löëi chúi, àöåi chuã sên Goodison Park chùæc chùæn cuäng seä têån duång sûác noáng tûâ àaám àöng khaán giaã nhaâ àïí quyïët laâm nïn chuyïån.

Theo phên tñch tûâ giúái chuyïn mön, Wenger àang muöën àùåt àiïím rúi cuãa Arsenal vaâo thaáng Möåt – möåt thúâi àiïím nhaåy caãm vaâ quan troång àïí tùng töëc. Trïn lyá thuyïët, thaáng 12 túái àêy seä laâ luác hoå coá cú höåi aáp saát, hoùåc lêåp tûác loåt vaâo top 4 khi chó phaãi gùåp caác àöëi thuã Swansea, West Bromwich, Reading, Wigan, West Ham vaâ Newcastle. Tuy nhiïn, sau nhûäng gò àaä diïîn ra, roä raâng chñnh HLV ngûúâi Phaáp cuäng khoá thïí noái trûúác àiïìu gò. Thûúång têìng Emirates àaä sùén saâng àùåt lïn baân 40 triïåu baãng àïí Wenger shopping úã kyâ chuyïín nhûúång muâa Àöng. Nhûng àoá vêîn laâ chuyïån úã thò tûúng lai...

Ài tòm sûå öín àõnh

Khi chu kyâ thùæng-hoâa-thua vêîn coân aám aãnh nhûäng bûúác chên Phaáo thuã, hoå vêîn seä gùåp rùæc röëi daâi daâi. Sûå öín àõnh khöng phaãi laâ nhûäng cuá àêëm maånh nhû buáa taå úã 1 trêån àêëu, hay thêåm chñ nhûäng bûúác nhaãy voåt úã thúâi àiïím khoá khùn. Hún thïë, sûå öín àõnh cuãa àöåi boáng trûúác hïët phaãi nùçm úã têm lyá, nhûäng chuêín bõ coá tñnh chiïën lûúåc, vaâ nhûäng sûå thay thïë àaáng tin cêåy. Muâa naây, Arsenal àaä coá nhiïìu trêån thuã hay nhûng cöng bïë tùæc. Vaâ traái laåi, hoå cuäng khöng ñt lêìn sa lêìy búãi haâng phoâng ngûå mú nguã, phaá boã nhûäng thaânh quaã cuãa tuyïën trïn. Àoá khöng thïí laâ dêëu hiïåu cuãa sûå haâi hoâa vaâ têåp trung. Noá caâng khöng thïí laâ biïíu hiïån cuãa möåt têåp thïí vûäng vaâng vaâ baãn lônh.

Chûa hïët, trêån hoâa úã Villa Park coân gioáng lïn möåt höìi chuöng baáo àöång vïì nhûäng löî höíng nhên sûå trong àöåi boáng cuãa Wenger. Dïî thêëy, öng coá quaá nhiïìu sûå lûåa choån úã haâng tiïìn vïå, trong khi trïn bùng ghïë dûå bõ laåi khöng coá caái tïn naâo thûåc sûå thay thïë võ trñ cuãa Giroud. Caách chúi cuãa tiïìn àaåo ngûúâi Phaáp vêîn àûúåc xem laâ chên suát söë 9 àuáng nghôa, chûá khöng phaãi söë 9 rûúäi theo kiïíu van Persie. Do vêåy khöng ngaåc nhiïn nïëu anh rêët dïî bõ cö lêåp khi haâng tiïìn vïå 4-1-4-1 (biïën thïí cuãa 4-2-3-1) chó nhùm nhùm àaánh giaáp laá caâ. Àöåi boáng Bùæc London khöng thïí hûúáng túái sûå öín àõnh, möåt khi vêën àïì con ngûúâi vaâ sùæp xïëp nhên sûå vêîn chûa àûúåc giaãi quyïët.

Seä laâ möåt trêån àêëu thuá võ úã Merseyside, khi Arsenal muöën tùng töëc trûúác möåt àöëi thuã lò lúåm, chúi maáu lûãa nhûng khöng keám phêìn khön ngoan. Nhiïìu khaã nùng, úã möåt thïë trêån nhû vêåy, The Gunners seä gùåp bêët lúåi khi phaãi sùæm vai keã ài sùn dûúái aáp lûåc chiïën thùæng. Nhûng duâ thïë naâo ài nûäa, caác Phaáo thuã cuäng khöng coân nhiïìu àûúâng luâi sau haâng loaåt nhûäng kïët quaã bêët lúåi. Trong khi sûå öín àõnh vêîn laâ cêu chuyïån cuãa thúâi gian, thò nhûäng chiïën tñch hiïån taåi vêîn cûåc kyâ quan troång.

Khöng coân nghi ngúâ gò nûäa, trûúác khi nghô xa hún, top 4 vêîn seä laâ muåc tiïu thûåc tïë nhêët cuãa caác Phaáo thuã. ÚÃ khña caånh naây, thêìy troâ Wenger seä phaãi xaác àõnh cuöåc àêëu úã Goodison Park laâ möåt trêån chung kïët thûåc sûå. Trêån chung kïët àïí xêy àùæp sûå öín àõnh. Vaâ caã nhûäng ûúác mú xa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.