ÀI XUYÏN 201 NÛÚÁC MAÂ KHÖNG DUNÂG MAYÁ BAY

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - TÛÚÂNG LINH

Möåt ngûúâi phiïu lûu quöëc tõch Anh àaä trúã thaânh nhên vêåt àêìu tiïn trïn thïë giúái ài qua 201 quöëc gia àöåc lêåp maâ khöng cêìn sûã duång túái maáy bay. Àêìu tuêìn naây, anh àaä àùåt chên túái quöëc gia treã nhêët thïë giúái laâ Nam Sudan, àöìng thúâi kïët thuác haânh trònh àöåc nhêët vö nhõ keáo daâi 4 nùm cuãa mònh.

ÚÃ caái tuöíi 33, Graham Hughes àaä thûåc hiïån möåt haânh trònh laâ mú ûúác cuãa nhiïìu ngûúâi, nhûng laåi quaá maåo hiïím túái mûác hoå khöng daám nghô túái.

Khoaác ba lö lïn vaâ ài

Chaâng trai naây àaä sûã duång xe buyát, thuyïìn, taxi, taâu biïín vaâ caã àöi chên cuãa anh, nhûng chûa tûâng àùåt chên lïn möåt chiïëc maáy bay, àïí di chuyïín trïn quaäng àûúâng daâi hún 250.000 km trong chñnh xaác 1.426 ngaây, tiïu trung bònh 100 USD möîi tuêìn.

“Töi yïu du lõch vaâ lyá do àïí thûåc hiïån haânh trònh ài voâng quanh thïë giúái vúái chó möåt àöi giaây laâ àïí kiïím nghiïåm xem liïåu chuyïån naây coá khaã thi hay khöng” - Hughes noái vúái túâ Monitor Monday qua àiïån thoaåi tûâ thuã àö Juba cuãa Nam Sudan - “Töi nghô rùçng mònh coân muöën cho moåi ngûúâi thêëy rùçng thïë giúái khöng phaãi laâ núi lúán lao vaâ àiïn loaån nhû hoå nghô, maâ luön àêìy nhûäng con ngûúâi sùén saâng giuáp àúä ta, duâ ta chó laâ möåt ngûúâi laå”.

Hughes, 33 tuöíi, àaä bùæt àêìu haânh trònh khi rúâi nhaâ úã Liverpool, miïìn Bùæc nûúác Anh, trong dõp Nùm múái 2009. Kïí tûâ àoá, anh àaä bùng qua 193 quöëc gia laâ thaânh viïn cuãa Liïn húåp quöëc vaâ caác vuâng laänh thöí Àaâi Loan (Trung Quöëc), Vatican, Palestine, Kosovo, Têy Sahara. Anh cuäng àaä ài qua böën quöëc gia quï nhaâ cuãa Liïn hiïåp Vûúng quöëc Anh.

Töí chûác kyã luåc Guinness àaä chñnh thûác xaác nhêån kyâ tñch cuãa Hughes, vúái tû caách ngûúâi àêìu tiïn ài voâng quanh thïë giúái maâ khöng cêìn sûã duång maáy bay. Hoå cho biïët anh àaä ghi hònh laåi toaân böå haânh trònh àïí laâm phim taâi liïåu vaâ trong chuyïën ài àaä giuáp quyïn tiïìn cho möåt töí chûác thiïån nguyïån mang tïn Water Aid.

Vúái Hughes, àoá quaã laâ chuyïën ài àïí àúâi. “Suy nghô duy nhêët cuãa töi trong ngaây höm nay laâ muöën caãm ún têët caã moåi ngûúâi trïn thïë giúái àaä giuáp töi túái àêy, khi hoå múã cûãa xe cho töi ài nhúâ, múã cûãa nhaâ àïí töi nguã trïn sofa hoùåc chó cho töi ài àuáng löëi. Àaä coá nhûäng khoaãnh khùæc, nhû khi ngöìi taåi möåt traåm xe buyát úã Campuchia vaâo saáng súám àïí röìi ài möåt chuyïën xe rêët tïå trïn con àûúâng rêët xoác, töi àaä tûå hoãi mònh rùçng taåi sao mònh laåi laâm chuyïån naây? Nhûng röìi luön coá lyá do àïí töi tiïëp tuåc cêët bûúác” - anh thöí löå.

Möåt thïë giúái töët àeåp hún ta tûúãng

Nhûäng àiïím saáng trong haânh trònh cuãa Hughes göìm coá búi trong möåt höì nûúác àêìy sûáa úã quêìn àaão Palau taåi Thaái Bònh Dûúng, trûåc tiïëp chûáng kiïën vuå phoáng taâu con thoi cuãa Cú quan haâng khöng vuä truå Myä (NASA) vaâ nhaãy muáa cuâng möåt böå laåc söëng trong rûâng úã Papua New Guinea.

“Moåi ngûúâi thûúâng hoãi töi rùçng töi àaä túái Afghanistan, Iraq hay CHDCND Triïìu Tiïn ra sao. Thûåc tïë nhûäng viïåc naây rêët dïî daâng. Baån thêåm chñ chùèng cêìn xin visa àïí vaâo Iraq. Baån chó cêìn ài qua biïn giúái tûâ phña Thöí Nhô Kyâ sang” - anh kïí. Hughes cho biïët nhûäng àõa àiïím thûåc sûå khoá khùn nhêët laâ Nauru vaâ quêìn àaão Maldives vò àêy laâ caác núi coá naån cûúáp biïín hoaânh haânh.

Àïí ài qua àaåi dûúng, Hughes àaä xin ài nhúâ trïn caác taâu chúã haâng. Anh tûâng lïnh àïnh 4 ngaây trïn biïín cuâng möåt chiïëc xuöìng àaánh caá ài tûâ Senegal túái Muäi Verde vaâ àaä bõ bùæt ngay khi túái núi. Caác quan chûác úã Cöång hoâa Dên chuã Congo àaä taåm giam Hughes trong 6 ngaây vò tin rùçng anh laâ möåt tïn giaán àiïåp.

“Khöng möåt trúã ngaåi naâo nhû thïë khiïën töi naãn chñ. Chuáng chó khiïën töi hùng maáu vaâ muöën thaânh cöng hún” - anh noái.

Hughes têm sûå rùçng thúâi àiïím khoá khùn nhêët vaâ luác muöën boã cuöåc nhêët laâ khi anh nghe tin chõ gaái Nicola qua àúâi vò ung thû caách àêy 2 nùm, úã tuöíi 39. Hughes àaä vöåi vaä trúã vïì nhaâ àïí gùåp chõ trûúác khi chõ truát húi thúã cuöëi cuâng.

“Chõ gaái àaä noái vúái töi rùçng àûâng ngûâng haânh trònh. Nhûng khi àoá töi thûåc sûå àang úã àiïím rêët thêëp vïì tinh thêìn. Töi àaä ài qua 184 nûúác vaâ chó coân 17 nûúác nûäa thöi laâ àaåt muåc tiïu. Nhûng tûå sêu thùèm trong baãn thên, töi tûå nhuã rùçng taåi sao mònh laåi khöng dûâng laåi” - anh thöí löå.

Sau khi trêën tônh, kyá ûác vïì ngûúâi chõ àaä tiïëp thïm sûác maånh àïí Hughes tiïëp tuåc lïn àûúâng. Anh cuäng àûúåc tiïëp thïm quyïët têm nhúâ vö söë nhûäng con ngûúâi àaä gùåp trïn haânh trònh. Ngoaâi ra, anh coân bõ thöi thuác búãi viïåc quyïn tiïìn höî trúå cho Water Aid, töí chûác nhên àaåo àaä àùåt muåc tiïu mang nûúác saåch túái ngûúâi dên úã thïë giúái àang phaát triïín.

“Nïëu anh chó biïët vïì thïë giúái qua caác tin tûác baáo chñ, anh seä coá möåt hònh aãnh rêët tïå haåi, rùçng moåi ngûúâi ngoaâi kia àang cöë tòm caách haåi mònh. Nhûng àiïìu tuyïåt vúâi laâ moåi ngûúâi töi àaä gùåp àïìu chùm soác töi duâ töi chùèng hïì quen biïët hoå” - anh kïí.

Hughes àaä coá kïë hoaåch úã laåi Nam Sudan cho túái ngaây 28/11. Nhûng anh seä khöng vöåi vaä bay vïì nhaâ. Anh muöën tiïëp tuåc “giûä vûäng tinh thêìn cuãa cuöåc phiïu lûu”, bùçng caách tiïëp tuåc ài xuyïn qua chêu Phi vaâ chêu Êu bùçng xe buyát vaâ thuyïìn, nhùçm trúã vïì nhaâ úã Liverpool bùçng phaâ tûâ Ireland cho kõp Giaáng sinh. “Möåt söë ngûúâi viïët thû cho töi, noái rùçng àoá seä laâ chuyïën ài àïí àúâi. Nhûng vúái töi, noá chó àún giaãn nhû viïåc bùæt xe buyát vïì nhaâ thöi” - anh thöí löå.

Sau khi vïì nhaâ Hughes àaä coá kïë hoaåch nghó ngúi trong thúâi gian daâi, trûúác khi xem xeát caác lûåa choån khúãi àêìu möåt sûå nghiïåp múái trong hoaåt àöång laâm phim.

Vaâ khi bùng qua biïn giúái vaâo Nam Sudan

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.