MÚÃ LÖIË THOATÁ CHO CÊÌU THUÃ

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - T.CHI THUÂY CHI

Laänh àaåo CLB BÀHN vaâ Treã Haâ Nöåi cho biïët hoå seä khöng àoâi àuã phñ àïìn buâ nhû trong húåp àöìng àaä kyá maâ seä tñnh sao cho húåp lyá, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kinh tïë khoá khùn hiïån taåi, giuáp cêìu thuã coá thïí tòm cho mònh bïën àöî múái.

Sau khi àûa ra quyïët àõnh khöng tham dûå muâa giaãi 2013, laänh àaåo CLB BÀHN vaâ Treã Haâ Nöåi cuäng àaä goåi àiïån cho têët caã caác cêìu thuã àïí baáo hoå nïn tûå tòm cho mònh nhûäng bïën àöî múái. “Chuáng töi àaä tòm moåi caách nhûng khöng thïí xoay àuã kinh phñ àïí coá thïí goáp mùåt úã muâa giaãi 2013. Caác cêìu thuã phaãi tûå tòm cho mònh àöåi boáng múái àïí àûúåc tiïëp tuåc chúi boáng. Quan àiïím cuãa laänh àaåo àöåi boáng laâ taåo àiïìu kiïån töëi àa cho caác cêìu thuã àûúåc tiïëp tuåc xoã giaây ra sên”, GÀÀH Treã Haâ Nöåi Lï Khùæc Chñnh chia seã.

Theo öng Chñnh, laänh àaåo CLB BÀHN vaâ Treã Haâ Nöåi seä giuáp àúä caác cêìu thuã bùçng caách tñnh mûác tiïìn thanh lyá húåp àöìng vûâa phaãi: “Chuáng töi khöng thïí àïí cêìu thuã tûå do ra ài àûúåc vò hoå àaä nhêån loát tay röìi. Tuy nhiïn, khöng phaãi chuáng töi àoâi laåi têët àuáng nhû nhûäng gò àaä ghi trong húåp àöìng. Vñ duå, möåt cêìu thuã kyá húåp àöìng 3 nùm, àaä nhêån 3,6 tyã loát tay, nay múái àaá àûúåc möåt muâa thò thanh lyá húåp àöìng thò chuáng töi cuäng khöng àoâi laåi túái 2,4 tyã. ÚÃ thúâi àiïím naây kinh tïë khoá khùn, mûác giaá cêìu thuã noá khaác, thïë nïn mûác chuáng töi àoâi laåi cuäng seä giaãm xuöëng sao cho húåp lyá. Trong trûúâng húåp caác cêìu thuã khöng tòm àûúåc àöåi boáng múái boã tiïìn mua mònh vaâ cuäng khöng coá tiïìn tûå chuöåc thên thò hoå cuäng khöng àûúåc tûå do ra ài. “Trûúâng húåp naây quaã laâ khoá. Nïëu àöìng yá àïí caác cêìu thuã tûå do ài khi hoå khöng kiïëm àûúåc àöåi boáng búã tiïìn mua laåi mònh thò seä loaån, caác cêìu thuã ai cuäng laâm thïë thò chïët. CLB BÀHN vaâ Treã Haâ Nöåi chó khöng tham dûå muâa giaãi 2013 chûá khöng giaãi taán àöåi, do àoá nïëu cêìu thuã naâo khöng tòm àûúåc bïën àöî múái vaâ cuäng khöng muöën boã tiïìn àïí thanh lyá húåp àöìng thò vêîn seä vêîn phaãi úã laåi àöåi. Trong quaäng thúâi gian naây duâ khöng thi àêëu thò chuáng töi vêîn seä traã lûúng bònh thûúâng”, öng Chñnh khùèng àõnh.

Àûúåc laänh àaåo àöåi boáng bêåt àeân xanh, caác cêìu thuã thuöåc hai àöåi boáng cuãa bêìu Kiïn àang taá hoãa chaåy ài tòm bïën àöî múái. Tuy nhiïn, àa phêìn caác cêìu thuã khi àûúåc hoãi chó lùæc àêìu ngao ngaán cho biïët “chûa biïët ài àêu vïì àêu”. Tñnh ra hiïån taåi chó múái coá Cöng Vinh vaâ Thaânh Lûúng laâ àûúåc möåt CLB phña Bùæc daåm hoãi giaá. CLB BÀHN, Treã HN khùèng àõnh seä khöng tham dûå muâa giaãi 2013, tûúng lai cuãa N.SG (trûúác àêy) vêîn chûa àûúåc xaác àõnh. Trong tònh huöëng bêët khaã khaáng naây, VPF àaä tñnh àïën phûúng aán àön àöåi úã haång dûúái lïn hoùåc laâm thïë naâo cho chùén söë àöåi, Trûúãng BTC giaãi Trêìn Duy Ly khùèng àõnh.

- Hai àöåi boáng cuãa bêìu Kiïn chûa chñnh thûác gûãi vùn baãn lïn chuáng töi, tuy nhiïn, àïën thúâi àiïím naây coá thïí khùèng àõnh chùæc chùæn hai àöåi boáng naây seä khöng tham dûå muâa giaãi 2013. Chuáng töi àaä àiïån trûåc tiïëp cho GÀÀH CLB BÀHN Lï Xuên Thöng vaâ GÀÀH Treã Haâ Nöåi Lï Khùæc Chñnh àïí hoãi roä sûå viïåc sau khi àoåc thöng tin tûâ baáo chñ, hoå cho biïët rêët muöën dûå giaãi nhûng khöng kiïëm àûúåc kinh phñ nïn àaânh chõu.

- Chùæc chùæn seä khöng coá chuyïån hai àöåi boáng cuâng möåt chuã thi àêëu taåi möåt haång taåi muâa giaãi 2013. GÀÀH Nguyïîn Quöëc Höåi àaä khùèng àõnh seä chuyïín giao CLB Haâ Nöåi cho möåt àöëi taác khaác theo àuáng luêåt. Riïng chuyïån àöëi taác naâo mua laåi thò chuáng töi chûa àûúåc biïët. Dêîu sao túái 8/12 múái laâ thúâi haån chöët àùng kyá tham dûå giaãi, caác CLB vêîn coân thúâi gian.

- Nïëu söë àöåi àùng kyá tham dûå giaãi laâ chùén thò chuáng töi seä tiïën haânh giaãi bònh thûúâng, coá 10 àaá 10, khöng goâ eáp àïí phaãi àuã 12. Nïëu söë àöåi laâ leã thò chuáng seä tñnh túái phûúng aán àön àöåi úã haång dûúái lïn hoùåc laâm caách naâo àoá àïí cho chùén.

- VPF khöng thïí can thiïåp vaâo vêën àïì nöåi böå naây cuãa caác àöåi. VPF chó coá quyïìn töí chûác vaâ àiïìu haânh giaãi àêëu, viïåc quaãn lyá caác CLB cuäng nhû cêìu thuã laâ cuãa VFF.

(thûåc hiïån)

Cöng Vinh vêîn chûa biïët muâa giaãi túái seä thi àêëu cho àöåi boáng naâo. AÃnh: V.S.I

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.