ÀT VIÏÅT NAM VAÂ NHIÏÅM VUÅ PHAÃI THÙÆNG ÀT THAÁI LAN TÛÂNG THÙÆNG, NHÛNG KHOÁ...

The Thao & Van Hoa - - Voâng Àêëu Baãng Aff Cup 2012 - VUÄ MINH MÖÅC MIÏN

ÀT Viïåtåtåt Nam vêînînîn coânânân coá túáiáiái 3 khaã nùng nûäaäaäa duâ cûåcåcåc heåpåpåp trong lûúåtåtåt àêëuëuëu cuöëiëiëi cuãaãaãa baãnãnãng A àïí giaânânânh quyïìnìnìn vaâoâoâo voânânâng baánánán kïëtëtët AFF Cup 2012. Tuy nhiïn, caã 3 khaã nùng naâyâyây àïìuìuìu coá chung möåtåtåt àiïìuìuìu kiïånånån cêìnìnìn, àoá laâ thêìyìyìy troâ HLV Phan Thanh Huânânâng phaãiãiãi àaánánánh baåiåiåi àûúåcåcåc ngûúâiâiâi Thaáiáiái ngay trïn àêëtëtët Thaáiáiái, trûúácácác khi chúâ àiïìuìuìu kiïånånån àuã laâ trêånånån àêëuëuëu cuânânâng giúâ giûäaäaäa ÀT Philippines vaâ ÀT Myanmar coá kïëtëtët quaã thuêånånån lúåiåiåi.

Khöng phaãi laâ àöåi boáng cuâng khu vûåc coá söë lêìn àöëi àêìu nhiïìu nhêët nhûng ÀT Thaái Lan thò luön laâ àöëi thuã söë 1 cuãa boáng àaá Viïåt Nam trïn têët caã caác cêëp àöå àöåi tuyïín, kïí caã nam hay nûä. Àún giaãn, àêy vêîn cûá vêåt caãn lúán nhêët trïn moåi con àûúâng dêîn túái ngöi Vûúng vaâ vò thïë, möîi trêån àêëu, möîi chiïën thùæng trûúác ngûúâi Thaái luön coá möåt yá nghôa thêåt àùåc biïåt...

Tûâng thùæng...

Theo con söë thöëng kï chñnh thûác tûâ FIFA, àöåi tuyïín quöëc gia Viïåt Nam vaâ àöåi tuyïín quöëc gia Thaái Lan àaä coá 17 cuöåc àöëi àêìu chñnh thûác kïí tûâ trêån àêëu voâng baãng SEA Games 18 úã Chiang Mai (Thaái Lan) nùm 1995 túái trûúác trêån àêëu trong khuön khöí voâng loaåi baãng A AFF Cup 2012 túái àêy. Dô nhiïn, ûu thïë àang nghiïng hùèn vïì ngûúâi Thaái vúái 11 trêån thùæng, 4 hoâa. Chñnh vò leä thïë, 2 trêån thùæng chñnh thûác cuãa ÀT Viïåt Nam trúã nïn àaáng nhúá hún vaâ àùåc biïåt, caã 2 trêån Vúái pha àaá phaåt thaânh baân khoá tin cuãa Andrik Vermansha, ÀT Indonesia coá chiïën thùæng 1-0 trûúác ÀT Singapore vaâ chiïëm luön ngöi àêìu baãng cuãa àöëi thuã. Cuöåc chiïën tranh hai veá ài tiïëp baãng B thïm phêìn kõch tñnh khi ÀKVÀ Malaysia cuäng vûúåt qua ‘’hiïån tûúång’’ Laâo úã trêån àêëu muöån trïn sên Bukit Jalil.

Andrik Vermansha cûáu Indonesia

Thay sú àöì hai tiïìn àaåo, HLV Nil Maizar lûåa choån àöåi hònh 5 tiïìn vïå nhùçm tùng cûúâng khaã nùng kiïím soaát boáng. Cuâng taác àöång cún mûa lúán trïn sên Bukit Jalil, ÀT Indonesia choån giaãi phaáp suát boáng tûâ xa àïí gêy bêët ngúâ. ÀT Singapore cêìn 3 àiïím àïí súám loåt vaâo baán kïët coân Indonesia cuäng khöng muöën rúâi AFF Cup 2012 tûâ súám. Thïë nïn àêìu hiïåp 2, àöi bïn àïìu tung nhûäng quên baâi quyïët àõnh. HLV Avramovic tung laäo tûúáng Aleksandar Duric vaâo sên, coân ÀT Indonesia sûã duång quên baâi chuã Bambang Pamungkas. Cuäng giöëng hiïåp 1, quyïìn kiïím soaát boáng hoaân toaân nghiïng vïì ÀT Indonesia nhûng sûác eáp taåo ra vêîn chûa àuã xuyïn qua têëm laá chùæn Izwan Mahbud. Hai chên suát Bambang Pamungkas vaâ Irfan Badchim àïìu múâ nhaåt trïn haâng cöng cuãa àöåi boáng xûá vaån àaão.

ÚÃ thúâi àiïím ÀT Indonesia bïë tùæc, tiïìn vïå nhoã con Andrik Vermansha àaä toãa saáng àïí giuáp àöåi nhaâ thoaát hiïím. Múái vaâo sên khöng àêëu êëy àïìu nùçm trong khuön khöí giaãi vö àõch Àöng Nam AÁ.

Lêìn àêìu vaâo nùm 1998, hún 3 vaån khaán giaã coá mùåt trïn sên Haâng Àêîy cuâng haâng triïåu traái tim Viïåt àaä cuâng lêu, Vermansha coá pha ùn vaå cûåc kheáo khiïën hêåu vïå Izwan Shah cuãa ÀT Singapore nhêån theã vaâng thûá 2. Duâ thiïåt quên söë, ÀT Singapore vêîn giûä sûå chùæc chùæn trong phoâng ngûå vaâ tung ra nhûäng pha phaãn àoân sùæc beán. Tiïëc rùçng úã phuát thûá 83, cuá àaánh àêìu cûåc maånh cuãa Duric laåi bõ xaâ ngang cuãa Indonesia tûâ chöëi duâ thuã mön Nugroho àaä boá tay trong khung thaânh.

May mùæn thoaát baân thua, ÀT Indonesia coá àûúåc baân thùæng múã tyã söë 1-0 àuáng 4 phuát sau. Tûâ pha àaá phaåt coá khoaãng caách àïën 30m, ‘’Messi xûá vaån àaão’’ Vermansha thûåc hiïån pha àaá phaåt àûa traái boáng bêët ngúâ bay thùèng cêìu mön ÀT Singapore. Do phaán àoaán sai, Mahbud àaä bùng lïn quaá cao, àaânh nhòn traái boáng bay thùèng vaâo lûúái, trong sûå vui sûúáng cuãa CÀV xûá vaån àaão. Vaâo phuát cuöëi trêån, buâng nöí khi ÀT Viïåt Nam àaánh baåi Thaái Lan khi êëy laâ ÀKVÀ vúái tyã söë 3-0 bùçng nhûäng pha lêåp cöng cuãa Viïåt Hoaâng, Höìng Sún, Syä Huâng. Möåt chiïën thùæng àêåm àaâ nùçm ngoaâi bêët Vermansha coá pha ài boáng kyä thuêåt qua haâng thuã nhûng laåi bõ thuã mön Mahbud caãn phaá kõp thúâi. Dêîu sao, siïu phêím àaá phaåt kiïíu “laá vaâng rúi’’ giuáp ÀT Indonesia àoaåt luön ngöi àêìu baãng B tûâ tay àöëi thuã Singapore, vúái 4 àiïím sau 2 trêån àaä àêëu.

ÀKVÀ Malaysia truát cún thõnh nöå vaâo lûúái Laâo

Thua tan naát 0-3 trûúác ÀT Singapore úã trêån múã maân, chuã nhaâ Malaysia chõu aáp lûåc cûåc lúán trong trêån gùåp ÀT Laâo. Chùèng thïë maâ HLV Datuk Rajagopal cho àöåi nhaâ chúi têën cöng töíng lûåc ngay tûâ nhûäng phuát àêìu. Vúái töëc àöå cuãa Kulannan vaâ Wan Zack Haikal úã hai biïn, ÀT Malaysia buöåc àöëi thuã taåo ra nhûäng sú húã trûúác cêìu mön cuãa thuã thaânh Sengphachan. cûá dûå baáo chuyïn mön naâo. Tiïëc laâ nùm àoá, caái lûng cuãa hêåu vïå Sasi Kumar àaä khiïën ÀT Viïåt Nam àaânh löîi heån vúái chiïëc Cuáp Vaâng mong àúåi. Chiïëc Cuáp Vaâng maâ túái nay vêîn coân laâ nöîi nghi hoùåc chûa hïì coá lúâi giaãi.

Troân 10 nùm sau, giaãi vö àõch Àöng Nam AÁ àaä chuyïín thaânh AFF Cup, ÀT Viïåt Nam vaâ ÀT Thaái Lan laåi gùåp nhau úã voâng baán kïët luác naây thi àêëu theo thïí thûác sên nhaâ, sên khaách. Trêån lûúåt ài chñnh trïn sên Rajamangala, ÀT Viïåt Nam khi êëy àûúåc dêîn dùæt búãi Calisto àaä gêy cuá söëc lúán khi àaánh baåi àöåi chuã nhaâ chó trong 4 phuát vúái 2 baân thùæng cuãa Vuä Phong vaâ Cöng Vinh. Hoâa 1- 1 trong trêån lûúåt vïì taåi Myä Àònh, ÀT Viïåt Nam lêìn àêìu bûúác lïn ngöi vö àõch.

Xeát möåt caách toaân diïån, boáng àaá Thaái vêîn nhónh hún khöng chó so vúái boáng àaá Viïåt Nam maâ vúái caã laâng cêìu khu vûåc. Nhûng trong tûâng thúâi àiïím, nïëu chúi vúái khaã nùng töët nhêët cuâng quyïët têm cao nhêët, keâm theo sûå tûå tin cêìn thiïët, ÀT Viïåt Nam hoaân toaân coá thïí àaánh baåi àûúåc “öng keå” Thaái Lan. AFF Cup 2012 cuäng chùèng laâ ngoaåi lïå, nhûng...

... Khoá thùæng!

ÚÃ 2 trêån cêìu àaáng nhúá noái trïn, nguyïn nhên chung laâm nïn chiïën thùæng nhû àaä àïì cêåp, àoá laâ 1 ÀT Viïåt Nam töët nhêët caã vïì nhên sûå cuäng nhû löëi chúi. ÀT Viïåt Nam 1998 laâ thúâi

Khaá nhiïìu cú höåi cho böå àöi Talaha vaâ Safee dûát àiïím nhûng thêåt khoá tin laâ hai chên suát haâng àêìu Àöng Nam AÁ àïìu quaá noáng vöåi boã lúä nhûäng cú höåi mûúâi mûúi. Maäi àïën phuát thûá 15, àöåi chuã sên Bukit Jalil múái coá àûúåc àiïìu mònh cêìn tûâ möåt pha àaá phaåt. Àöåi trûúãng Safiq Rahim thûåc hiïån àaá phaåt cûåc maånh àûa boáng gùm thùèng goác cao khung thaânh, múã tyã söë 1-0 cho ÀT Malaysia.

Coá baân thùæng súám, têm lyá ÀKVÀ Malaysia vêîn khöng thanh thoaát hún laâ bao. Caác pha xûã lyá àïën dûát àiïím cuãa chên suát Malaysia àïìu coá chuát gò vöåi vaâng. Khöng nhûäng thïë, tuyïën tiïìn vïå cuäng thiïëu têåp trung vúái nhûäng pha chuyïìn vïì bêët cêín. Cuäng tûâ pha mêët boáng cuãa Malaysia úã phuát thûá 38, hêåu àónh cao cuãa thïë hïå Vaâng thûá nhêët, cuâng dêëu êën cuãa öng thaây ngoaåi múái Alfred Riedl trïn bùng ghïë huêën luyïån vaâ quyïët têm chinh phuåc àónh cao khu vûåc ngay trïn sên nhaâ. Coân ÀT Viïåt Nam 2008 laâ àuáng àöå chñn cuãa nhûäng Cöng Vinh, Höìng Sún, Vuä Phong, Minh Phûúng, Taâi Em... thïë hïå Vaâng àûúåc xem laâ thûá 2. Àùåc biïåt, chûác vö àõch AFF Cup naây coân ghi cöng lúán cuãa Calisto, öng thêìy ngûúâi Böì àûúåc mïånh danh laâ “phuâ thuãy” vúái khaã nùng ûáng biïën cûåc cao cuãa mònh trong tûâng trêån àêëu, tûâng thúâi àiïím, tûâng àöëi thuã.

Nhòn vaâo 2 àöåi tuyïín êëy, 2 chiïën thùæng êëy múái thêëy hïët caái khoá cuãa ÀT Viïåt Nam höm nay coá thïí hy voång tòm kiïëm chiïën thùæng trûúác ngûúâi Thaái, ngay trïn sên Thaái. Hai trêån àêëu trûúác, chuáng ta quyïët thùæng, nhûng khöng hïì rúi vaâo caái thïë phaãi thùæng àïí “cûáu” chñnh mònh nhû luác naây. Àöåi tuyïín höm nay cuäng khöng coá àûúåc lûåc lûúång töët nhêët khöng chó so vúái nhûäng àöåi tuyïín 1998, 2008, maâ coân vò khöng ñt nhûäng gûúng mùåt vêîn, àang chúi töët nhûng bõ boã soát laåi. Vaâ lêìn àêìu tiïn sau haâng thêåp kyã, möåt ÀTQG laåi àûúåc dêîn dùæt búãi möåt HLV trong nûúác vúái kyâ voång phaát huy nguöìn nöåi lûåc, tiïëc laâ úã 2 trêån àêëu múã maân thêët voång, HLVPhan Thanh Huâng laåi toã ra bêët lûåc.

Phaãi thùæng múái hy voång giaânh quyïìn ài tiïëp nhûng quaã thêåt trong böëi caãnh xuöëng döëc caã tinh thêìn lêîn chuyïn mön vaâ lûåc lûúång naây, ÀT Viïåt Nam khoá thùæng. vïå Khonesavanh tung cuá suát quyïët àoaán chaåm ngûúâi hêåu vïå Malaysia ài vaâo lûúái, cên bùçng tyã söë 1-1 cho ÀT Laâo.

ÀT Malaysia thi àêëu khöng thûåc sûå töët úã hiïåp 2. Vêîn cêìm boáng, dûát àiïím liïn tuåc nhûng sûå chñnh xaác laåi laâ àiïìu àöåi chuã nhaâ khöng coá àûúåc. Nhû úã phuát 53, tiïìn vïå Wan Zack Haikal coá pha taåt boáng loaåi caã haâng thuã ÀT Laâo nhûng Safee Sali vêîn àaánh àêìu chïåch cöåt trong gang têëc.

Khi ngûúâi “Maä’’ nghô àïën kõch baãn xêëu nhêët, tiïìn àaåo Safee Sali kõp giaãi cún khaát baân thùæng úã phuát 67. Tiïëp tuåc möåt pha bùng xuöëng cûåc nhanh cuãa Wan Zack Haikal úã caánh phaãi röìi cùng nganh nhû àùåt. Lêìn naây thò Vua phaá lûúái AFF Cup 2010 àaä coá pha àïåm loâng chñnh xaác, àûa ÀT Malaysia vûún lïn dêîn trûúác 2-1.

Cúãi boã àûúåc nuái aáp lûåc trïn mònh, ÀT Malaysia àaä thûåc sûå linh hoaåt vaâ chñnh xaác hún úã nhûäng pha dûát àiïím cuöëi cuâng. Thïm hai pha lêåp cöng nûäa cuãa Wan Zack Haikal vaâ Zambri vaâo caác phuát 76 vaâ 80, giuáp ÀT Malaysia àaä coá chiïën thùæng àêåm 4-1 trûúác àöëi thuã Laâo.

Taåm thúâi sau 2 lûúåt trêån, Indonesia àaä vûún lïn ngöi àêìu vúái 4 àiïím. Coá àûúåc 3 àiïím trong tay, ÀKVÀ Malaysia vêîn taåm àûáng thûá 3 sau ÀT Singapore do thua hiïåu söë baân thùæng thua. ÚÃ lûúåt cuöëi cuâng, ÀT Singapore chó cêìn thùæng ÀT Laâo laâ ài tiïëp. Trong khi àoá, ÀT Malaysia phaãi thùæng àöëi thuã trûåc tiïëp ÀT Indonesia múái coá cú höåi baão vïå ngöi vö àõch AFF Cup.

ÀT Viïåt Nam (aáo saáng) seä coá àûúåc chiïën thùæng thûá 3 trûúác Thaái Lan? AÃnh: V.S.I

ÀKVÀ Malaysia trúã laåi cuöåc àua vaâo baán kïët sau trêån thùæng àêåm ÀT Laâo

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.