FESTIVAL:

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - KAN KAN

Sûå kiïån êm nhaåc hoaânh traáng bêåc nhêët trong nùm, hiïëm hoi àûúåc töí chûác taåi Haâ Nöåi: K-pop Festival 2012 chûáng kiïën caã sûå mong chúâ cuãa nhûäng nhên vêåt nöíi tiïëng cuãa showbiz Viïåt.

Trong thúâi gian qua, sûå kiïån êm nhaåc naây àaä taåo nïn möåt cún dû chêën lúán trïn maång. Sûác aãnh hûúãng cuãa noá khöng chó xuêët hiïån trïn caác diïîn àaân, cöång àöìng yïu K- pop maâ coân lêy sang caã caác trang caá nhên cuãa nhiïìu caái tïn nöíi tiïëng nhû Mai Phûúng Thuáy vaâ Jennifer Phaåm. Hai ngûúâi àeåp àònh àaám naây khöng nhûäng cöí àöång cho chûúng trònh maâ coân kïu goåi fan K- pop theo doäi nhûäng diïîn biïën, tin noáng höíi vïì sûå kiïån êm nhaåc hoaânh traáng nhêët trong nùm naây. Riïng Hoa hêåu Ngoåc Hên coân haâo hûáng khoe àöi veá K-pop Festival trïn trang caá nhên cuãa mònh möåt caách rêët haâo hûáng. Tûúng tûå nhû vêåy, hotgirl Chipu cuäng khöng thïí ngöìi yïn khi coá trïn tay nhûäng têëm veá cuãa sûå kiïån àùåc biïåt naây.

Trïn trang caá nhên, ca sô Viïåt Tuá cuäng viïët, thûåc sûå mong chúâ caác cö gaái xinh àeåp SNSD biïíu diïîn. Vöën thêìn tûúång nhoám nhaåc noái trïn nïn vúái chaâng ca sô treã naây, viïåc trûåc tiïëp àûúåc chûáng kiïën nhûäng cö gaái taâi nùng Haân Quöëc biïíu diïîn taåi Viïåt Nam thûåc sûå laâ möåt cú höåi hiïëm hoi. MC Thaái Duäng cuäng hên hoan àoán chúâ sûå kiïån naây vúái nhûäng baây toã rêët chên thaânh trïn facebook. Anh chaâng viïët: Caác tñn àöì yïu thñch Kpop, caác nghïå sô vaâ nhoám nhaåc àïën tûâ xûá súã Kim Chi khöng nïn boã lúä cú höåi hiïëm hoi àûúåc chûáng kiïën diïån maåo khaá àêìy àuã vïì êm nhaåc àûúng àaåi, treã trung cuãa xûá súã naây vaâo ngaây 29/11 túái àêy taåi SVÀ Myä Àònh ( Haâ Nöåi).

Bïn caånh àoá, haâng loaåt caác sao teen àaä chia seã sûå ngoáng àúåi, nhûäng baâi hoåc tûâ K-pop vaâ haáo hûác àïëm ngûúåc tûâng ngaây àïën sûå kiïån. Nhûäng phaát biïíu vïì chûúng trònh cuãa Minh Hùçng, Noo Phûúác Thõnh, Àöng Nhi, Öng Cao Thùæng, Phaåm Nam Huâng, Nam Cûúâng vaâ Àaâo Baá Löåc cho thêëy sûác aãnh hûúãng cuãa chûúng trònh vaâ àöå hot cuãa noá àïën thïë naâo. “ÖÌ khöng, sao laåi ngheåt thúã àûúåc nhó? Töi nghô chùæc chùæn seä rêët vui, söi àöång lùæm. Biïët àêu moåi ngûúâi seä bùæt gùåp Minh Hùçng cuâng baån beâ àûáng giûäa haâng ngaân khaán giaã nhuán nhaãy theo giai àiïåu cuãa SNSD vaâ caác nghïå sô àïën tûâ Haân Quöëc ” – Minh Hùçng chia seã trûúác cêu hoãi, khöng súå bõ cheân eáp trûúác lûåc lûúång fan huâng hêåu cuãa caác thêìn tûúång K-pop?

Tham gia chûúng trònh cöí àöång, caác fan nhaãy flashmob nhû Vuä Haâ Anh, Quyânh Nga, Phaåm Nam Huâng, Huy Quyïët, Vuä Duy Khaánh vaâ Nguyïîn Àöng Huâng cuäng coá nhûäng thaão luêån söi nöíi vïì sûå kiïån êm nhaåc lúán nhêët trong nùm naây. Trong nhûäng bònh luêån, caác nghïå syä àïìu rêët mong chúâ ngaây àûúåc têån mùæt chûáng kiïën caác anh taâi trong êm nhaåc Haân Quöëc seä biïíu diïîn trûúác sûå chûáng kiïën cuãa 50 ngaân khaán giaã.

Möåt söë nghïå sô khaác thò toã ra tiïëc nuöëi khi khöng thïí tham gia sûå kiïån naây do bêån röån cöng viïåc riïng nhû Àaâo Baá Löåc chùèng haån. Cho àïën thúâi àiïím naây, BTC vêîn taái khùèng àõnh seä huãy veá thûâa, nïëu coá vaâ quyïët àõnh khöng múã cûãa àïí fan öì aåt vaâo tham dûå chûúng trònh.

Theo löå trònh, K-pop Festival seä coá buöíi hoåp baáo chñnh thûác vaâo chiïìu nay ( 28/ 11) vúái sûå tham gia cuãa Àaåi sûá quaán Haân Quöëc, àaåi diïån Àaâi MBC, cöng ty VK Media vaâ rêët nhiïìu caác nghïå sô tûâ xûá súã Kim Chi. Àêy cuäng laâ lêìn àêìu tiïn, àaåi diïån fan cuãa caác nghïå sô àûúåc BTC múâi tham dûå hoåp baáo vaâ trûåc tiïëp gùåp mùåt, tùång quaâ cho thêìn tûúång. Tham gia àûa tin vïì chûúng trònh coân coá caã àaåi diïån truyïìn thöng cuãa haäng Reuters cuãa Anh, AFP cuãa Phaáp, truyïìn thöng Thaái Lan vaâ caác haäng tin cuãa Haân Quöëc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.