ÀAÁ CHAÁN KHÖNG THÙÆNG, ÀAÁ HAY THÒ THUA

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 14 - T.T

Thêët baåi úã White Hart Lane töëi thûá Tû cho thêëy àöåi boáng cuãa Liverpool khöng chó tuåt laåi phña sau so vúái nhûäng àaåi gia Premier League nhû Chelsea, M.U, Man City, maâ hoå cuäng khöng coân theo kõp töëc àöå cuãa nhûäng keã thaách thûác àñch thûåc nhû Tottenham, caã trïn sên vaâ trïn baãng xïëp haång.

Cöng bùçng maâ noái, àoá laâ möåt trong nhûäng trêån àêëu hay cuãa àöåi boáng aáo àoã, khi caác cêìu thuã cuãa HLV Brendan Rodgers thïí hiïån thûá boáng àaá hêëp dêîn maâ öng kyâ voång úã hoå. Chó coá àiïìu, Tottenham coân chúi hêëp dêîn vaâ quan troång nhêët, hiïåu quaã hún nhiïìu. 90 phuát úã White Hart Lane diïîn ra nhû 5 phuát cuöëi cuãa möåt giaãi cuáp khi boáng liïn tuåc àûúåc àûa tûâ phêìn sên naây sang phêìn sên kia trong nhûäng àúåt têën cöng ùn miïëng traã miïëng.

Thêåt ra, nhû moåi khi, Liverpool àaä cêìm boáng nhiïìu trong suöët trêån. Rodgers noái öng “thêët voång cay àùæng” vò khöng thùæng àûúåc trêån naây, nhûng trûúác hïët coá leä caác cêìu thuã aáo àoã nïn tûå traách mònh. Hoå thûåc sûå àaä coá àuã cú höåi. Luis Suarez laåi thïí hiïån phong àöå xuêët sùæc, nhûng gaánh nùång trïn vai anh giúâ àaä laâ quaá lúán. Spurs laâ sûå àöëi lêåp roä raâng, hoå coá Aaron Lennon, Jermain Defoe, Sandro vaâ nhêët laâ Gareth Bale, ngûúâi duy nhêët úã Premier League coá thïí so vúái Suarez vïì khaã nùng buâng nöí luác naây. Tuy nhiïn, khaác biïåt nùçm úã chöî Bale khöng chó coá möåt mònh.

Giaá àùæt hún cho giêëc mú tiki-taka khöng thaânh sûå thêåt laâ trong khi haâng cöng khöng coá baân thùæng, khaãnùng phoâng ngûåcuãa Liverpool giaãm suát nghiïm troång. 2 baân thua súám khiïën viïåc hoå chúi hay hún trong phêìn lúán thúâi gian trêån àêëu trúã nïn vö nghôa. Thêåt vêåy, àöåi khaách laâ àöåi hay hún sau khi Bale nêng tó söë lïn 2-0 úã phuát 16. Hoå chúi àêìy ngêîu hûáng, têën cöng vúái töëc àöå vaâ nhûäng maân triïín khai nhõp nhaâng úã hai caánh. Suarez khiïën böå àöi trung vïå Michael Dawson vaâ William Gallas coá möåt buöíi töëi kinh hoaâng, nhûng têët caã vêîn khöng àuã.

Nhûäng cú höåi lêìn lûúåt tröi ài trûúác muäi giaây tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay, tiïìn vïå àöåi trûúãng Steven Gerrard vaâ caã Jordan Henderson. Liverpool coá leä cuäng coá hai tònh huöëng penalty bõ tûâ chöëi, nhûng phaãi àúåi maäi túái baân àöët lûúái cuãa Bale, àöåi khaách múái coá niïìm an uãi, duâ thûåc ra khoá coá thïí coi àoá laâ sûå an uãi khi Liverpool chó thùæng àûúåc 1 trong 9 trêån gêìn nhêët cuãa hoå úã moåi giaãi àêëu. Tïå hún, àiïìu àoá khöng coá dêëu hiïåu gò seä thay àöíi.

“Roä raâng chuáng töi thêët voång cay àùæng vò àaä chiïëm lônh thïë trêån”, Rodgers noái sau 90 phuát taåi White Hart Lane. “Töëc àöå vaâ nhõp àiïåu cuãa chuáng töi laâ rêët töët, chuáng töi xûáng àaáng vúái chuát gò úã àêy”. Caác CÀV Spurs seä nghô khaác vaâ quaã thûåc, khöng thïí noái rùçng chiïën thùæng cuãa àöåi chuã nhaâ laâ khöng xûáng àaáng. Möåt àöåi boáng lúán biïët caách dûát àiïím àöëi thuã khi chiïëm lônh àûúåc thïë trêån, biïët thuã hoâa trong nhûäng tònh thïë bêët lúåi vaâ têån duång vêån may cuãa mònh khi noá àïën. Liverpool àaä khöng thïí laâm àûúåc caã ba àiïìu àoá khi nhûäng ngaây buöìn thaãm tiïëp tuåc keáo daâi vúái caác CÀV aáo àoã.

Thêåt ra, cuäng khoá traách Rodgers khi maâ öng múái bùæt àêìu cöng viïåc cuãa mònh àûúåc vaâi thaáng vaâ nhûäng gò öng thûâa kïë chó laâ möåt múá höîn àöån, nhûng àiïìu àaáng lo luác naây laâ coá veã nhû chñnh HLV ngûúâi Bùæc Ireland cuäng àaä bùæt àêìu toã ra mïåt moãi vaâ laåc àûúâng trong múá höîn àöån àoá.

Suarez vaâ àöìng àöåi àaá hay, nhûng thiïëu hiïåu quaã.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.