K-POP - QUYÏÌN LÛÅC MÏÌM & “CÖNG NGHÏÅ HÊM MÖÅ”

The Thao & Van Hoa - - Töëi Nay, Àaåi Nhaåc Höåi K-pop 2012 - MI LY

Theo nhaâ baáo Myä Linda Constant, caái thúâi ngûúâi ta hoaâi nghi vïì khaã nùng thñch ûáng cuãa K-pop àaä laâ quaá khûá, bêët kïí ngûúâi ta coá hêm möå hay khöng. Google ra möåt kïnh daânh riïng cho K-pop, baâi viïët trïn MTV vïì nhoám nhaåc nûä SNSD àûúåc àoåc nhiïìu hún caã Jay-Z, Kanye West hay Robert Pattinson. Àoá

laâ nhûäng tñn hiïåu nhoã nhûng chûáng toã K-pop àaä vûúåt qua biïn giúái, khöng nhûäng thïë, coân vûúåt xa biïn giúái.

“Quyïìn lûåc mïìm” khöng thïí hoaâi nghi

Trïn Huffington Post, trong möåt baâi baáo noái vïì Kpop vaâ vai troâ taåo nïn “quyïìn lûåc mïìm” cuãa noá, nhaâ baáo Linda Constant viïët: “Chùæc chùæn nhiïìu ngûúâi vêîn àang hoaâi nghi aãnh hûúãng toaân cêìu vaâ võ thïë möåt cöng cuå thûåc thi “quyïìn lûåc mïìm” cuãa K-pop, nhûng töi coá thïí chó ra nhûäng lyá do cuãa sûå hoaâi nghi àoá. Thûá nhêët, noá xuêët phaát tûâ möåt caách tiïëp cêån vêën àïì coá àöi chuát kyâ thõ chuãng töåc (coá xu hûúáng coi troång giaá trõ Myä vaâ phûúng Têy). Thûá hai, noá àûúåc xêy dûång tûâ nhûäng thûá phöí biïën (vñ duå, phong caách êm nhaåc) vöën khöng dïî àûúåc nhòn nhêån laâ traâo lûu vaâ xu hûúáng vùn hoáa múái, nïëu khöng coá sûå giuáp sûác cuãa caác têåp àoaân giaãi trñ lúán vaâ truyïìn thöng”.

Bùçng sûå “xêm lùng” vùn hoáa quy mö lúán, K-pop höî trúå vaâ àûúåc höî trúå vïì mùåt lúåi ñch vúái caác ngaânh kinh doanh dõch vuå khaác cuãa Haân Quöëc, chùèng haån ngaânh du lõch.

Àïën bêy giúâ thò ngûúâi Haân àang thaânh cöng, bêët chêëp “muäi nhoån” K-pop ñt nhiïìu cuäng phaãi nhêån nhûäng phaãn höìi tiïu cûåc: phong caách thiïëu caá tñnh, nöåi dung êm nhaåc (qua lúâi baâi haát) nhiïìu khi vö nghôa hoùåc saáo röîng, phêîu thuêåt thêím myä quaá nhiïìu, viïåc caác ca sô trûúác vaâ sau khi nöíi tiïëng phaãi laâm viïåc quaá sûác...

Vaâ, cûåc kyâ maånh meä, laâ thaái àöå lïn aán, thêåm chñ khöng chêëp nhêån, nhûäng ngûúâi hêm möå quaá khñch àöëi vúái K-pop vaâ hoå bõ goåi laâ “fan cuöìng K-pop”.

Nhûng, phaãi nhùæc laåi laâ ngûúâi Haân àang rêët thaânh cöng vïì quaãng baá vùn hoáa. Khöng chó laâ êm nhaåc. Têët caã caác lônh vûåc vùn hoáa cuãa Haân Quöëc àïìu àang höî trúå nhau. Chùèng haån, taåi Liïn hoan Phim quöëc tïë Haâ Nöåi lêìn thûá hai àang töí chûác taåi Viïåt Nam, àaåi diïån àiïån aãnh Haân Quöëc tham dûå höåi thaão Àiïån aãnh Viïåt Nam thúâi kyâ àöíi múái trong tû thïë ngêíng cao àêìu, búãi àiïån aãnh Haân Quöëc hêìu nhû àaä laâm töët möåt àiïìu rêët khoá: coá àûúåc sûå uãng höå cuãa khaán giaã trong nûúác daânh cho phim nöåi àõa, trûúác sûác eáp cuãa Hollywood. Thõ phêìn phim trong nûúác taåi caác raåp chiïëu Haân trong nùm 2012 naây laâ 59%, dûå kiïën cuöëi nùm coá thïí laâ 60%. Lûúång khaán giaã xem àiïån aãnh trong nùm àaä laâ 180 triïåu lûúåt ngûúâi xem. Möîi nùm, caác raåp Haân chiïëu 73 böå phim nöåi àõa.

“Cöng nghïå hêm möå” kiïíu Haân Quöëc

Nïëu trûúác àêy, khi caác ngöi sao nhaåc Haân àïën Viïåt Nam, ngûúâi ta àaä àûúåc chûáng kiïën caãnh haâng trùm ngûúâi hêm möå thûác àïën nûãa àïm gêìn saáng àïí àúåi àoán thêìn tûúång taåi sên bay. Nhûng àïën khi nhoám nhaåc nam 2 thaânh viïn DBSK àïën sên bay Nöåi Baâi vaâo ngaây höm qua (28/11) thò sûå viïåc àaä àûúåc nêng lïn möåt têìm cao múái: nhiïìu baån treã àaä àïën sên bay vaâo khuya ngaây 27, nguã laåi vaâ àúåi thêìn tûúång haå caánh vaâo luác 11h ngaây 28.

Àïën heån laåi lïn, sao Haân laåi sang. Mùåc duâ vêåy, Àaåi nhaåc höåi K-pop lêìn naây vêîn àaáng chuá yá nhêët vò laâ sûå kiïån êm nhaåc Haân lúán nhêët tûâ trûúác àïën nay taåi Viïåt Nam. Àöåc giaã Viïåt Nam nhúâ àoá maâ coá cú höåi àûúåc chiïm ngûúäng caác maân àoán thêìn tûúång cuãa nhiïìu “fan club” àûúåc chuêín bõ baâi baãn, àöìng böå: coá tïn riïng (Cassiopeia vúái DBSK, Sone vúái SNSD, ELF vúái Super Junior...); maâu sùæc riïng (duâng cho que saáng, boáng bay, aáo àöìng phuåc); cöí vuä theo baâi riïng àaä àûúåc hoåc thuöåc (fanchant), thûúâng laâ do cöng ty chuã quaãn cuãa nhoám nhaåc “thiïët kïë” daânh riïng cho nhoám àoá, baâi haát àoá.

Viïåc àoán thêìn tûúång taåi sên bay vaâ ài xem ca nhaåc cuäng thûåc hiïån theo quy trònh baâi baãn, thûúâng laâ hoåc têåp caách laâm cuãa cöång àöìng fan caác nûúác. Trong söë fan, vaâi ngûúâi coá uy tñn àûáng ra töí chûác, chó àaåo. Ngûúâi hêm möå têåp húåp thaânh nhoám, thûúâng laâ theo diïîn àaân hoùåc cuåm diïîn àaân, thuï xe bus riïng ài ra sên bay. Trûúác buöíi biïíu diïîn thò in caác têëm banner, poster coá hònh aãnh thêìn tûúång. Àïën khi ài xem biïíu diïîn cuäng ài theo nhoám haâng chuåc hoùåc haâng trùm ngûúâi. Luác xem biïíu diïîn, phaãi vêîy que saáng, boáng bay, giú banner... theo nhõp. Viïåc hêm möå trúã thaânh “cöng nghïå” thûåc thuå.

Khöng roä, ngoaâi Haân Quöëc thò coá nïìn giaãi trñ naâo töìn taåi “cöng nghïå hêm möå” tûúng tûå hay khöng, nhûng, úã Viïåt Nam, trûúác khi K-pop traân vaâo, thò chûa cöång àöìng fan naâo coá caách hêm möå nhû vêåy caã.

Nhûäng ngûúâi khöng chuöång K-pop coá thïí vaâ nïn chêëp nhêån “cöng nghïå hêm möå” kïí trïn hay khöng laâ àiïìu coân gêy tranh caäi. Nhûng roä raâng àaä coá sûå xuêët hiïån cuãa möåt khoaãng caách vùn hoáa giûäa caác thïë hïå, chó riïng qua caách hêm möå.

Hònh aãnh nhoám DBSK göìm Yunho (phaãi) vaâ Changmin taåi sên bay Incheon (Haân Quöëc) vaâo ngaây 28/11 khi sùæp lïn àûúâng sang Viïåt Nam. AÃnh: TVReport

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.