KHOÁ NGÖÌI GHÏË

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - TÛÚÂNG LINH

Hy voång cuãa Töíng thöëng Barack Obama trong viïåc chó àõnh baâ Susan Rice, àaåi sûá Myä úã Liïn húåp Quöëc, vaâo ghïë Ngoaåi trûúãng Myä àaä vêëp phaãi trúã ngaåi lúán trong ngaây 28/11 khi nhiïìu nghõ sô Cöång hoâa cöng khai chöëng laåi viïåc naây. Sûå viïåc möåt lêìn nûäa cho thêëy tñnh nhaåy caãm vaâ keán ngûúâi cuãa chiïëc ghïë Ngoaåi trûúãng.

Àêìu thaáng naây, baâ Susan Rice, 48 tuöíi, àaä àûúåc xem laâ ûáng viïn nùång kyá thay thïë baâ Hillary Clinton trong vai troâ Böå trûúãng Ngoaåi giao Myä.

Phe Cöång hoâa khöng mùån maâ

Tuy nhiïn baâ Rice àaä khöng àûúåc loâng caác nghõ sô cuãa Àaãng Cöång hoâa, nhûäng ngûúâi buöåc töåi baâ àaä “têíy trùæng” vai troâ cuãa Al Qaeda trong caác vuå têën cöng khuãng böë nhùçm vaâo toâa laänh sûå Myä úã Benghazi trong ngaây 11/9.

Phe Cöång hoâa noái rùçng sau sûå kiïån, baâ àaä thïí hiïån möåt thaái àöå bêët lûåc, thêåm chñ khúâ daåi vïì mùåt ngoaåi giao, khi xuêët hiïån trïn nhiïìu baãn tin vaâ noái rùçng vuå têën cöng chó laâ saãn phêím hònh thaânh tûâ “möåt cuöåc biïíu tònh tûå phaát”, chûá khöng phaãi haânh àöång khuãng böë coá kïë hoaåch tûâ trûúác.

Duâ Rice chó phaát biïíu dûåa trïn caác àaánh giaá sú böå do nhiïìu cú quan tònh baáo Myä cung cêëp vaâ baâ àaä thûâa nhêån sai lêìm cuãa mònh khi boã ài caác phêìn liïn hïå túái traách nhiïåm cuãa Al Qaeda, nhûäng ngûúâi chó trñch vêîn cho rùçng baâ leä ra phaãi thïí hiïån sûå hiïíu biïët tònh hònh, thay vò chó lùåp laåi thöng tin.

Nöî lûåc daân xïëp àïí xoáa ài sûå thiïëu thiïån caãm cuãa phe Cöång hoâa àaä kïët thuác höm thûá Ba, sau khi baâ Rice töí chûác möåt cuöåc hoåp kñn khöng thaânh cöng vúái 3 thûúång nghõ sô Cöång hoâa, nhûäng ngûúâi trûåc tiïëp chêët vêën nùng lûåc cuãa baâ. Sau cuöåc hoåp, caác nghõ sô John McCain, Lindsay Graham vaâ Kelly Ayotte àïìu noái rùçng hoå khöng bõ thuyïët phuåc trûúác khaã nùng cuãa baâ Rice.

“Têët caã nhûäng gò töi coá thïí noái laâ caác möëi quan ngaåi cuãa töi àaä trúã nïn lúán hún. Chuáng töi thêåm chñ coân khöng coá àûúåc nhûäng cêu traã lúâi cú baãn nhêët” - Graham tuyïn böë, vaâ noái rùçng öng seä cêìn “thïm rêët nhiïìu thöng tin nûäa” trûúác khi coá thïí phï chuêín viïåc böí nhiïåm möåt ngûúâi coá liïn quan túái vuå Benghazi”.

Thûúång nghõ sô John McCain tuêìn trûúác àaä hûáa rùçng öng “seä laâm moåi thûá trong khaã nùng” àïí ngùn chùån viïåc àûa Rice lïn ghïë Ngoaåi trûúãng. Öng noái sau cuöåc hoåp kñn rùçng baãn thên “caãm thêëy àùåc biïåt lo lùæng búãi nhiïìu cêu traã lúâi nhêån àûúåc vaâ caã möåt söë cêu traã lúâi khöng nhêån àûúåc” tûâ phña baâ Rice.

Kelly Ayotte cuäng cho biïët baâ àaä khöng caãm thêëy thuyïët phuåc trûúác caác cêu traã lúâi cuãa Rice vaâ seä trò hoaän viïåc àïì cûã Rice cho túái khi nhêån àûúåc thïm nhûäng cêu traã lúâi khaác”.

(Theo Telegraph)

Coá taâi nhûng khöng kheáo leáo

Àêìu thaáng naây, Nhaâ Trùæng thöng baáo rùçng baâ Rice seä laâ lûåa choån haâng àêìu cuãa öng Obama àïí thay thïë cho baâ Clinton, ngûúâi àaä lïn kïë hoaåch nghó hûu tûâ trûúác cuöåc bêìu cûã Töíng thöëng.

Baâ Rice laâ möåt ngûúâi baån thên cuãa öng Obama vaâ vúå öng Michelle. Baâ àaä àûúåc múâi túái dûå möåt bûäa tiïåc mûâng öng Obama taái àùæc cûã.

Caác nhaâ phên tñch noái rùçng Rice laâ nhên vêåt coá nhiïìu kinh nghiïåm ngoaåi giao nhû caác Ngoaåi trûúãng Colin Powell vaâ Condi Rice. Thaânh tñch ngoaåi giao vaâ quan hïå quöëc tïë cuãa baâ Rice khaá daâi. Baâ àaä laâ thaânh viïn Höåi àöìng An ninh Quöëc gia vaâ laâ Thûá trûúãng Ngoaåi giao phuå traách vêën àïì chêu Phi tûâ thúâi Töíng thöëng Bill Clinton. Tûâ thaáng 1/2009, baâ àaä àûúåc phï chuêín laâ àaåi sûá Myä úã LHQ.

“Baâ êëy laâ möåt trong nhûäng thaânh viïn àûúåc tin tûúãng nhêët trong àöåi hoaåch àõnh chñnh saách ngoaåi giao cuãa öng Obama. Baâ cuäng àûúåc nhiïìu nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách àöëi ngoaåi cuãa phe Cöång hoâa ûa thñch” - Julian Zelizer, giaáo sû quan hïå cöng chuáng taåi Àaåi hoåc Princeton nhêån xeát.

Tuy nhiïn Rice thûúâng àûúåc nhêån xeát laâ ngûúâi thùèng tñnh, khöng kheáo leáo. Trong cuöåc hoåp kñn vúái 3 nghõ sô kïí trïn, coá tin noái rùçng baâ Rice àaä khöng nöî lûåc giaãm búát khöng khñ cùng thùèng.

Caác quy àõnh hiïån nay coá thïí cho pheáp 3 Thûúång nghõ sô trïn ngùn chùån viïåc tiïën cûã baâ Rice vaâo ghïë Ngoaåi trûúãng, giöëng nhû viïåc phe Dên chuã tûâng ngùn chùån viïåc Töíng thöëng George W Bush chó àõnh John Bolton laâm Àaåi sûá Myä úã LHQ höìi nùm 2006. Bush àaä vûúåt qua phe Dên chuã bùçng caách sûã duång möåt quy àõnh trong Hiïën phaáp, cho pheáp viïåc böí nhiïåm Bolton trong thúâi gian Quöëc höåi taåm ngûng nhoám hoåp. Tuy nhiïn öng Obama khöng thïí laâm àiïìu naây vúái võ trñ Ngoaåi trûúãng.

Nhên vêåt söë hai “saáng” hún söë möåt

Nïëu baâ Rice khöng àûúåc phï chuêín, öng Obama seä phaãi tòm möåt caái tïn khaác àïí thay thïë. ÛÁng cûã viïn saáng giaá sau baâ Rice laâ öng John Kerry, ngûúâi àaä nhêån àûúåc khaá nhiïìu thiïån caãm tûâ phe Cöång hoâa.

“Töi thaâ lûåa choån öng John Kerry coân hún” - Thûúång nghõ sô Jon Kyl úã Arizona tuyïn böë - “Töi nghô rùçng öng êëy ngöìi ghïë àoá seä húåp lyá, öng êëy giaâu kinh nghiïåm. Töi cho rùçng öng êëy coá thïí àaãm nhêån àûúåc cöng viïåc vaâ seä khöng bõ vêëy bêín búãi caác daång sûå kiïån coá thïí gêy vêën àïì cho baâ Rice”.

ÛÁng cûã viïn haâng àêìu cho ghïë Ngoaåi trûúãng Myä, baâ Susan Rice

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.