CHUYÏÍN NHÛÚÅNG MUÂA ÀÖNG VÒ SAO BALE NÏN TÚÁI M.U?

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - TRÊÌN TROÅNG

Gareth Bale àaä coá 6 baân cho Tottenham úã Premier League muâa naây, chó keám möîi chên suát haâng àêìu Jermain Defoe (7 baân). Tottenham quyïët giûä chên Gareth Bale, nhûng baãn thên tiïìn vïå ngûúâi xûá Wales hùèn phaãi nhêån ra rùçng àaä túái luác anh phaãi tòm kiïëm nhûäng thaách thûác lúán hún. M.U àang vêîy goåi!

Chiïëc aáo Spurs àaä quaá chêåt

Tiïìn vïå 23 tuöíi thûåc ra laâ mú ûúác vúái moåi HLV boáng àaá hiïån àaåi. Töëc àöå, thöng minh, àêìy caãm hûáng vaâ rêët tinh quaái trïn sên, anh coá thïí uy hiïëp vaâ choåc thuãng lûúái moåi haâng thuã. Tottenham, trong böëi caãnh àang chuyïín giao cuâng möåt HLV múái laâ Andre Villas-Boas, vêîn laâ möåt àöåi boáng nhiïìu triïín voång, nhûng cho túái giúâ, hoå chûa cho thêëy nhûäng dêëu hiïåu roä raâng seä laâm àûúåc giöëng nhû, chûá chûa noái töët hún, dûúái thúâi Harry Redknapp.

Nhûäng phêím chêët vaâ sûå trûúãng thaânh cuãa anh úã tuöíi 23 khiïën Bale xûáng àaáng khöng chó chúi úã Champions League möîi muâa giaãi, maâ laâ cho nhûäng àöåi boáng seä theo àuöíi caác danh hiïåu lúán nhêët. Trong khi àoá vúái Tottenham muâa naây, giaânh suêët dûå Champions League àaä laâ thaânh cöng ngoaâi mong àúåi vúái têët caã sûå bêët öín vaâ dïî töín thûúng maâ àöåi boáng aáo trùæng

M.U cêìn anh, vaâ anh cêìn M.U

Hai ûáng viïn nöíi lïn trong muâa àöng túái, hoùåc coá thïí laâ muâa heâ sang nùm, trong haâng daâi nhûäng àöåi boáng àúåi Bale rúâi White Hart Lane luác naây laâ Real Madrid vaâ M.U, nhûng lûåa choån sau coá leä laâ thñch húåp hún vúái anh. Trûúác hïët, M.U cêìn Bale hún Real. Àöåi boáng aáo àoã sùæp chia tay böå àöi laäo tûúáng Paul Scholes vaâ Ryan Giggs trong tûúng lai gêìn. Nani cuäng seä àûúåc baán ài, àöìng nghôa vúái viïåc HLV Alex Ferguson cêìn tùng cûúâng maånh cho tuyïën giûäa. Tònh hònh aãm àaåm úã hai canáh M.U lucá nayâ canâg khiïnë viïcå Bale àûúåc àaá chñnh úã Old Trafford laâ chùæc chùæn.

Trong trêån thùæng West Ham 1-0 múái àêy, Ferguson àaä sûã duång haâng tiïìn vïå hònh thoi vúái caã 4 ngûúâi quen àaá trung têm, Michael Carrick, Anderson, Tom Cleverley vaâ Wayne Rooney. Ashley Young gêy thêët voång khi vaâo sên trong hiïåp 2, Nani khöng coân àûúåc troång duång, Antonio Valencia àang chêën thûúng, trong caã ngùæn haån vaâ daâi haån, Bale seä laâ sûå böí sung lyá tûúãng.

Thïm nûäa, chuyïín ra nûúác ngoaâi úã tuöíi 23 coá thïí laâ quaá súám vúái tiïìn vïå ngûúâi xûá Wales, nhêët laâ úã möåt möi trûúâng àaä àêìy rêîy ngöi sao nhû Real Madrid, núi àaä coá nhûäng tiïìn vïå caánh rêët khoá caånh tranh vúái bêët cûá cêìu thuã naâo, Cristiano Ronaldo vaâ Angel Di Maria. Sûå vö thûúâng cuãa nhûäng quyïët àõnh caã úã ban laänh àaåo vaâ àöåi nguä huêën luyïån taåi Bernabeu cuäng seä khiïën Real laâ möåt canh baåc àêìy ruãi ro nïëu Bale túái àoá.

Taåi M.U, anh chùæc chùæn seä nhêån àûúåc sûå che chúã vaâ hûúáng dêîn cuãa HLV giaâu aãnh hûúãng nhêët Premier League, ngûúâi àaä khöng ñt lêìn cöng khai sûå ngûúäng möå vúái Bale. Nïëu nhû Ferguson chêëp nhêån boã ra 24 triïåu baãng cho möåt tiïìn àaåo 29 tuöíi nhû Robin van Persie, thò coá thïí tin rùçng öng sùén saâng chi nhiïìu hún thïë cho möåt tiïìn vïå múái 23 tuöíi nhû Bale, ngûúâi maâ taâi nùng àaä àûúåc khùèng àõnh möåt caách vûäng chùæc suöët mêëy muâa giaãi qua.

Thïm möåt àiïím cöång nûäa cho húåp àöìng naây, thêìn tûúång cuãa Bale thúâi thú êëu chñnh laâ Ryan Giggs, cuäng möåt cêìu thuã xûá Wales vaâ nïëu nhû úã Anh hiïån giúâ coá ai àuã nhûäng phêím chêët àïí kïë thûâa nhûäng gò Giggs sùæp àïí laåi úã Old Trafford, thò àoá chñnh laâ Gareth Bale.

Bale (phaãi) xûáng àaáng khoaác aáo àöåi boáng lúán.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.