ÀÏËN BENITEZ CUÄNG BOÁ TAY!

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - ÀÛÁC HUÂNG À.HUÂNG

Khi quyïët àõnh àöìng yá nhêåm chûác HLV taåm quyïìn Chelsea, Rafa Benitez hùèn àaä biïët àûúåc nhûäng thaách thûác àang chúâ mònh. Chó coá àiïìu, moåi thûá àang diïîn ra khöng nhû yá muöën trong ngaây öng trúã laåi xûá sûúng muâ.

Thêåt vêåy, sau hai trêån àêëu liïn tiïëp úã sên nhaâ Stamford Bridge, Benitez vêîn chûa thïí vûåc dêåy con taâu The Blues trúã laåi quyä àaåo.

Tûâ quyïët àõnh laå luâng vúái Mata...

Trûúác trêån gùåp Fulham, Mata laâ cêìu thuã hiïåu quaã nhêët bïn phña Chelsea, vúái 4 baân vaâ 6 àûúâng chuyïìn thaânh baân úã Premier League. Àoá àïìu laâ nhûäng chó söë cao nhêët so vúái caác cêìu thuã khaác cuãa The Blues. Theo leä thûúâng, khöng möåt HLV naâo daám gaåt boã möåt cêìu thuã àang coá phong àöå töët ra khoãi àöåi hònh. Thïë maâ Benitez vêîn àïí Mata bùæt àêìu trêån àêëu tûâ ghïë dûå bõ.

Benitez coá thïí noái rùçng öng muöën Mata nghó ngúi àïí daânh sûác cho nhûäng trêån sùæp túái. Àiïìu naây nghe chûâng coá lyá nhûng cuäng khöng hùèn xaác àaáng. Coá lyá úã chöî Mata khöng phaãi laâ cêìu thuã coá nïìn taãng thïí lûåc töët, vaâ viïåc anh chúi khöng töët àêìu muâa laâ möåt minh chûáng. Nhûng nïn nhúá, phong àöå cuãa Mata vêîn àang úã mûác öín àõnh. Chñnh tiïìn vïå ngûúâi Têy Ban Nha, chûá khöng phaãi Hazard, Oscar hay Torres múái laâ ngûúâi coá thïí tûå mònh quyïët àõnh trêån àêëu. Maâ Chelsea bêy giúâ laåi àang úã tònh thïë khoá khùn. Hoå rêët cêìn àiïím àïí baám àuöíi hai àöåi boáng thaânh Manchester trong cuöåc caånh tranh ngöi vûúng.

Quyïët àõnh àoá àaä aãnh hûúãng ra sao àïën Chelsea? Khoaãng thúâi gian 2/3 trêån àêëu khi Mata khöng coá trïn sên, Chelsea chúi vö höìn, thiïëu sinh khñ vaâ dïî bùæt baâi. Khöng coá anh, The Blues chuyïín sang têën cöng biïn. Maâ àaä tûâ rêët lêu röìi, àöåi boáng naây khöng coá àöi caánh thûåc thuå cúä Duff – Robben thúâi Mourinho. Thïë nïn phêìn lúán nhûäng tònh huöëng têën cöng úã hai biïn cuãa Chelsea àaä bõ Fulham hoáa giaãi khöng mêëy khoá khùn. Hoåa hoùçn lùæm múái coá àûúåc tònh huöëng Azpilicueta bùng xuöëng cùng ngang àïí Torres dûát àiïím. Hai hêåu vïå biïn cuãa àöåi khaách, àùåc biïåt laâ John Arne Riise, àaä àaãm baão rêët töët võ trñ cuãa mònh. Àoá laâ lyá do vò sao Chelsea bïë tùæc trong viïåc triïín khai löëi chúi. Hazard mêët huát trïn sên. Oscar, ngûúâi àûúåc giao nhiïåm vuå thay thïë Mata laâm nhiïåm vuå àaåo diïîn trêån àêëu, chó coá vaâi pha boáng àaáng chuá yá. Bertrand, ngûúâi traám vaâo võ trñ caánh traái cuãa Mata, chó laâm nhiïåm vuå phoâng ngûå thuêìn tuáy. Anh khöng àoáng goáp gò nhiïìu cho mùåt trêån têën cöng cuãa àöåi chuã nhaâ.

Chó khi Mata vaâo sên tûâ hiïåp hai, moåi chuyïån múái coá nhûäng àöíi thay roä rïåt. Chñnh tiïìn vïå ngûúâi Têy Ban Nha laâ ngûúâi àaä thûåc hiïån tònh huöëng phaåt goác dêîn àïën cú höåi daânh cho trung vïå Ivanovic. Coá àiïìu, chó mònh Mata cêët tiïëng noái laâ khöng àuã àïí giuáp Chelsea traánh àûúåc trêån hoâa khöng baân thùæng thûá 2 liïn tiïëp dûúái triïìu àaåi Benitez.

...Àïën nöîi thêët voång Torres

Khi àïën Stamford Bridge, möåt trong nhûäng ûu tiïn haâng àêìu cuãa Rafa Benitez laâ tòm caách khöi phuåc khaã nùng sùn baân cuãa cêåu hoåc troâ cûng Fernando Torres. Cûåu HLV Liverpool vaâ Inter Milan àaä sùæp xïëp möåt kïë hoaåch baâi baãn trong viïåc chûäa trõ bïånh tõt ngoâi cuãa El Nino khi múâi vïì hai chuyïn gia, trong àoá coá möåt baác syä tûâng cuâng öng laâm viïåc úã sên Anfield àïí caãi thiïån thïí lûåc cho Torres.

Nhûng trûúác khi nhûäng bûúác àêìu tiïn trong kïë hoaåch àoá àûúåc thûåc hiïån, Benitez vêîn phaãi nhòn Torres tiïëp tuåc nöëi daâi maåch trêån tõt ngoâi. ÚÃ hiïåp 1, El Nino àaä coá cú höåi sau àûúâng cùng ngang cuãa Azpilicueta.Nhûng cuá dûát àiïím cuãa anh vûâa hiïìn vûâa nheå àuã àïí thuã thaânh laäo luyïån Schwarzer bùæt boáng khöng mêëy khoá khùn. Nïëu nhû laâ Torres khi coân úã Liverpool, àêy chùæc chùæn laâ möåt baân thùæng. Tiïëp theo àoá, cêìu thuã naây coân coá möåt cú höåi khaác vúái tònh huöëng ngaã ngûúâi bùæt vö lï sau àûúâng chuyïìn àêìy caãm giaác cuãa Hazard. Tiïëc rùçng möåt hêåu vïå cuãa Fulham àaä kõp caãn phaá ngay trïn vaåch vöi.

Roä raâng, Benitez coân quaá nhiïìu àiïìu cêìn phaãi caãi thiïån vúái Torres. Khöng chó laâ khaã nùng dûát àiïím àang bõ cuân moân. Khöng chó laâ viïåc giuáp El Nino tòm laåi nhûäng bûúác chaåy thêìn töëc. Quan troång nhêët, öng cêìn phaãi giuáp tiïìn àaåo ngûúâi Têy Ban Nha coá àûúåc sûå öín àõnh nhû khi coân úã Liverpool. Möåt nhiïåm vuå tûúãng dïî nhûng laåi khöng àún giaãn chuát naâo.

Àêy laâ trêån thûá hai liïn tiïëp The

Blues giûä saåch lûúái. Nhûng àêy cuäng laâ trêån thûá hai liïn tiïëp hoå tõt ngoâi dûúái thúâi

Benitez.

Chelsea àang traãi qua chuöîi 6

trêån liïn tiïëp khöng thùæng úã Premier League.

Tûâ võ trñ àêìu baãng, hoå hiïån keám M.U àïën 7

àiïím. Torres àang traãi

qua chuöîi 640 phuát tõt ngoâi. Con

söë naây thêëp hún nhiïìu so vúái 1541 phuát tõt ngoâi cuãa

anh muâa trûúác

Àoá laâ àiïìu khöng cêìn phaãi baân caäi nhiïìu. Noá khöng chó àïën tûâ viïåc Falcao àang tiïëp àaâ thùng hoa hay Chelsea thûåc sûå gùåp khuãng hoaãng trêìm troång úã haâng cöng. The Blues àang súã hûäu möåt chên suát coá àùèng cêëp, àoá laâ Fernando Torres. Coá àiïìu, anh chó coân laåi caái danh, coân trïn sên laâ möåt “xaác chïët biïët ài”.

Seä laâ khöng hïì ngoa ngoùæt chuát naâo àïí gaán cuåm tûâ naây cho chên suát ngûúâi Têy Ban Nha. Caâng thi àêëu, ngûúâi ta caâng thêëy Torres hoaân toaân chó laâ möåt tiïìn àaåo haång hai. Anh toã ra vö haåi, hiïìn laânh vaâ hïët sûác thiïëu hiïåu quaã, duâ cú höåi maâ caác àöìng àöåi trao cho laâ khöng hïì thiïëu. Töëc àöå vaâ sûå hiïåu quaã, nhûäng vuä khñ quan troång maâ Torres súã hûäu, àaä àûúåc àïí laåi àêu àoá úã Anfield mêët röìi.

Sau trêån gùåp Fulham vûâa qua, söë phuát maâ Torres tõt ngoâi àûúåc ghi nhêån laâ 640 phuát. Têët nhiïn, noá coân chûa thêëm vaâo àêu so vúái muâa trûúác, khi El Nino tûâng coá túái hún 1.500 phuát khöng biïët tòm àûúâng vaâo maânh lûúái àöëi phûúng. Nhûng àêy khöng phaãi laâ àiïìu ngûúâi ta chúâ àúåi úã möåt chên suát tûâng ghi baân úã chung kïët EURO 2008 hay vua phaá lûúái úã EURO 2012. Möåt tiïìn àaåo maâ coá túái hai khoaãng thúâi gian tõt ngoâi gêìn nhau nhû thïë chùæc chùæn laâ coá vêën àïì. Vêën àïì êëy thêåm chñ cûåc kyâ nghiïm troång laâ àùçng khaác.

Torres tõt ngoâi khöng phaãi laâ do têm lyá. Abramovich àaä mang vïì Stamford Bridge möåt HLV hiïíu anh àïën tûâng chên tú keä toác nhû Rafa Benitez. Àaáng lyá ra, giöëng nhû caá gùåp nûúác, El Nino cêìn phaãi höìi sinh laåi baãn nùng saát thuã vöën coá. Nhûng àiïìu àoá khöng hïì xaãy ra, ñt nhêët laâ àïm qua. Tiïìn àaåo ngûúâi Têy Ban Nha chúi töìi hún hùèn Berbatov, àöìng nghiïåp bïn phña àöåi khaách. Maâ ai cuäng biïët Berbatov àïën Fulham àún giaãn vò khöng coân chöî àûáng úã M.U

Trong khi àoá, Falcao roä raâng laâ möåt chên suát àùèng cêëp maâ Chelsea àang tòm kiïëm. Anh treã hún Torres, àöìng thúâi khaát khao chiïën àêëu cuäng lúán hún. Khoá coá thïí kïët luêån tiïìn àaåo ngûúâi Têy Ban Nha àaä hoaân toaân mêët àöång lûåc chiïën àêëu hay chûa. Nhûng viïåc cêìu thuã naây àaåt àûúåc hêìu hïët nhûäng danh hiïåu úã caã cêëp àöå CLB lêîn ÀTQG hoaân toaân coá thïí aãnh hûúãng ñt nhiïìu àïën loâng khaát khao. Trong khi Falcao laåi hoaân toaân coá thûâa. Anh vêîn coân treã (múái chó 26 tuöíi). Tiïìn àaåo ngûúâi Colombia múái chó gùåt haái àûúåc nhûäng danh hiïåu àêìu tiïn trong sûå nghiïåp. Caác danh hiïåu quöëc nöåi úã Böì Àaâo Nha hay hai chûác vö àõch Europa League cuâng Porto hay Atletico Madrid vêîn coân laâ quaá ñt. Àùèng cêëp cuãa Falcao roä raâng cêìn möåt sên chúi lúán hún, möåt àöåi boáng tïn tuöíi hún àïí thïí hiïån möåt caách töëi àa. Àiïìu naây roä raâng àöåi chuã sên Vicente Calderon rêët khoá coá thïí àaáp ûáng.

Hún nûäa, The Blues gêìn nhû àang möåt mònh möåt ngûåa trong cuöåc àua giaânh chûä kyá cuãa Falcao. Tiïìn àaåo ngûúâi Colombia chùæc chùæn seä khöng àïën vúái Real Madrid, búãi Mourinho àaä coá trong tay Benzema vaâ Higuain. Khaã nùng anh àïën àöëi thuã caånh tranh cuãa Chelsea laâ Man City laåi caâng nhoã. Mancini àang coá trong tay 4 chên suát thûúång thùång, àoá laâ song saát ngûúâi Argentina Aguero – Tevez, siïu dûå bõ Dzeko vaâ Balotelli, ngûúâi vûâa lêåp cöng trong trêån àêëu Man City gùåp Wigan höìi giûäa tuêìn.

Thïë nïn, seä khöng coân bêët kyâ lyá do naâo àïí Chelsea khöng quyïët têm mua Falcao nûäa. Trûâ phi Abramovich khöng muöën ruát vñ. Maâ tyã phuá ngûúâi Nga laåi kïët Falcao tûâ lêu lùæm röìi.

Benitez dûúâng nhû àang bêët lûåc trûúác nhûäng sûác eáp trong viïåc giaãi cûáu Chelsea.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.