TORRES ÀAÄ QUA THÚÂI ÀÓNH CAO

The Thao & Van Hoa - - Premier League - ÀÛÁC HUÂNG

Schalke: Arsenal khöng àuã tiïìn mua Huntelaar!

Schalke vûâa khñch baác Arsenal rùçng “Phaáo thuã” nïn quïn chuyïån mua Klass-Jan Huntelaar ài vò hoå khöng àuã àiïìu kiïån taâi chñnh àïí chiïu möå cêìu thuã naây.

Baãn húåp àöìng giûäa Huntelaar vaâ Schalke seä àaáo haån vaâo cuöëi muâa vaâ hiïån àöi bïn vêîn chûa coá chuyïín biïën tñch cûåc naâo trong viïåc gia haån. Trong khi “gaä thúå sùn” muöën rúâi Bundesliga thò Schalke dûúâng nhû cuäng àaä sùén saâng chia tay. Àoá laâ lyá do khiïën Wenger muöën àûa chên suát ngûúâi Haâ Lan vïì Emirates trong thaáng Möåt túái. Baãn húåp àöìng múái vúái Emirates giuáp Arsenal boã tuái khoaãng 150 triïåu baãng, vaâ BLÀ àöåi boáng àaä hûáa seä cêëp tiïìn cho HLV Wenger mua sùæm trong phiïn chúå Àöng. Theo àoá, “Giaáo sû” hy voång lúâi àïì nghõ trõ giaá 6 triïåu baãng laâ àuã àïí coá àûúåc sûå phuåc vuå cuãa Huntelaar.

Nhûng trong baâi phaát biïíu múái àêy, Giaám àöëc Schalke Hort Heldt, àaä tuyïn böë rùçng Arsenal khöng àuã khaã nùng taâi chñnh àïí chiïu möå Huntelaar. ”Nïëu möåt àöåi boáng naâo àoá gûãi lúâi àïì nghõ àïën, vaâ têët nhiïn laâ vúái mûác tiïìn hêåu hônh, chuáng töi seä ngöìi vaâo baân àaâm phaán. Song, vúái tònh hònh cuãa Arsenal, töi thêëy hoå khöng coá tiïìn àïí tiïën haânh thûúng vuå naây”. kïë hoaåch naây khöng chó hûúáng túái riïng Torres. Öng noái rùçng àêy laâ phûúng phaáp àïí caãi thiïån khaã nùng cho nhûäng cêìu thuã khaác trong àöåi. Möîi cêìu thuã seä coá möåt caách thûác tiïëp cêån riïng. Benitez cho biïët: “Baån cêìn phaãi nghô ra möåt àiïìu gò àoá cuå thïí cho möîi caá nhên. Torres cêìn nhûäng baâi têåp maâ chuáng töi seä àûa ra cho cêåu êëy sùæp túái. Tûúng tûå, chuáng töi cuäng seä àûa ra nhûäng giaáo aán luyïån têåp phuâ húåp cho Oscar, Frank Lampard hay Ashley Cole. Baån nïn hûúáng dêîn nhûäng thûá duâ laâ nhoã nhêët vúái möîi cêìu thuã. Nïëu chuáng töi caãi thiïån àûúåc tònh traång thïí lûåc àöëi vúái möåt söë cêìu thuã, coá thïí hoå seä trúã laåi àuáng vúái sûác maånh vöën coá. Torres àaä coá töë chêët töëc àöå vöën coá. Viïåc anh êëy chúi khöng töët khöng hùèn laâ do tuöíi taác hay nhûäng chêën thûúng”.

Öng cuäng noái thïm: “Chuáng töi àaä noái chuyïån vúái Torres vaâ Oscar trïn sên têåp àïí cöë gùæng hiïíu àûúåc vêën àïì. Viïåc caãi thiïån tònh hònh seä cêìn coá thúâi gian. Tuy vêåy, chuáng töi biïët àûúåc rùçng mònh cêìn phaãi chuá yá vêën àïì vïì töëc àöå cuãa Torres. Àoá laâ àiïìu cêåu êëy àang gùåp phaãi möîi khi xuêët hiïån trïn sên. Cêåu êëy seä phaãi daânh nhiïìu thúâi gian hún trong phoâng têåp thïí lûåc”.

Möåt phêìn rêët quan troång trong kïë hoaåch caãi thiïån tònh hònh úã Stamford Bridge, àoá laâ viïåc Benitez seä àûa vïì Chelsea hai thaânh viïn múái, àoá laâ Ivan Ortega vaâ Xavi Valero. Caã hai àïìu tûâng laâm viïåc dûúái triïìu àaåi cuãa öng úã Liverpool. Ivan Ortega laâ baác sô cuãa The Kop, coân Xavi Valero laâ HLV thuã mön.

Rafa Benitez àang rêët kyâ voång rùçng öng coá thïí caãi thiïån àûúåc vêën àïì cuãa Torres noái riïng vaâ Chelsea noái chung. Hiïån taåi, àang coá rêët nhiïìu tiïëng noái cho rùçng nhaâ ÀKVÀ Chêu Êu nïn súám tùng cûúâng möåt chên suát múái trong kyâ chuyïín nhûúång muâa àöng nùm nay, vúái àñch nhùæm laâ Falcao, chên suát àang khoaác aáo Atletico Madrid.

Benitez àang tòm caách caãi thiïån tònh traång tïå haåi cuãa Torres

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.