CAÃ THÏË GIÚÁI CHÚI BOÁNG ÀAÁ TÊËN CÖNG

The Thao & Van Hoa - - Cêu Chuyïån Ngaây Thûá Nùm - PAN

Trong vaâi nùm qua, chiïën thuêåt boáng àaá cuäng phaát triïín theo xu hûúáng chuá troång kyä nùng xêy dûång caách chúi hún laâ phaá löëi chúi. Caác àöåi boáng thñch dêng cao àöåi hònh vaâ cöë gùæng ghi baân bùçng nhûäng baâi têën cöng nhanh nhiïìu hún. Àiïìu naây coá nghôa laâ möåt trung vïå coá khaã nùng giûä boáng vaâ khöng hoaãng súå dûúái aáp lûåc cuãa hai hoùåc ba tiïìn àaåo aáp saát trúã nïn quan troång hún möåt trung vïå gioãi àaánh àêìu vaâ xoaåc boáng, nhûäng kyä nùng ngaây caâng ñt àûúåc sûã duång.

Àónh cao cuãa löëi chúi naây laâ chiïën thuêåt cuãa àöåi tuyïín TBN vaâ CLB Barcelona : Hoå phoâng thuã vaâ traánh baân thua bùçng viïåc triïåt tiïu töëi àa quyïìn súã hûäu boáng cuãa àöëi phûúng.

Sûå thay àöíi vïì luêåt viïåt võ àaä múã röång phaåm vi chúi boáng vaâ qua àoá múã röång caác yá tûúãng têën cöng, cho pheáp caác cêìu thuã têën cöng nhoã beá vaâ kyä thuêåt, nhûäng ngûúâi bõ cho laâ àaä “tuyïåt chuãng” vaâo àêìu thïë kyã múái, coá àêët duång voä trúã laåi.

Sir Alex Ferguson, trong möåt baâi traã lúâi phoãng vêën vaâo thaáng Nùm nùm nay, àaä baây toã yá kiïën khi àûúåc hoãi rùçng liïåu öng coá thïí nghô àïën viïåc mua möåt tiïìn vïå giûä nhõp trong muâa Heâ: “Nïëu baån cêìn möåt vñ duå, thò Cesc Fabregas tûâng laâ möåt trong nhûäng tiïìn vïå töët nhêët taåi Anh trong 5 nùm qua, nhûng cêåu ta khöng phaãi laâ möåt cêìu thuã lúán vaâ tiïìn vïå giûä nhõp. Anh ta laâ möåt cêìu thuã têën cöng. Xavi vaâ Iniesta laâ nhûäng cêìu thuã nhoã beá, nhûng baån cuäng khöng thïí goåi hoå laâ caác tiïìn vïå giûä nhõp. Töi khöng nghô rùçng chuáng töi coá möåt cêìu thuã giûä nhõp tûâ khi töi coá mùåt úã àêy. Chuáng töi chûa bao giúâ súã hûäu möåt cêìu thuã giûä nhõp. Chuáng töi àaä cöë gùæng trao vai troâ àoá cho Roy Kean, nhûng cêåu ta khöng bao giúâ coá thïí àaãm nhiïåm noá. 25 nùm khöng coá tiïìn vïå giûä nhõp röìi, vêåy thò taåi sao bêy giúâ chuáng töi phaãi nghô àïën võ trñ naây ?”

Cêu traã lúâi coá chuát khöng trung thûåc : M.U coá thïí khöng súã hûäu möåt cêìu thuã giûä nhõp daång Claude Makelele, chúi úã ngay phña trïn böå tûá vïå, nhûng vúái Roy Keane, Paul Ince, Nicky Butt vaâ Bryan Robson, hoå àaä xêy dûång lõch sûã dûåa trïn caác tiïìn vïå thu höìi boáng (ball-winner). Nhûng hiïån taåi, ngay caã khi vêîn coân súã hûäu möåt cêìu thuã thu höìi boáng töët laâ Darren Fletcher, thò löëi chúi cuãa M.U cuäng chuá troång hún àïën nhûäng àûúâng chuyïìn vaâ phoâng ngûå bùçng phaán àoaán, hún laâ sûã duång cú bùæp àïí giaânh laåi boáng bùçng moåi giaá.

Xu hûúáng naây àang trúã nïn phöí biïën taåi caác àöåi boáng haâng àêìu Premier League. Chelsea bêy giúâ chúi vúái ba cêìu thuã höå cöng nhoã beá vaâ giaâu kyä thuêåt, àûúåc höî trúå búãi caác hêåu vïå caánh tñch cûåc dêng cao. Viïåc baán ài Nigel De Jong vaâ manh nha yá tûúãng quay laåi chúi vúái ba trung vïå cho thêëy rùçng Manchester City àang cöë gùæng phaát triïín töëi àa löëi chúi chuá troång quyïìn kiïím soaát boáng. Tó lïå cêìm boáng trung bònh cuãa caác àöåi àang dêîn àêìu úã 5 giaãi VÀQG haâng àêìu chêu Êu laâ xêëp xó 65%.

Boáng àaá bêy giúâ khöng coân laâ cuöåc chiïën cuãa sûác maånh, maâ laâ cuãa kyä nùng.

Nhûäng tiïìn vïå giaâu kyä thuêåt, àùåc biïåt laâ kyä nùng chuyïìn boáng, nhû Xavi (phaãi) vaâ Iniesta (traái) múái thûåc sûå laâ chòa khoáa thaânh cöng trong boáng àaá hiïån àaåi

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.