3

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 -

Tottenham àaä thùæng 3 trong 4 lêìn àöëi àêìu gêìn nhêët vúái Liverpool, trong àoá coá trêån

thùæng 4-0 taåi White Hart Lane muâa trûúác. Trêån

êëy, hai cêìu thuã cuãa Liverpool laâ Martin Skrtel vaâ

Charlie Adam phaãi nhêån theã àoã

rúâi sên.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.