7 tiïìn àaåo, 3 ngûúâi àaá, 1 ngûúâi ghi baân

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - + Luis Suarez, Uruguay, 25 tuöíi: + Fabio Borini, Italia, 21 tuöíi: + Ousama Assaidi, Morocco, 24 tuöíi: + Dani Pacheco, TBN, 21 tuöíi: + Samed Yesil, Àûác, 18 tuöíi: + Adam Morgan, Anh, 18 tuöíi: + Jerome Sinclair, Anh, 16 tuöíi:

Haâng cöng cuãa Liverpool muâa naây coá 7 tiïìn àaåo trong danh saách àùng kyá, nhûng chó coá 3 ngûúâi àaä ra sên úã Premier League laâ Luis Suarez, Fabio Borini vaâ Ousama Assaidi. Suarez laâ tiïìn àaåo duy nhêët nöí suáng.

13 trêån, 10 baân. 5 trêån, 0 baân.

2 trêån, 0 baân. 0 trêån, 0 baân. 0 trêån, 0 baân. 0 trêån, 0 baân.

0 trêån, 0 baân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.