GIAÃI VÙN HOÅC RIÏNG CHO NGÛÚÂI ÀÖÌNG TÑNH

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - HAÅ HUYÏÌN

Caác taác phêím vùn chûúng úã Anh viïët vïì àöìng tñnh hiïån nay coá phong caách chuã àaåo laâ haâi hûúác, chêm biïëm chûá khöng phaãi buöìn aãm àaåm. Caác giaám khaão nhêån ra àiïìu naây khi chêëm giaãi vùn hoåc Polari (Anh) daânh cho cöång àöìng LGBT.

Giaãi Polari àûúåc àùåt tïn theo taåp chñ ra hùçng thaáng Polari, êën phêím daânh cho cöång àöìng LGBT (àöìng tñnh, song tñnh vaâ chuyïín giúái) vaâ cuäng laâ tïn cuãa sûå kiïån vïì vùn chûúng chuã àïì LGBT àûúåc töí chûác hùçng thaáng taåi London trong voâng 5 nùm nay. Giaãi nùm nay seä àûúåc trao vaâo cuöëi thaáng 11 naây.

“Taåi sao phaãi coá caác quaán bar daânh cho gay?”

“Cha àeã” cuãa giaãi thûúãng naây laâ Paul Burston, biïn têåp viïn cuãa maãng vïì àöìng tñnh trïn taåp chñ Time Out vaâ laâ MC cuãa caác àïm vùn chûúng Polari. Burston cuäng laâ möåt tiïíu thuyïët gia, tûâng xuêët baãn cuöën The Gay Divorcee, Star People vaâ nhiïìu cuöën saách khaác phaãn aánh vaâ chêm biïëm cuöåc söëng cuãa ngûúâi àöìng tñnh thúâi nay.

Öng laâ möåt nhaâ vùn hiïíu sêu sùæc vïì nhûäng khoá khùn maâ cöång àöìng LGBT phaãi àöëi mùåt trong xaä höåi khùæc nghiïåt hiïån taåi.

“Töi lêåp ra giaãi thûúãng naây vò töi caãm thêëy ngaây caâng khoá khùn cho caác nhaâ vùn àïí coá thïí xuêët baãn taác phêím vïì chuã àïì LGBT”, Burston giaãi thñch vúái Independent vïì muåc àñch cuãa öng. “Nïëu baån tònh cúâ laâ möåt nhaâ vùn àöìng tñnh vaâ baån viïët tiïíu thuyïët thïí loaåi, truyïån kinh dõ hay bêët cûá thûá gò, àiïìu àoá öín, nhûng nïëu baån viïët vïì cuöåc söëng cuãa ngûúâi àöìng tñnh hay chuyïín giúái, ngûúâi ta seä rêët aái ngaåi”.

“Seä laâ khaác nïëu nhû taác phêím cuãa baån àûúåc coi laâ vùn chûúng, àoá nhû laâ caái laá sung che chùæn cho baån (vñ von vúái cêu chuyïån Adam vaâ Eva duâng laá sung che giêëu cú thïí). Coá rêët nhiïìu tiïíu thuyïët kinh àiïín àûúåc ngûúâi ta chêëp nhêån bêët chêëp viïåc chuáng viïët vïì cocaine vaâ àöìng tñnh. Nhûng nïëu baån àang viïët nhûäng cêu chuyïån khöng àûúåc cho laâ vùn chûúng, thò viïåc xuêët baãn àöëi vúái baån khoá khùn laâm sao”.

Giaãi Polari têåp trung vaâo nhûäng saáng taác àêìu tay vaâ möåt àiïìu khaá bêët thûúâng úã caác giaãi thûúãng vùn hoåc, chêëp nhêån caã nhûäng saáng taác tûå xuêët baãn hoùåc xuêët baãn trïn maång. Ngûúâi thùæng giaãi nùm ngoaái, ca sô James Maker vúái cuöën tûå truyïån “caáu kónh vaâ vui nhöån” coá tïn Autofellatio, cuäng laâ möåt trûúâng húåp tûå xuêët baãn trûúác khi àûúåc phaát hiïån vaâ xuêët baãn theo löëi truyïìn thöëng.

Têët nhiïn, möåt giaãi thûúãng nhû Polari khöng thïí khöng gêy tranh caäi. Burston noái: “Luön coá nhûäng chêët vêën kiïíu nhû: Taåi sao laåi cêìn àïën möåt giaãi thûúãng daânh riïng cho ngûúâi àöìng tñnh? Töi thêëy cêu hoãi àoá cuâng loaåi vúái cêu: Taåi sao laåi cêìn nhûäng quaán bar daânh riïng cho ngûúâi àöìng tñnh. ÖÌ, àún giaãn laâ chuáng ta cêìn, thïë thöi. Thïm vaâo àoá, thïë giúái bïn ngoaâi dûúâng nhû rêët àöng ngûúâi dõ tñnh, chñnh xaác laâ dõ tñnh, giúái tñnh nam vaâ da trùæng. Àoá laâ lyá do vò sao coá nhûäng giaãi nhû Orange daânh cho vùn chûúng nûä. Bêët cûá caách naâo àïí vinh danh caác cêu chuyïån, baâi thú vaâ nhûäng cuöën saách vïì LGBT ngaây nay àïìu cêìn thiïët”.

Theo nhaâ baáo Suzi Feay cuãa Independent, nïëu coá thïí khaái quaát möåt tûâ vïì maãng saáng taác cho LGBT, àoá coá leä laâ “haâi hûúác möåt caách hoang daåi” (chñnh Feay coá mùåt trong ban giaám khaão giaãi Polari nùm nay). Trong khi àoá, khi chêëm möåt giaãi thûúãng vùn hoåc chñnh thöëng, caác giaám khaão thûúâng bõ quaá taãi búãi nhûäng chuã àïì tùm töëi vaâ löëi viïët aãm àaåm. Àêy laâ möåt sûå thûåc khaá bêët ngúâ, búãi vùn chûúng hay bêët cûá loaåi hònh nghïå thuêåt naâo lêu nay, khi saáng taác vïì àöìng tñnh, rêët nhiïìu taác phêím ài theo goác nhòn buöìn vaâ bi quan.

“Töi laâ möåt ngûúâi cêìm buát vaâ àöìng tñnh”

Nùm nay giaãi Polari àûa vaâo danh saách ruát goån nhûäng caái tïn nhû North Morgan, möåt cêy buát àêìy chêm biïëm vaâ giïîu nhaåi vúái cuöën tiïíu thuyïët Exit Through the Wound vïì caác höåp àïm úã London, nhaâ saãn xuêët êm nhaåc Terry Ronald vúái cuöën Becoming Nancy hay Ey Up and Away cuãa Vicky Ryder, nhûäng taác phêím àïìu coá tñnh haâi hûúác.

Nhûng nhûäng taác phêím gêy ngaåc nhiïn vaâ coá tñnh phaát hiïån hún laâ hai gioång thú maånh meä cuãa John McCullough vúái têåp Frost Fairs vaâ Max Wallis vúái têåp Modern Love. Giaãi Polari khöng phên biïåt thïí loaåi, caác thïí loaåi vùn xuöi, thú, hû cêëu vaâ phi hû cêëu àïìu coá cú höåi tranh giaãi ngang nhau.

Max Wallis laâ möåt trûúâng húåp khaá àùåc biïåt, cöng viïåc thûúâng ngaây cuãa anh laâ ngûúâi mêîu, khaá hiïëm gùåp àöëi vúái möåt ngûúâi laâm thú. Têåp thú Modern Love cuãa anh lêëy caãm hûáng tûâ möåt têåp thú sonnet cuâng tïn cuãa George Meredith, nhaâ thú thúâi Nûä hoaâng Victoria. Àöëi vúái Wallis, Meredith laâ möåt trong nhûäng nhaâ thú têm lyá àêìu tiïn. Thú cuãa Wallis thónh thoaãng cuäng nhû vùn xuöi. Anh noái: “Trñ naäo töi bõ xeã laâm àöi, möåt phêìn cho thú vaâ phêìn coân laåi cho vùn xuöi. Töi muöën viïët nhûäng baâi thú coá sûå kïët nöëi vúái nhau, khiïën ngûúâi ta coá thïí àoåc möåt têåp thú nhû àoåc möåt cuöën tiïíu thuyïët”.

Vïì giaãi Polari, Wallis baây toã: “Xaä höåi àaä thay àöíi nhûng chuáng ta vêîn chûa thêëy chuã àïì LGBT xuêët hiïån nhiïìu trong vùn hoåc. Hoùåc ñt nhêët laâ chûa àûúåc thûâa nhêån àuã”.

Mùåc duâ vêåy, baãn thên taác giaã naây khöng gùåp khoá khùn khi xuêët baãn taác phêím. “Töi khöng goåi mònh laâ möåt nhaâ thú àöìng tñnh. Töi laâ möåt nhaâ thú vaâ àöìng tñnh. Cuöën saách tiïëp theo cuãa töi laâ daânh cho treã con, viïët vïì möåt thïë giúái bõ bao phuã búãi möåt muâa Àöng bêët têån vaâ möåt cêåu beá nhêån laänh sûá mïånh ài cûáu mùåt trúâi. Töi khöng nghô viïåc viïët cêu chuyïån liïn quan àïën chuyïån töi àöìng tñnh, baån hiïíu khöng?”.

Ngûúâi mêîu Max Wallis àûúåc vaâo danh saách ruát goån cuãa giaãi Polari vúái têåp thú

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.