7

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 -

Trêån hoâa Swansea múái laâ lêìn àêìu tiïn trong muâa giaãi Liverpool giûä saåch lûúái. Àoá cuäng laâ trêån hoâa

thûá 7 cuãa hoå taåi Premier League sau 13 voâng. Chó coá Stoke City hoâa nhiïìu nhû Liverpool.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.