AI CHÓ TRÑCH WENGER? CÀV TRUNG THAÂNH HAY CÛÅC ÀOAN?

The Thao & Van Hoa - - Premier League -

Sau trêån hoâa 0-0 àaáng thêët voång trûúác Aston Villa höìi cuöëi tuêìn, Wenger àaä phaãi àoán nhêån khöng ñt lúâi chó trñch tûâ phña nhûäng ngûúâi hêm möå Arsenal. Mùåc duâ vêåy, öng vêîn tòm caách trêën an caác CÀV rùçng mònh vêîn àang àûa àöåi boáng ài àuáng hûúáng.

Quyïët àõnh thay Giroud bùçng Coquelin cuãa Wenger trong trêån gùåp Aston Villa vûâa qua àaä vêëp phaãi laân soáng la oá vaâ phaãn ûáng dûä döåi. Thêåm chñ, àaä coá nhûäng lúâi leä khöng mêëy hay ho nhùçm vaâo Wenger àaåi loaåi nhû: “Öng chùèng biïët mònh àang laâm caái quaái gò àêu”. Àaáp laåi, Wenger cho rùçng àêy chó laâ quan àiïím cuãa möåt böå phêån nhoã thïí hiïån goác nhòn cûåc àoan, chûá khöng phaãi laâ cuãa têët caã ngûúâi hêm möå The Gunners.

Tiïëp àoá, Wenger coân mong muöën caác CÀV haäy coá möåt suy nghô thûåc tïë hún vïì àöåi boáng. Öng cho biïët: “Muâa boáng trûúác Arsenal xïëp thûá ba. Thûåc loâng töi khöng nghô coá nhiïìu àöåi xïëp cao hún võ trñ cuãa chuáng töi. Cuäng giöëng nhû khi chuáng töi àoaåt chûác vö àõch Premier League vúái thaânh tñch bêët baåi suöët caãmuâa giaãi, àiïìu maâkhöng coá àöåi boáng naâo laâm àûúåc, caác baån seä nghô rùçng khöng coá nhiïìu cú höåi àïí coá àûúåc thaânh tñch töët hún thïë. Cuöëi muâa giaãi naây töi muöën tûå mònh àûáng trûúác gûúng vaâ nghô: Liïåu mònh àaä laâm àûúåc têët caã nhûäng gò mònh coá thïí laâm chûa? Chó thïë thöi laâ àuã röìi”.

Àöìng thúâi, Wenger cuäng chùèng hïì coá chuát maãy may lo lùæng naâo vïì viïåc möåt söë CÀV bùæt àêìu coá àöång thaái “neám àaá” vïì phña mònh. Öng cho biïët: “Trong kyã nguyïn truyïìn thöng hiïån àaåi, caác quan àiïím mang tñnh cûåc àoan àûúåc choån lûåa vaâ mua baán dïî daâng nhû möåt moán haâng. Nhûäng ngûúâi coá tû tûúãng êëy thûúâng xuyïn xuêët hiïån trïn caác phûúng tiïån thöng tin àaåi chuáng búãi hoå rêët quan têm vaâ muöën truyïìn àaåt suy nghô êëy. Chuáng töi chùèng röîi húi àêu àïí quan têm àïën phaãn ûáng cuãa möåt böå phêån CÀV êëy. Cöng viïåc cuãa chuáng töi laâ úã möåt núi khaác, trïn sên boáng”.

Sau trêån àêëu vúái Everton, Arsenal

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.