Phim nhûåaåa 35mm: Tiïëpëp tuåcåc hay dûânâng laåiåi?

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - LAM KHUÏ

Vúái sûå phaát triïín cuãa cöng nghïå söë, àõnh daång digital (kyä thuêåt söë) àang laâ xu hûúáng toaân cêìu trong saãn xuêët phim. Àiïìu àoá cuäng coá nghôa thïí loaåi phim vúái àõnh daång 35mm àaä thu heåp vaâ chó coân daânh cho nhûäng böå phim kinh àiïín. Nhûng taåi Viïåt nam, vúái khaã nùng kinh tïë cuãa möåt nïìn àiïån aãnh coân nhiïìu yïëu keám, phim nhûåa 35mm vêîn laâ phöí biïën.

Dûúái sûå chuã trò cuãa àaåo diïîn Buâi Thaåc Chuyïn, höåi thaão Xu hûúáng phaát triïín àiïån aãnh trong thúâi kyâ cöng nghïå söë ( aãnh) àûúåc thaão luêån saáng qua (28/11) taåi Haâ Nöåi. Trûúác LHP Quöëc tïë Haâ Nöåi, TS Ngö Phûúng Lan - Cuåc trûúãng Cuåc Àiïån aãnh - tûâng than thúã rùçng, BTC àaä phaãi tûâ chöëi khaá nhiïìu phim àõnh daång digital vò khöng àuã söë phoâng chiïëu tûúng thñch. Trong khi àoá, phim nhûåa cuãa VN cuäng khoá “àem chuöng ài àaánh xûá ngûúâi” khöng chó vò chêët lûúång hònh aãnh, êm thanh quay bùçng phim 35mm thua xa phim quay bùçng cöng nghïå kyä thuêåt söë maâ nhiïìu nûúác trïn thïë giúái àaä “xoáa söí” phim nhûåa.

Àaåo diïîn Buâi Thaåc Chuyïn cho biïët: Trûúác àêy vúái 10.000m phim, chuáng ta chó coá thïí dûång àûúåc 2 àuáp vaâ choån 1 trong khi vúái cöng nghïå digital nhû hiïån nay thò quay thoaãi maái chûa kïí khaã nùng taái sûã duång öí cûáng cuãa phim digital. Vaâ nïëu vúái caách laâm cuä, chuáng ta buöåc phaãi löìng tiïëng sau quay khiïën chêët lûúång phim bõ giaãm ài rêët nhiïìu thò viïåc thu thanh àöìng böå laâ möåt àiïìu khaá quan troång àïí phim àûúåc hoaân thiïån möåt caách hiïåu quaã.

Caác diïîn viïn hoaân toaân khöng phaãi chõu aáp lûåc nhû súå quay hoãng nhiïìu töën phim nhû viïåc löìng tiïëng. Vúái caách laâm phim theo cöng nghïå kyä thuêåt söë nhû hiïån nay noá giöëng nhû giêëy nhaáp vaâ kinh tïë hún rêët nhiïìu.

Tuy nhiïn, hiïån taåi, Viïåt Nam coá 218 phoâng chiïëu, trong àoá 151 àang chiïëu úã àõnh daång 35mm coân laåi laâ digital. Hiïån, raåp chiïëu Galaxy àaä àaåt 100% phoâng chiïëu kyä thuêåt söë coân MegaStar cuäng àang tiïën àïën con söë naây vaâo nùm 2013.

Coá möåt thûåc tïë laâ nhiïìu böå phim àûúåc quay úã àõnh daång digital nhûng khi phaát laåi phaãi chuyïín sang àõnh daång 35mm vò thiïëu phoâng chiïëu digital. Noái lúâi chia tay phim nhûåa 35mm khöng hïì phuå thuöåc vaâo yá chñ chuã quan. Öng Ian Riches - Golden Duck International, cûåu Phoá giaám àöëc MegaStar, cho biïët, cêìn 70.000 USD cho möåt raåp chiïëu digital àaåt chuêín. Nïëu àêìu tû cho 50 raåp chiïëu vúái mûác 70.000 USD/ raåp, chi phñ seä lïn túái haâng triïåu USD - möåt con söë quaá sûác vúái nïìn àiïån aãnh cuãa Viïåt Nam luác naây.

Nhûng duâ gò, àõnh daång vêîn phaãi nùçm sau yïëu töë nghïå thuêåt cuãa phim vaâ möåt böå phim töët thò àöi khi khöng quan troång vïì àõnh daång nûäa. Do àoá, haäy nhòn cöng nghïå kyä thuêåt söë nhû möåt phûúng tiïån cuãa quaá trònh laâm phim.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.