CHÚÂ ANH ÀÊËY, BINHO!

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 15 -

Trong khi Pato vêîn “im thin thñt, lùån mêët tùm” búãi chêën thûúng nhû thûúâng lïå, ngöi sao treã Stephan El Shaarawy vêîn seä laâ niïìm hy voång chiïën thùæng lúán lao nhêët cho Milan trong chuyïën laâm khaách àûúåc dûå àoaán laâ rêët khoá khùn àïën sên Catania. Nhûng riïng trêån naây, ngûúâi hêm möå Milan coân coá thïí àùåt niïìm tin vaâo möåt gûúng mùåt khaác, möåt ngûúâi Brazil coá tïn Robinho. Thûá nhêët, vò “tiïíu Pele” àaä chúi hay trúã laåi trong vaâi trêån gêìn àêy vaâ vûâa ghi baân quyïët àõnh giuáp Milan thùæng Juventus. Thûá hai, quan troång vaâ àaáng noái hún nhiïìu, anh àùåc biïåt coá duyïn ghi baân khi àöëi àêìu Catania. Milan

chûa quïn kyá ûác àaáng buöìn úã lêìn gêìn nhêët hoå àïën thaânh phöë nhoã dûúái chên nuái lûãa Etna naây höm 31/3/2012, vaâ Robinho cuäng thïë. Àoá laâ trêån àêëu maâ Milan àaä dêîn trûúác tûâ hiïåp 1 bùçng baân thùæng cuãa tiïìn àaåo ngûúâi Brazil nhûng röët cuöåc vêîn bõ chuã nhaâ cêìm chên 1-1, àaánh mêët rêët nhiïìu lúåi thïë trong cuöåc àua Scudetto vúái Juventus (sau àoá vaâi ngaây thua Fiorentina 1-2 trïn sên nhaâ, chñnh thûác mêët ngöi àêìu baãng vaâ khöng bao giúâ lêëy laåi àûúåc). Milan àêu coân búãi vêån àen, khi boáng tûâ chên Robinho dûúâng nhû àaä qua vaåch vöi trûúác khi bõ hêåu vïå Catania phaá ra, nhûng khöng àûúåc troång taâi cöng nhêån (luác tyã söë àaä laâ 1- 1). Àoá nhû thïí laâ tñn hiïåu dûå baáo kïët cuåc “àiïu taân” cho hoå úã muâa giaãi maâ nïëu chúi àuáng sûác úã giai àoaån cuöëi, Scudetto chùæc chùæn àaä khöng tuöåt khoãi tay.

Song trêån àêëu àoá diïîn ra úã thúâi àiïím Milan àang ûu tiïn döìn sûác cho cuöåc chiïën vúái Barcelona taåi tûá kïët Champions League. Troân 8 thaáng sau, trong trêån àêëu súám àûúåc xïëp lõch nhùçm giuáp Milan coá thïm thúâi gian chuêín bõ cho trêån cuöëi voâng baãng Champions League (gùåp Zenit, nhûng seä chó laâ trêån thuã tuåc), àöåi boáng cuãa HLV Allegri laåi coá thïí têåp trung toaân böå nùng lûåc àïí àaánh baåi Catania, tiïëp tuåc àaâ höìi sinh. Vaâ ngûúâi Milan, möåt lêìn nûäa, laåi coá thïí tröng cêåy vaâo Robinho. Kïí tûâ khi gia nhêåp Milan nùm 2010, Robinho àïìu ghi baân trong nhûäng trêån àêëu vúái Catania maâ anh goáp mùåt, möîi trêån 1 baân, trong àoá coá 2 trêån úã Massimino naây. Caã 3 baân thùæng maâ Binho ghi àïìu coá dêëu giaây cuãa Ibrahimovic, ngûúâi giúâ àêy chó coân töìn taåi trong nöîi nhúá cuãa Milan. Vùæng Ibra laâ thiïåt thoâi lúán khöng chó cho Robinho, song ngûúâi huâng múái El Shaarawy àaä àûúåc khai sinh. Taâi nùng, quyïët têm, sûå linh hoaåt vaâ hiïåu suêët thi àêëu rêët cao cuãa tiïìn àaåo göëc Ai Cêåp êëy bïn caánh traái seä taåo ra nhûäng cú höåi ghi baân cho Robinho, ngûúâi àaä chuyïìn boáng cûåc hay àïí El Shaarawy gúä hoâa 2-2 trûúác Napoli caách àêy 2 tuêìn. Khi tiïëng noái chung giûäa hoå àûúåc tòm thêëy, hy voång chiïën thùæng cho Milan seä saáng suãa hún.

Ngoaâi Robinho, Milan cuäng coá thïí tröng cêåy vaâo lõch sûã. Kïí tûâ sau trêån thua 0-1 “coá lyá do” höm 19/5/1963 (Milan daânh sûác àaá chung kïët Cuáp C1 sau àoá vaâi ngaây vaâ thùæng Benfica 2-1, lêìn àêìu vö àõch chêu Êu), “Rossoneri” chûa tûâng thêët baåi taåi àêy.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.