PETR CECH LINH CAÃM CHELSEA SEÄ VÖ ÀÕCH CHÊU ÊU

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - THANH HOAÂI

Thuã mön ngûúâi CH Czech àaä giaânh àûúåc töíng cöång 12 danh hiïåu lúán nhoã cuâng vúái Chelsea, trong àoá coá 3 chûác vö àõch Premier League vaâ 1 Champions League. quan: “Chuáng töi coá àuã khaã nùng àïí tiïën xa, vaâ chuáng töi seä khöng bõ loaåi úã voâng baãng”.

Vúái Chelsea, moåi thûá àïìu coá thïí xaãy ra. Muâa trûúác, Chelsea àaä laâm àûúåc nhûäng àiïìu kò diïåu trïn haânh trònh vö àõch Champions League. Hoå bõ Napoli dêîn trûúác 3-1 trong trêån lûúåt ài, nhûng thùæng laåi 4-1 úã trêån lûúåt vïì. Hoå bõ dêîn trûúác 2 baân vaâ chó coân 10 ngûúâi khi thi àêëu úã Camp Nou, nhûng vêîn chiïën thùæng. Vaâ sau àoá, hoå àaánh baåi Bayern Munich ngay trïn sên nhaâ cuãa hoå trong trêån chung kïët, bõ dêîn 1-0 khi thúâi gian thi àêëu chñnh thûác chó coân 7 phuát, vaâ bõ dêîn 3-1 trïn loaåt suát luên lûu. Cech àaä caãn àûúåc cuá suát cuãa Ivica Olic, taåo ra bûúác ngoùåt cuãa trêån àêëu. “Anh êëy thuêån chên traái, vaâ chõu rêët nhiïìu aáp lûåc khi thi àêëu trïn sên nhaâ”, Cech nhúá laåi. “Seä laâ dïî daâng hún khi suát sang bïn phaãi nïëu baån thuêån chên traái. Vò thïë töi àaä àoaán vaâ àöí ngûúâi àuáng hûúáng”.

Cech cho biïët anh àaä linh caãm thêëy thaânh cöng cuãa àöåi nhaâ úã Champions League. “Nghe thò thêåt kò laå, nhûng töi àaä noái vúái vúå töi vaâo thaáng 12 rùçng: Röìi em xem, möîi khi boån anh thi àêëu töët úã giaãi quöëc nöåi, thò chó ài xa nhêët laâ àïën baán kïët Champions League. Lêìn naây moåi viïåc àaä àaão ngûúåc, coá leä moåi chuyïån seä töët àeåp úã Champions League. Cö êëy noái: Vêng, em àöìng yá vúái anh. Röìi chuáng töi cuâng cûúâi lúán. Khi thua trêån lûúåt ài vúái Napoli, töi àaä tûå nhuã: Chaâ, chùæc laâ chuyïån àoá seä khöng xaãy ra. Nhûng röìi chuáng töi àaánh baåi Birmingham úã FA Cup, àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã khaã quan úã Premier League, tiïëp àoá àaánh baåi Napoli trong trêån lûúåt vïì. Moåi chuyïån thay àöíi hoaân toaân. Vaâo àïën trêån chung kïët, chuáng töi hiïíu rùçng seä khöng coá nhiïìu cú höåi töët hún thïë. Kïí tûâ trêån thua M.U trïn chêëm penalty nùm 2008, àiïìu duy nhêët töi muöën laâ àûúåc tham dûå 1 trêån chung kïët khaác. Àïën Munich, töi noái vúái HLV thuã mön cuãa Chelsea, Christophe Lollichon: Möåt trêån nûäa thöi. Haäy giaânh lêëy chiïëc cuáp naâo!”.

Chuáng ta àïìu biïët chuyïån gò xaãy ra sau àoá. Nhûng nhûäng kñ ûác àeåp àoá dûúâng nhû àaä diïîn ra tûâ caách àêy rêët lêu röìi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.