AN GIANG KHEN THÛÚÃNG CAÁC VÀV ÀATÅ THAÂNH TÑCH CAO

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - V.H -DÛÚNG THU

Chiïìu qua, UBND tónh An Giang àaä töí chûác lïî tuyïn dûúng, khen thûúãng caác VÀV giaânh thaânh tñch cao. Trong thúâi gian qua, TDTT thaânh tñch cao tónh An Giang àaä phaát triïín àuáng theo chiïën lûúåc, quy hoaåch phaát triïín ngaânh, öín àõnh kïë hoaåch vaâ kinh phñ, chuã àöång trong viïåc tuyïín choån VÀV, cöng taác àaâo taåo huêën luyïån. An Giang cuäng laâ tónh àêìu tiïn trong caã nûúác thûåc hiïån cho VÀV xuêët sùæc àûúåc hûúãng chñnh saách ûu àaäi naây. 5 VÀV tiïu biïíu àaä lúán tuöíi nhûng cöëng hiïën nhiïìu thaânh tñch cho TDTT nûúác nhaâ noái chung vaâ An Giang noái riïng àûúåc tuyïn dûúng, khen thûúãng göìm: Phaåm Vùn Maách (36 tuöíi, thïí hònh) 300 triïå#u àöìng; Huyânh Thõ Thu Höìng (26 tuöíi, Pencak Silat) 300 triïåu àöìng, Phan Thõ Thuây Trang (30 tuöíi, xe àaåp) 200 triïåu àöìng; Lï Ngoåc Phûúång (30 tuöíi, àiïìn kinh) 200 triïåu àöìng, Nguyïîn Thanh Àaåm (30 tuöíi, xe àaåp), 100 triïåu àöìng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.