HLV TRÛÚÃNG ÀT VIÏÅT NAM PHAN THANH HUÂNG: “COÁ CHIA TAY THÒ CUÄNG PHAÃI NGÊÍNG CAO ÀÊÌU”

The Thao & Van Hoa - - Lûúåt Trêån Cuöëi Cuâng Baãng A Aff Cup 2012 - HOAÂNG ANH Q.T NHÊÅT HUY

HLV trûúãng ÀT Viïåt Nam Phan Thanh Huâng thûâa nhêån ÀT Viïåt Nam khöng coân nhiïìu cú höåi vûúåt qua voâng baãng AFF Cup 2012 nhûng öng Huâng khùèng àõnh caác hoåc troâ cuãa mònh quyïët têm chúi möåt trêån ra troâ àïí nïëu phaãi chia tay AFF Cup 2012 thò seä laâ lúâi chia tay trong danh dûå, vúái tû thïë ngêíng cao àêìu.

- Thûåc ra trûúác khi bûúác vaâo giaãi thò caã ÀT Thaái Lan, ÀT Philippines hay ÀT Myanmar àïìu àûúåc xaác àõnh laâ nhûäng àöëi thuã maâ chuáng töi coá thïí àaá ngang ngûãa vaâ coá thïí giaânh chiïën thùæng. Tiïëc laâ chuáng töi laåi àïí thua ÀT Philippines vaâ bêy giúâ àïí thùæng ÀT Thaái Lan àuáng laâ möåt nhiïåm vuå khöng hïì àún giaãn.

Sau maân trònh diïîn thuyïët phuåc úã hai trêån àêìu, dû luêån baáo chñ Thaái Lan àùåt niïìm tin àöåi boáng quï hûúng hoå àuã sûác vûúåt qua ÀT Viïåt Nam.

Túâ The Nation nhêån àõnh: “Mùåc duâ àaä giaânh quyïìn loåt vaâo baán kïët nhûng trêån àêëu vúái Viïåt Nam vêîn khöng phaãi laâ vö nghôa búãi Thaái Lan vêîn cêìn ñt nhêët laâ 1 àiïím àïí giaânh ngöi àêìu baãng, qua àoá giaânh lúåi thïë àûúåc chúi trêån lûúåt vïì úã voâng baán kïët trïn sên nhaâ”. Theo àaánh giaá lûåc lûúång cuãa hai àöåi laâ tûúng àûúng nhau nhûng traång thaái têm lyá caác cêìu thuã Thaái Lan töët hún búãi àang rêët thoaãi maái sau 2 trêån thùæng vaâ àaä nùæm chùæc möåt veá loåt vaâo baán kïët. Trong khi àoá, caác cêìu thuã Viïåt Nam àang gùåp phaãi nhûäng vêën àïì nhêët àõnh vïì mùåt têm lyá sau 1 trêån hoâa, 1 trêån thua vaâ seä khoá phaát huy àûúåc hïët khaã nùng cuãa mònh khi phaãi àöëi àêìu vúái àöåi chuã nhaâ.

Thailand Times thò cho rùçng vúái lúåi thïë sên nhaâ, khaán giaã nhaâ vaâ têm lyá thoaãi maái, caác cêìu thuã Thaái Lan àuã sûác àïí àaánh baåi ÀT Viïåt Nam trong trêån àêëu cuöëi cuâng cuãa voâng baãng, cho duâ HLV Schafer seä “cêët” möåt söë cêìu thuã truå cöåt nhû Teerasil Dangda, Thonglao, Panupong Wongsa. Nhêåt baáo haâng àêìu cuãa Thaái Lan Bangkok Post laåi cho rùçng seä khöng dïî àïí ÀT Thaái Lan àaánh baåi àûúåc ÀT Viïåt Nam búãi ÀT Viïåt Nam àaä bõ àêíy vaâo àûúâng cuâng vaâ seä chiïën àêëu vúái 100% khaã nùng cuãa mònh nhùçm vúát vaát nhûäng hy voång cuöëi cuâng trong viïåc àoaåt veá vaâo baán kïët.

Kïët thuác buöíi têåp höm qua cuãa ÀT Viïåt Nam, trong khi HLV Phan Thanh Huâng àang traã lúâi phoãng vêën baáo chñ thò trúå lyá HLV thïí lûåc Dylan Kerr goåi caác cêìu thuã àûáng thaânh 2 haâng àïí noái chuyïån. Vúái sûå phiïn dõch cuãa trúå lyá HLV Hoaâng Anh Tuêën, HLV Kerr àaä thûåc hiïån möåt baâi phaát biïíu ngùæn goån nhûng rêët sêu sùæc vaâ àêìy têm huyïët. Öng Kerr khñch lïå tinh thêìn thi àêëu cuãa caác tuyïín thuã, àöång viïn hoå khöng buöng tay khi cú höåi vêîn coân chûa hoaân toaân kheáp laåi, vaâ nöî lûåc chúi boáng vúái khaã nùng cao nhêët àïí baão vïå maâu cúâ sùæc aáo cuäng nhû àïí àaáp laåi sûå tin tûúãng vaâ mïën möå cuãa khaán giaã. Baâi phaát biïíu àûúåc öng Kerr thûåc hiïån rêët hùng haái, àïën mûác coá nhiïìu thúâi àiïím öng Kerr coân aát caã tiïëng HLV Phan Thanh Huâng àang traã lúâi baáo chñ gêìn àoá. Coá thïí hiïíu àêy laâ möåt “chiïu” khñch tûúáng cuãa BHL, hoùåc coá thïí cuäng laâ möåt haânh àöång böåt phaát cuãa öng Kerr, nhûng duâ thïë naâo thò sûå viïåc naây cuäng rêët àaáng suy nghô, àùåc biïåt laâ vúái caác tuyïín thuã. Lyá do àún giaãn laâ vò àïën caã möåt ngûúâi nûúác ngoaâi nhû öng Kerr coân coá yá thûác vïì viïåc giûä gòn maâu cúâ sùæc aáo vaâ àïìn àaáp tònh caãm cuãa CÀV nhû vêåy thò taåi sao caác cêìu thuã laåi khöng laâm àûúåc àiïìu àoá?

HLV Phan Thanh Huâng muöën truyïìn “lûãa” cho caác hoåc troâ úã trêån àêëu cuöëi cuâng. AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.