ARSENAL RÖËI LOAÅN

The Thao & Van Hoa - - Premier League -

Böën nùm qua, Theo Walcott laâ gûúng mùåt khöng thïí thiïëu trong trang bòa lõch cuãa Arsenal, nhûng anh hoaân toaân biïën mêët úã nhûäng trang lõch 2013 vûâa múái àûúåc in êën. Tûúng tûå laâ trûúâng húåp cuãa Bacary Sagna, cêìu thuã coá thêm niïn nhêët trong àöåi hònh Phaáo thuã hiïån nay. Ngaây hoå chia tay khöng coân xa...

5cêìu thuã hiïån diïån úã trang bòa böå lõch 2013 cuãa Arse nal laâ àöåi trûúãng Thomas Vermaelen, àöåi phoá Mikel Arteta, thuã quên tûúng lai Jack Wilshere, tên binh Podolski, vaâ cuöëi cuâng laâ “cêåu uát” Oxlade Chamberlain. Hoaân toaân khöng coá chöî cho Theo Walcott, chên suát söë möåt cuãa Arsenal úã muâa giaãi naây (9 baân), kïí caã úã nhûäng trang trong. Trong söë 12 trang lõch caác thaáng, ngoaâi 5 gûúng mùåt àaä nïu trïn, coân coá thïm Aaron Ramsey, Olivier Giroud, Wojciech Szczesny, Kieran Gibbs, Santi Cazorla, Andre Santos vaâ Per Mertesacker.

Baâi hoåc tûâ vuå van Persie

Thêåt ra thò cûá coá mùåt trïn trang lõch khöng coá nghôa laâ möåt sûå khùèng àõnh chùæc chùæn vïì tûúng lai vúái CLB. Bùçng chûáng laâ caách àêy möåt nùm, van Persie cuäng coá tïn trïn böå lõch 2012 cuãa Arsenal, song àïën muâa heâ, anh àaä khöng thïí cûúäng laåi tiïëng goåi tûâ phña M.U. Vúái caãm giaác tiïëc nuöëi xen lêîn tûác giêån, caác fan Arsenal àaä chó trñch HLV Arsene Wenger dûä döåi vaâ cho rùçng viïåc àûa van Persie lïn bòa lõch laâ möåt sûå lûâa döëi. Höìi thaáng Chñn vûâa qua, àöåi boáng naây coân mùæc möåt sai soát àaáng traách khi àûa hònh van Persie lïn nhûäng têëm theã thaânh viïn cuãa “Junior Gunner”, duâ chên suát ngûúâi Haâ Lan àaä rúâi CLB trûúác àoá.

Coá leä vò ruát kinh nghiïåm tûâ vuå van Persie, nïn Arsenal khöng àûa Walcott lïn lõch 2013 nûäa búãi nhûäng thûúng thuyïët vïì viïåc gia haån húåp àöìng vúái chên suát 23 tuöíi naây vêîn àang úã trong ngoä cuåt. Arsenal àûa ra àïì nghõ gia haån 5 nùm vúái Walcott, vaâ mûác lûúng múái laâ 75.000 baãng, tùng 10.000 baãng so vúái mûác cuä. Tuy nhiïn, con söë êëy khöng thïí àaáp ûáng àoâi hoãi cuãa “söë 14”. Viïåc Walcott tiïëp tuåc toãa saáng kïí tûâ àêìu muâa caâng laâ möåt caái cúá àïí anh gêy sûác eáp vúái Arsenal, cuäng nhû “chaâo haâng” caác àöåi boáng khaác. Hiïån taåi, Liverpool, M.U, Man City vaâ Juventus àïìu àang theo àuöíi Theo, vaâ caái giaá 15 triïåu baãng thêåt ra cuäng khöng phaãi quaá àùæt àöëi vúái möåt cêìu thuã àaä khùèng àõnh àûúåc nùng lûåc nhû chên suát naây.

Vaâi ngaây trûúác, coá tin rùçng Walcott àaä coá àöång thaái nhûúång böå khi chêëp nhêån mûác lûúng 80.000

Walcott (traái) seä thay thïë Nani úã M.U?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.