HAÂNG CÖNG M.U

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 -

Coá hai àiïìu ruát ra tûâ chiïën thùæng 1-0 trûúác West Ham vûâa qua: lêìn àêìu tiïn sau 10 trêån liïn tiïëp trïn moåi àêëu trûúâng, M.U múái laåi giûä saåch lûúái, nhûng ài keâm vúái sûå chùæc chùæn êëy, haâng têën cöng maånh nhêët Premier League hiïån nay laåi trúã nïn vö duyïn àïën àaáng lo ngaåi.

Lêìn gêìn nhêët M.U giûä saåch lûúái trûúác àoá laâ chiïën thùæng 3-0 trûúác Newcastle höm 7/ 10. Kïí tûâ àoá àïën trûúác maân tiïëp àoán West Ham, trêån naâo hoå cuäng thuãng lûúái, vúái töíng baân thua lïn túái con söë 18 (trung bònh 1,8 baân/trêån). Kõch baãn quen thuöåc trong caác trêån àêëu êëy laâ M.U rêët hay bõ àöëi phûúng dêîn trûúác, nhûng vêîn löåi ngûúåc doâng thaânh cöng nhúâ sûå toãa saáng cuãa haâng têën cöng. Chó coá àiïìu, khöng phaãi luác naâo haâng cöng cuäng coáthïítrúãthaânh cûáu tinh cho haâng phoâng ngûå. Hai thêët baåi liïn tiïëp trûúác Norwich vaâ Galatasaray (cuâng vúái tyã söë 0-1) laâ nhûäng minh chûáng.

Trûúác West Ham laâ möåt böå mùåt khaác khi M.U dêîn baân tûâ cûåc súám, thêåm chñ súám nhêët Premier League muâa naây. Vúái ba tiïìn vïå úã khu trung tuyïën trong sú àöì hònh kim cûúng, hoå khöng quaá khoá khùn àïí chiïëm thïë chuã àöång trong töí chûác haäm thaânh àöëi phûúng cuäng nhû höî trúå phoâng ngûå. Nhûng xeát vïì mùåt hiïåu quaã, 90 phuát êëy laâ möåt maân trònh diïîn keám coãi cuãa haâng têën cöng Quyã àoã. Tung ra àïën 22 cuá suát, trong àoá coá 13 lêìn truáng khung thaânh, nhûng caác chên suát chuã nhaâ chó coá àûúåc duy nhêët möåt baân thùæng. Àùåc biïåt, àoá coân laâ möåt tònh huöëng khaá may mùæn búãi cuá suát cuãa van Persie àaä chaåm chên trung vïå Collins vaâ àöíi hûúáng khiïën thuã thaânh Jaaskelainen bêët lûåc. Duâ àaä chêëm dûát chuöîi 3 trêån tõt ngoâi, nhûng roä raâng, àoá khöng phaãi baân thùæng hoaân haão trong mùæt van Persie.

Lêìn àêìu tiïn úãPremier League muâa naây, M.U giaânh àiïím söë töëi àa tûâ möåt chiïën thùæng töëi thiïíu. Trong quaá khûá, àùåc biïåt laâ giai àoaån van der Sar lêåp kyã luåc 1302 phuát giûä saåch lûúái úã muâa giaãi 2008-09, nhûäng chiïën thùæng kiïíu nhû thïë rêët nhiïìu. Coân trong hoaân caãnh hiïån taåi, seä rêët khoá àïí M.U trúã laåi xu thïë boong-ke nhû vêåy. Lyá do: caã De Gea vaâ Lindegaard coân lêu múái saánh àûúåc vúái van der Sar, coân cùåp trung vïå hiïån taåi khöng thïí chùæc chùæn bùçng böå àöi Vidic - Rio Ferdinand daåo êëy.

Rooney traã giaá vò àaá tiïìn vïå?

Khi Rooney ghi liïn tiïëp 5 baân thùæng trong giai àoaån giûäa thaáng Mûúâi (vaâo lûúái San Marino, Ba Lan, vaâ Stoke), rêët nhiïìu ngûúâi àaä kyâ voång rùçng anh seä tòm laåi baãn nùng àñch thûåc cuãa möåt chên suát tûâng ghi àïën 34 baân thùæng möåt muâa giaãi. Nhûng roä raâng, àoá laâ möåt sûå laåc quan thaái quaá.

Sûå thêåt laâ úã muâa giaãi naây, Rooney chùèng daám caá cûúåc vúái Sir Alex vïì viïåc chinh phuåc nhûäng cöåt möëc ghi baân nûäa. Sûå hiïån diïån cuãa van Persie khiïën võ trñ cao nhêët trïn haâng cöng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.